Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu zobo­wią­zuje się zapew­nić
dostęp­ność swo­jej strony inter­ne­to­wej www.szkolachoralna.pl zgod­nie z prze­pi­sami ustawy z
dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych
pod­mio­tów publicznych.

Data publi­ka­cji i aktu­ali­za­cji
Data publi­ka­cji strony inter­ne­to­wej 01.09.2014 r.
Data ostat­niej aktu­ali­za­cji strony inter­ne­to­wej 25.03.2021 r.

Sta­tus pod wzglę­dem zgod­no­ści z ustawą
Strona inter­ne­towa jest tylko czę­ściowo zgodna z ustawą o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych z powodu nie­zgod­no­ści wymie­nio­nych poni­żej. Aktu­al­nie jeste­śmy w trak­cie prze­bu­dowy ser­wisu www.

Tre­ści nie­do­stępne
Filmy nie posia­dają napi­sów dla osób głu­chych.
Nie­które z publi­ko­wa­nych zdjęć nie posia­dają opisu alter­na­tyw­nego.
Nie dzia­łają funk­cje dla użyt­kow­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych (szkoła jest w trak­cie prze­bu­dowy strony).

Infor­ma­cja dla użyt­kow­ni­ków niepełnosprawnych

 • Mate­riały osa­dzone na stro­nie są czy­telne także dla osób sła­biej widzących.
 • Strona obsłu­guje stan­dar­dowe skróty kla­wia­tu­rowe prze­glą­darki internetowej.
 • Użyt­kow­nik ma kon­trolę nad swoją prze­glą­darką (linki w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści otwie­rają się w tym samym oknie).
 • Struk­tura ser­wisu jest czy­telna i jasna.
 • Osoby zamiesz­cza­jące tek­sty na stro­nie dokła­dają sta­rań, aby były one zro­zu­miałe oraz for­ma­to­wane w spo­sób zgodny z zasa­dami dostępności,

Dostęp­ność architektoniczna

 • Wej­ście główne do budynku przez por­tier­nię. Ponadto do budynku głów­nego pro­wa­dzą jesz­cze 2 wejścia.
 • Dwa wej­ścia do budynku ukształ­to­wane są w taki spo­sób, aby umoż­li­wić bez­pro­ble­mowe dosta­nie się do budynku oso­bom na wózku inwalidzkim.
 • Kory­ta­rze sze­ro­kie bez prze­szkód, schody z bez­pieczną poręczą.
 • W szkole brak windy.
 • Brak pochylni, brak infor­ma­cji gło­so­wych, brak pętli indukcyjnych.
 • Przy głów­nym budynku na dzie­dzińcu znaj­dują się miej­sca par­kin­gowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma ozna­czeń w alfa­be­cie Braille’a ani ozna­czeń kon­tra­sto­wych lub w druku powięk­szo­nym dla osób nie­wi­do­mych i słabowidzących.
 • W szkole jest jedna toa­leta dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszyst­kich jego pomiesz­czeń można wejść z psem asy­stu­ją­cym i psemprzewodnikiem.

Przy­go­to­wa­nie dekla­ra­cji w spra­wie dostęp­no­ści
Data spo­rzą­dze­nia dekla­ra­cji 31.03.2021 r.
Data ostat­niego prze­glądu i aktu­ali­za­cji 31.03.2021 r.
Dekla­ra­cję przy­go­to­wano na pod­sta­wie samooceny.

Infor­ma­cje zwrotne i dane kon­tak­towe
Imię i nazwi­sko osoby do kon­taktu: Krzysz­tof Wój­cik
E-mail osoby do kon­taktu: kurczewski@info.com.pl
Numer tele­fonu osoby do kon­taktu: 61 8524176

Każdy ma prawo:

 • zgło­sić uwagi doty­czące dostęp­no­ści cyfro­wej strony lub jej elementu,
 • nie zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej strony lub jej elementu,
 • wnio­sko­wać o udo­stęp­nie­nie nie­do­stęp­nej infor­ma­cji w innej alter­na­tyw­nej formie.

Żąda­nie musi zawierać:

 • dane kon­tak­towe osoby zgłaszającej,
 • wska­za­nie strony lub ele­mentu strony, któ­rej doty­czy żądanie,
 • wska­za­nie dogod­nej formy udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji, jeśli żąda­nie doty­czy udo­stęp­nie­nia w for­mie alter­na­tyw­nej infor­ma­cji niedostępnej.

Roz­pa­trze­nie zgło­sze­nia powinno nastą­pić nie­zwłocz­nie, naj­póź­niej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym ter­mi­nie zapew­nie­nie dostęp­no­ści albo zapew­nie­nie dostępu w alter­na­tyw­nej for­mie nie jest moż­liwe, powinno nastą­pić naj­da­lej w ciągu 2 mie­sięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwo­ła­nia
Na nie­do­trzy­ma­nie tych ter­mi­nów oraz na odmowę reali­za­cji żąda­nia można zło­żyć skargę do
Dyrek­tora Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu.
Adres: ul. Hipo­lita Cegiel­skiego 1, 61– 862 Poznań
E-mail: kurczewski@info.com.pl
Tele­fon: 61 8524176
Skargę można zło­żyć rów­nież do Rzecz­nika Praw Obywatelskich.

Infor­ma­cje dodat­kowe i inne oświadczenia

 • Brak moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z tłu­ma­cza migo­wego na miej­scu i online.
 • Do osoby z nie­peł­no­spraw­no­ścią, po zgło­sze­niu się do pra­cow­ni­ków szkoły zosta­nie skie­ro­wany pra­cow­nik mery­to­ryczny, który zapewni odpo­wied­nie wspar­cie w zała­twie­niu sprawy.

Dekla­ra­cja dostępności.pdf