Chór Kuku­łeczki

Chór Dzie­cięcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego powstał z ini­cja­tywy dyrek­tora Krzysz­tofa Wój­cika w 2005 roku. Pierw­szą dyry­gentką zespołu była Ewa Kukla. Od 2011 roku z dziew­czyn­kami i chłop­cami pra­co­wała Jadwiga Nie­mier, nato­miast od roku 2014 funk­cję dyry­genta chóru peł­niła Kinga Kotla­rek. Nazwę  Kuku­łeczki, wyło­nioną pod­czas ogól­nosz­kol­nego kon­kursu, chór przy­jął w roku 2013. Głów­nym zada­niem Kuku­łe­czek jest przy­go­to­wa­nie naj­młod­szych uczniów szkoły do pracy w Chó­rze Dziew­czę­cym PSCHJK oraz Poznań­skim Chó­rze Chło­pię­cym. Wszech­stronny reper­tuar dzie­cię­cych pio­se­nek (m.in. Jerzego Wasow­skiego, Jerzego Kur­czew­skiego, Witolda Luto­sław­skiego) oraz kano­nów daje naj­młod­szym moż­li­wość nauki przez zabawę, sprzy­ja­jąc ich roz­wo­jowi muzycznemu.

Chór Dziecięcy „Kukułeczki”

Chór Dzie­cięcy Kuku­łeczki aktyw­nie uczest­ni­czy w życiu szkoły, wystę­puje rów­nież poza jej murami, m.in. w Fil­har­mo­nii Poznań­skiej (współ­uczest­ni­czył w wyko­na­niu dzieła Carla Orffa Car­mina Burana, czer­wiec 2015 oraz Mszy Kre­ol­skiej A. Rami­reza, wrze­sień 2017)  oraz Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu. Do chwili obec­nej zespół dał wiele kon­cer­tów oraz z suk­ce­sami uczest­ni­czył w festi­wa­lach chó­ral­nych. Od roku szkol­nego 2016/2017  zespo­łem kie­ruje Edyta Mucho­wiecka, funk­cję dru­giego dyry­genta pełni Sła­wo­mira Raczyńska.

Próby chóru 2021/2022r.
Chór “Kuku­łeczki” ponie­dzia­łek i czwar­tek aula 13.00–13.45 kl. III,  13.00–13.45 kl. II;
Plan próby chó­rów w pdf

Regu­la­min Kukułeczki