Poznań­ski Chór Chłopięcy

Poznań­ski Chór Chło­pięcy wyra­sta z boga­tej wiel­ko­pol­skiej tra­dy­cji chó­ra­li­styki chło­pię­cej, ma jed­nak ambi­cję otwie­ra­nia jej na sze­roko pojętą kul­turę współ­cze­sną. W sza­cunku dla kanonu kul­tury i jej euro­pej­skich korzeni, odmła­dzamy sakralny styl wyko­naw­czy chó­rów chło­pię­cych o sztukę bli­ską współ­cze­snym słu­cha­czom. Muzyka wyko­ny­wana przez chór to przede wszyst­kim naj­pięk­niej­sze utwory napi­sane w XXXXI wieku. Śpie­wamy to, co naprawdę lubimy i co wnosi praw­dziwą radość i war­tość w dusze publiczności.

O Poznań­skim Chó­rze Chło­pię­cym prze­czy­tasz wię­cej na ofi­cjal­nej stro­nie chóru »