Chór Dziewczęcy

Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Zespół powstał w 2008 r. z inicjatywy dyrektora Krzysztofa Wójcika. Początkowo śpiewały w nim uczennice szkoły w wieku 7-9 lat. Z biegiem czasu zwiększyła się liczebność zespołu, stąd w 2011 r. nastąpił podział na Chór Dziecięcy i Chór Dziewczęcy. Obok nich w szkole utworzono Chór Kameralny i z inicjatywy p. Doroty Wojnowskiej  Zespół Wokalny Akrywima. Dziś chór tworzy ponad 50-osobowa grupa dziewcząt w wieku 10-14 lat. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym od początku działalności zespołu do czerwca 2017 r. była Dorota Wojnowska. Pod jej kierunkiem zespół odniósł spektakularne sukcesy we wszystkich konkursach polskich i międzynarodowych, w jakich brał udział. Otrzymał Złote Dyplomy w konkursach: w Łodzi (2010), Warszawie (dwukrotnie 2011, 2013), Gdańsku (2013), Gnieźnie (2014), nagrodę główną Złotego Anioła w Krakowie (2013), Złoty Puchar w Weronie (Włochy 2015), zajął I miejsce i otrzymał Puchar w Łodzi (2016). Dorota Wojnowska kilkukrotnie została wyróżniona nagrodą dla najlepszego dyrygenta, zaś zespół uhonorowany nagrodami za najlepsze wykonanie utworu. Sukcesami może poszczycić się także wyłoniony z chóru 12-osobowy zespół wokalny Akrywima. W  krótkiej, ale intensywnej działalności zespół kierowany przez Dorotę Wojnowską otrzymał najwyższe nagrody – Złote Dyplomy na konkursach w Poznaniu (2013), Gnieźnie (2014), Warszawie (2015), Rumi (2015) i Szczecinie (2016). Obok nagród głównych został uhonorowany nagrodą za wybitną kreację artystyczną oraz za najlepsze wykonanie utworu sakralnego. Chór Dziewczęcy i Zespół Akrywima pod kierunkiem Doroty Wojnowskiej współpracowały w ramach projektów artystycznych z poznańskimi instytucjami muzycznymi i oświatowymi: Teatrem Wielkim im. St. Moniuszki, Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Szkołą Baletową, Poznańskim Chórem Chłopięcym, Urzędem Miasta Poznania. Dokonały też nagrań płytowych: Czy to szczotka, czy to jeż? – piosenki dla dzieci Jerzego Wasowskiego (2010), Ponad czasem, ponad ziemią – renesansowe madrygały i współczesna muzyka sakralna (2012), Kantyczka… Polskie kolędy i pastorałki (2015) .

Od września 2017 r. do sierpnia 2022 stanowisko dyrygenta Chóru Dziewczęcego obejmowała Laura Stieler, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu im. I.J.Paderewskiego w klasie dyrygentury chóralnej. Laureatka XV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do największych sukcesów Chóru pod kierownictwem nowego dyrektora artystycznego zespołu należą: udział w międzynarodowym festiwalu Chortage Hannover (2018), udział w międzynarodowych festiwalach chórów dziewczęcych TRILLME (2018, 2022, 2022), udział w festiwalu The September Concert (2018), I nagroda i Nagroda Kuratora Oświaty za najlepszy chór dziecięcy Konkursu na  XXI Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis (2018), Grand Prix, trasa z Koncertami Kolęd Holandia (2018), I Miejsce oraz Nagroda Specjalna za Najlepsze Wykonanie Utworu G.G. Gorczyckiego na V Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego „ARS LONGA” w Poznaniu (2019), trasa koncertowa z Muzyką Sakralną Wielka Brytania (2020), Złoty dyplom dla Chóru Dziewczęcego (kategoria Chóry Dziecięce), Nagroda Specjalna Firmy Hjort Knudsen Polen za najwyższą punktację w kategorii chórów dziecięcych na II Ogólnopolskim Konkursie Chórów On-line „O Crux Ave” – Wysoka 2021.

W latach 2008-2022 z chórem współpracowali: Renata Sikorska - fortepian,  Katarzyna Kujawa - fortepian , Czesław Łynsza - fortepian, Łukasz Matusik - fortepian, asystent dyrygenta, Eliza Szymańska - emisja głosu.

Od września 2022 roku Chór Dziewczęcy prowadzi Anna Michalak.

Próby Chóru 2023/2024:

wtorki i czwartki 16:00-18:00 Aula PSChJK

Więcej zdjęć i informacji o działalności Chóru oraz zespołu Alla Fine znajduje się na facebooku: www.fb.com/Chor.Dziewczecy oraz na instagramie: https://www.instagram.com/kurczewski_girls_choir/

V Festiwal Chórów Dziewczęcych Trillme Festival 2022

To już V edy­cja festi­walu, który od 2014 roku zachwyca dziew­częcą muzyką chó­ralną miesz­kań­ców Pozna­nia. W latach poprzed­nich gościł w naj­lep­szych salach kon­cer­to­wych, na uli­cach mia­sta, szko­łach i kościo­łach zespoły z Pol­ski, Węgier, Ukra­iny, Chorwacji, […]

Lato na Madalinie

Tego­roczne waka­cje Chór Dziew­częcy roz­po­czął kon­cer­tem. Dawna zajezd­nia tram­wa­jowa, zamie­niła się w kul­tu­ralne miej­sce spo­tkań miesz­kań­ców Pozna­nia. Lato na Mada­li­nie, to cykl kon­cer­tów i kul­tu­ral­nych spo­tkań, które roz­po­częło się 25 czerwca 2022, tym samym rozpoczynając […]

Umówmy się na Gołębiej 24.06.2022

Za nami fan­ta­styczne wyda­rze­nie muzyczne roz­po­czy­na­jące waka­cje dla uczniów. Kon­cert pio­se­nek Chó­ral­nych, prze­bo­jów swin­go­wych i roz­ryw­ko­wych wyko­na­nych przez Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego. Przy for­te­pia­nie: Cze­sław Łyn­sza, dyry­go­wała Laura Stieler.

Dzię­ku­jemy za ten wspaniały […]

Muzyka w Kostkach

Kon­cert “Muzyka w Kost­kach” za nami. Tego­roczne zakoń­cze­nie sezonu arty­stycz­nego Chó­ral­nej wybrzmiało naj­wspa­nial­szymi prze­bo­jami muzyki roz­ryw­ko­wej. Po 2 let­niej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią, wró­ci­li­śmy z przytupem!

Na sce­nie poja­wiły się wszyst­kie zespoły PSChJK:

Kuku­łeczki przy­go­to­wane przez Mar­tynę Kozanecką […]

Współpraca chórów poznańskich i ukraińskich

4.06.2022 po mszy świę­tej w poznań­skiej Farze, trzy chóry wyko­nały wspól­nie „Woka­lizę” Jacka Sykul­skiego. Ukra­iń­scy goście zawi­tali do Pozna­nia. Nie­zwy­kła jest ta wizyta i to nie tylko z powo­dów arty­stycz­nych, ale z całego kon­tek­stu sytuacji […]

XVIII Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. S. Kulczyńskiego

Zapra­szamy do obej­rze­nia pierw­szych ujęć z I etapu kon­kur­so­wych prze­słu­chań, które miały miej­sce 31.03.2022 r.  Po raz kolejny Chór Dziew­częcy wziął udział w prze­słu­cha­niach kon­kur­so­wych, mając tym samym moż­li­wość spo­tka­nia naj­lep­szych dyry­gen­tów — stu­den­tów z […]

Kilka zdań o wydarzeniu, które miało miejsce 13.03.2022 od Poznańskiego Chóru Chłopięcego:

 “Od kil­ku­na­stu dni oczy całego świata zwró­cone są w stronę Ukra­iny. Z nie­do­wie­rza­niem i prze­ra­że­niem obser­wu­jemy co czło­wiek może uczy­nić dru­giemu czło­wie­kowi… Nikt nie powi­nien pozo­stać obo­jętny wobec wyda­rzeń, doty­ka­ją­cych naszych wschod­nich sąsia­dów. My dziś […]

13 marca 2022 społeczność PSChJK wzięła udział w projekcie organizowanym przez Poznański Chór Chłopięcy

Tak o wyda­rze­niu napi­sali orga­ni­za­to­rzy:
“Od kil­ku­na­stu dni oczy całego świata zwró­cone są w stronę Ukra­iny. Z nie­do­wie­rza­niem i prze­ra­że­niem obser­wu­jemy co czło­wiek może uczy­nić dru­giemu czło­wie­kowi… Nikt nie powi­nien pozo­stać obo­jętny wobec wyda­rzeń, doty­ka­ją­cych naszych […]

Zapraszamy na Koncert Wiosenny!

Sza­nowni Państwo

Po 2 latach prze­rwy wraca nasze cykliczne wyda­rze­nie — zapra­szamy na Kon­cert Wio­senny! Wystą­pią: Chór Dziew­częcy oraz zespół absol­wen­tek Alla Fine.
22 marca 2022 roku.
19:00
Aula POSM 2, ulica solna 12

W związku z pan­de­mią obo­wią­zują obostrzenia […]

Poznańskie Kolędowanie

Mimo pan­de­mii, cią­głych przerw w pracy, lock­dow­nów, kwa­ran­tann, obostrzeń, doty­czą­cych chó­rów szkol­nych, udało się dopro­wa­dzić do kon­certu, pod­czas któ­rego zaśpie­wał Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod dyrek­cją Laury Stie­ler — Bile­wicz oraz zespół […]

Wigilia ze Smoleniem

Dziś mia­ły­śmy przy­jem­ność wystą­pić na “Wigi­lii dla Smo­le­nia”. Wyda­rze­nie zostało zor­ga­ni­zo­wane przez STOWARZYSZENIE ZOSTAŃ GWIAZDĄ KABARETU we współ­pracy z Cari­tas Poznań , poznań­skimi gastro­no­mi­kami i restau­ra­cjami: Pie­ro­żek i Kom­po­cik Pół­wiej­ska 26 , Mamma Italiana , […]

Koncerty w Muzeum Archeologicznym

23.11.2021 w Muzeum Arche­olo­gicz­nym odbyły się dwa kon­certy, pod­czas któ­rych wystą­pili:
Chór Dzie­cięcy “Kuku­łeczki” pod dyrek­cją Łuka­sza Matu­sika (przy­go­to­wa­nie Anna Micha­lak oraz Łukasz Matu­sik), Chór Dziew­częcy, pod dyrek­cją Laury Stieler-Bilewicz (przy­go­to­wa­nie Laura Stieler-Bilewicz, opieka emi­syjna Eliza […]

Lekcja słuchania muzyki dla dzieci i młodzieży — z różnych stron świata

 

Dzię­ku­jemy Pani Tere­sie Nowak I Cen­trum Kul­tury ZAMEK w Pozna­niu za zapro­sze­nie na “Lek­cję…”, pod­czas któ­rej, zapre­zen­to­wały się nasze naj­młod­sze chó­rzystki. To był nasz pierw­szy występ po tak dłu­giej prze­rwie. A przy oka­zji pierw­szy występ […]

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Na dwo­rze upał, atmos­ferę waka­cji już czuć w powie­trzu. A u nas na ostat­niej pró­bie Chóru… KARAOKE

 

Hymn Polski na otwarciu Mistrzostw Polski Seniorów We Florecie

Wczo­raj 25 maja pod­czas uro­czy­stego otwar­cia Mistrzostw Pol­ski Senio­rów We Flo­re­cie, nasze naj­star­sze chó­rzystki wraz z kole­gami ze swo­ich klas oraz rówie­śni­kami z PSM II st w Poznani, prze­pięk­nie wyko­nali Hymn Pol­ski pod ręką Łukasza […]

Oda do radości” z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do UE

Dziś o godz. 12:00 połą­czone chóry: Poznań­ski Chór Chło­pięcy, Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, Chór Dzie­cięcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego “Kuku­łeczki”, Chór Uni­wer­sy­tetu Każ­dego Wieku “Pasjo­naci, Chór “Can­tanti” oraz Wielki Chór Poznaniaków […]

Chór Dziewczęcy wziął udział w Zittauer Musikfestival KUS

W dniach 6 i 7 kwiet­nia Chór Dziew­częcy wziął udział w Zit­tauer Musik­fe­sti­val KUS  http://www.kus-fest.org . Wyjazd odbył się w ramach wymiany, tak więc dziew­częta oprócz wspól­nych prób z Chó­rem Dzie­cię­cym z Lubau i koncertu, […]

Jubileusz Chóru Dziewczęcego

W pią­tek 22 marca spo­łecz­ność naszej szkoły zebrała  się w Auli Jerzego Kur­czew­skiego na uro­czy­stym apelu, w cza­sie któ­rego doko­nano prze­ka­za­nia sztan­daru szkoły przez naj­star­szych uczniów kole­żan­kom i kole­gom z klasy VIII. W czerwcu pożegnamy […]

Koncert na 10-cio lecie Chóru Dziewczęcego

Przed­sta­wiamy foto­re­la­cję Doroty Siu­dow­skiej z kon­certu z oka­zji 10-cio lecia Chóru Dziew­czę­cego. Oprócz jubi­la­tek na sce­nie poja­wili się także:
– Chór Dzie­cięcy “Kuku­łeczki” pod dyr. Hanny Pietraszko-Berlin i Sła­wo­miry Raczyń­skiej,
– zespół wokalny “Alla Fine” pod dyr. […]

Kilka ujęć z tegorocznego XI Poznańskiego Kolędowania

Kilka ujęć z tego­rocz­nego XI Poznań­skiego Kolę­do­wa­nia. Wystąpili:

Chór Dzie­cięcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego „Kuku­łeczki”, dyr. Sła­wo­mira Raczyń­ska i Hanna Pietraszko-Berlin
Zespół wokalny ALLA FINE Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego dyr. Laura Stie­ler i Łukasz Matu­sik
Chór […]

Kolędowanie dla pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii

W dniu dzi­siej­szym nasze Chó­rzystki miały przy­jem­ność zaśpie­wać w ramach Poznań­skiego Kolę­do­wa­nia na bar­dzo waż­nym kon­cer­cie. Dziew­czyny śpie­wały dla tych, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć w Poznań­skim Kolę­do­wa­niu — pacjen­tów Wiel­ko­pol­skiego Cen­trum Onko­lo­gii oraz ich Rodzin. […]

Chór Dziewczęcy w Holandii i Belgii

W tym przed­świą­tecz­nym cza­sie, peł­nym zali­czeń, spraw­dzia­nów i przy­go­to­wań do świąt, repre­zen­tantki Chóru Dziew­czę­cego kon­cer­to­wały w Holan­dii i Bel­gii. Te kilka wystę­pów, to nie tylko śpie­wa­nie kolęd, ale także spo­tka­nia z Pola­kami miesz­ka­ją­cymi w Holandii […]

Europejskie Dni Dziedzictwa

Pod­czas Euro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa Chór Dziew­częcy kon­cer­to­wał i to z ogrom­nym suk­ce­sem, jed­nak naj­więk­szą nie­spo­dzianką wyjazdu było spo­tka­nie z… Ada­mem Gesslerem :)

I nagroda z Cantio Lodziensis

Wra­camy z Can­tio Lodzien­sis z I nagrodą oraz z Nagrodą Kura­tora Oświaty za naj­lep­szy chór dzie­cięcy Konkursu!!!

 

W Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach

Za mun­du­rem Panny… CHÓREM! Dzi­siaj ponow­nie śpie­wa­li­śmy dla 31. Bazy Lot­nic­twa Tak­tycz­nego w Krzesinach

 

Wiosenne Warsztaty Chóru Dziewczęcego

Przed wio­sen­nymi kon­cer­tami dziew­częta roz­grze­wały swoje kosteczki, mię­śnie i krta­nie. Ponadto zgru­po­wa­nie Chóru Dziew­czę­cego w Pusz­czy Zie­lonce miało miej­sce pod­czas prze­si­le­nia zimowo– wio­sen­nego, więc panny inten­syw­nie nama­wiały Wio­snę do poka­za­nia swych uroków.

Koncert dla Drużyny Szpiku

Kon­cert dla Dru­żyny Szpiku, dzia­ła­ją­cej na rzecz dzieci cho­rych onko­lo­gicz­nie. Chór Dziew­częcy rok­rocz­nie wspo­maga tego rodzaju akcje. W tym roku kon­cert zor­ga­ni­zo­wano w Betle­jem Poznań­skim na Placu Wol­no­ści w Poznaniu.

I miejsce dla zespołu wokalnego Akrywima w konkursie Sedina Cantat

27 listo­pada b.r. nasz zespół wokalny AKRYWIMA pod dyrek­cją dr Doroty Woj­now­skiej powró­cił ze Szcze­cina z kon­kursu „Sedina Can­tat” doce­niony przez Jury i Publicz­ność i obsy­pany nagro­dami. Oczy­wi­ście naj­waż­niej­sze jest I miej­sce w kate­go­rii zespołów […]

Chór Dziewczęcy PSChJK zdobył Pierwszą Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Lodziensis Cantat”

20 listo­pada b.r. Chór Dziew­częcy PSChJK zdo­był Pierw­szą Nagrodę na Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­ral­nym „Lodzien­sis Can­tat”. Wiel­kie brawa i gra­tu­la­cje dla naszych wspa­nia­łych Dziew­czyn i ich zna­ko­mi­tej Dyry­gentki dr Doroty Woj­now­skiej.  Już za chwilę, bo w […]

Chór Dziewczęcy w koncercie z muzyką zespołu Pink Floyd!

Chór Dziew­częcy PSChJK wystąpi w nie­zwy­kłym kon­cer­cie z kul­tową muzyką zespołu Pink Floyd!

Chór Dziewczęcy PSCHJK kolejny raz podbił serca zagranicznych słuchaczy

Chór Dziew­częcy PSChJK pod dyrek­cją Doroty Woj­now­skiej kolejny raz pod­bił serca zagra­nicz­nych słu­cha­czy. Tym razem dziew­częta poje­chały do Włoch na zapro­sze­nie orga­ni­za­tora XXVII Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Chó­ral­nego w Wero­nie, jako Lau­re­atki Grand Prix zeszło­rocz­nego konkursu.

Otwar­cie Festiwalu […]

Koncert Chóru Dziewczęcego PSChJK w Sali Ziemi

Chór Dziew­częcy pod ręką swo­jej dyry­gentki, Doroty Woj­now­skiej zain­au­gu­ro­wał XX Targi Edu­ka­cyjne w Pozna­niu. Kon­cert odbył się w Sali Ziemi na tere­nach Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznańskich.

Tournee kolędowe Chóru Dziewczęcego pod dyrekcją Doroty Wojnowskiej

W ramach tour­nee bożo­na­ro­dze­nio­wego po Lin­bur­gii (Holan­dia) Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej zwie­dził i kon­cer­to­wał w Mastricht, Val­ken­burg i Aachen. W pią­tek 11 grud­nia został przy­jęty przez biskupa Roer­mond Frantza Wirtza. Jego Eks­ce­len­cja wyrzu­cił zachwyt […]

Dziewczęta z Poznańskiej Szkoły Chóralnej nagrywają polskie kolędy i pastorałki

Chór Dziew­częcy i Zespół Wokalny Akry­wima nagry­wają mate­riał na płytę z pol­skimi kolę­dami i pasto­rał­kami. Utwory zabrzmią z instru­men­tami. Z dziew­czę­tami nagry­wają instru­men­ta­li­ści: Renata Sikor­ska (for­te­pian), Emi­lia Miecz­kow­ska (flet), Nata­lia Tro­ja­now­ska (skrzypce), Sła­wo­mir Hein­ry­chow­ski (klarnet) […]