Ucznio­wie VIII LO im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu stwo­rzyli dar­mową apli­ka­cję inter­ne­tową do nauki języka angiel­skiego, nazwaną Lang­Barą. Dostępna dla każ­dego, inte­rak­tywna strona inter­ne­towa umoż­li­wia roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych w pro­sty i wygodny spo­sób. Sys­tem zga­dy­wa­nia słó­wek na pod­sta­wie defi­ni­cji pozwala utrwa­lić zwroty w szybki spo­sób, a mecha­nizm punk­ta­cji umoż­li­wia spraw­dze­nie swo­ich moż­li­wo­ści i rywa­li­za­cję z innymi. Nauczy­ciele mogą wypró­bo­wać apli­ka­cję i wyko­rzy­stać ją za darmo do powtórki przed egza­mi­nem z języka angiel­skiego. Wszystko to bez potrzeby wycho­dze­nia z domu, wystar­czy tylko urzą­dze­nie z dostę­pem do Inter­netu. Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z Lang­Bary i zdo­by­cia nowych umie­jęt­no­ści językowych!
Ser­decz­nie zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z naszej strony inter­ne­to­wej: https://langbara.pl
Langbara logo_small