Chór Dziewczęcy

Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Zespół powstał w 2008 r. z inicjatywy dyrektora Krzysztofa Wójcika. Początkowo śpiewały w nim uczennice szkoły w wieku 7-9 lat. Z biegiem czasu zwiększyła się liczebność zespołu, stąd w 2011 r. nastąpił podział na Chór Dziecięcy i Chór Dziewczęcy. Obok nich w szkole utworzono Chór Kameralny i z inicjatywy p. Doroty Wojnowskiej  Zespół Wokalny Akrywima. Dziś chór tworzy ponad 50-osobowa grupa dziewcząt w wieku 10-14 lat. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym od początku działalności zespołu do czerwca 2017 r. była Dorota Wojnowska. Pod jej kierunkiem zespół odniósł spektakularne sukcesy we wszystkich konkursach polskich i międzynarodowych, w jakich brał udział. Otrzymał Złote Dyplomy w konkursach: w Łodzi (2010), Warszawie (dwukrotnie 2011, 2013), Gdańsku (2013), Gnieźnie (2014), nagrodę główną Złotego Anioła w Krakowie (2013), Złoty Puchar w Weronie (Włochy 2015), zajął I miejsce i otrzymał Puchar w Łodzi (2016). Dorota Wojnowska kilkukrotnie została wyróżniona nagrodą dla najlepszego dyrygenta, zaś zespół uhonorowany nagrodami za najlepsze wykonanie utworu. Sukcesami może poszczycić się także wyłoniony z chóru 12-osobowy zespół wokalny Akrywima. W  krótkiej, ale intensywnej działalności zespół kierowany przez Dorotę Wojnowską otrzymał najwyższe nagrody – Złote Dyplomy na konkursach w Poznaniu (2013), Gnieźnie (2014), Warszawie (2015), Rumi (2015) i Szczecinie (2016). Obok nagród głównych został uhonorowany nagrodą za wybitną kreację artystyczną oraz za najlepsze wykonanie utworu sakralnego. Chór Dziewczęcy i Zespół Akrywima pod kierunkiem Doroty Wojnowskiej współpracowały w ramach projektów artystycznych z poznańskimi instytucjami muzycznymi i oświatowymi: Teatrem Wielkim im. St. Moniuszki, Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Szkołą Baletową, Poznańskim Chórem Chłopięcym, Urzędem Miasta Poznania. Dokonały też nagrań płytowych: Czy to szczotka, czy to jeż? – piosenki dla dzieci Jerzego Wasowskiego (2010), Ponad czasem, ponad ziemią – renesansowe madrygały i współczesna muzyka sakralna (2012), Kantyczka… Polskie kolędy i pastorałki (2015) .

Od 1 września 2017 r. stanowisko dyrygenta Chóru Dziewczęcego objęła Laura Stieler, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu im. I.J.Paderewskiego w klasie dyrygentury chóralnej. Laureatka XV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do największych sukcesów Chóru pod kierownictwem nowego dyrektora artystycznego zespołu należą: udział w międzynarodowym festiwalu CHORTAGE HANNOVER 2018, udział w międzynarodowym festiwalu chórów dziewczęcych TRILLME, udział w festiwalu The September Concert oraz I nagroda i Nagroda Kuratora Oświaty za najlepszy chór dziecięcy Konkursu na  XXI Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis.

W ramach Chór Dziewczęcego działa również zespół ALLA FINE (z wł. na zakończenie), zrzeszający najlepsze chórzystki ostatnich klas Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Zespół powstał we wrześniu 2018 z inicjatywy uczennic oraz Laury Stieler i Łukasza Matusika, działa w ramach przedmiotu Zespoły Wokalne. W  krótkim czasie, ale dzięki intensywnej pracy 13 października 2018 zespół ALLA FINE zdobył PIERWSZE MIEJSCE ex aequo wraz z Chórem Dziewczęcym Szkoły Katedralnej "Paradiso" dyr. Ewa Domagała na 7. Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej "Maryi Matce", oraz WYRÓŻNIENIE za najlepsze wykonanie utworu o tematyce Maryjnej, a Pani Laura Stieler została wyróżniona dyplomem dla NAJLEPSZEGO DYRYGENTA Konkursu.

Więcej zdjęć i informacji o działalności Chóru oraz zespołu Alla Fine znajduje się na facebooku: www.fb.com/Chor.Dziewczecy oraz na instagramie: https://www.instagram.com/kurczewski_girls_choir/

Hymn Polski na otwarciu Mistrzostw Polski Seniorów We Florecie

Wczo­raj 25 maja pod­czas uro­czy­stego otwar­cia Mistrzostw Pol­ski Senio­rów We Flo­re­cie, nasze naj­star­sze chó­rzystki wraz z kole­gami ze swo­ich klas oraz rówie­śni­kami z PSM II st w Poznani, prze­pięk­nie wyko­nali Hymn Pol­ski pod ręką Łukasza […]

V Ogólnopolski Konkursie Muzyki Dawnej ARS LONGA

18 maja zespół Alla FINE pod kie­row­nic­twem Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika wziął udział w V Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Muzyki Daw­nej ARS LONGA im. Grze­go­rza Ger­wa­zego Gor­czyc­kiego. Zespół otrzy­mał trzy nagrody — GRAND PRIX, Złotą Longę […]

Oda do radości” z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do UE

Dziś o godz. 12:00 połą­czone chóry: Poznań­ski Chór Chło­pięcy, Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, Chór Dzie­cięcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego “Kuku­łeczki”, Chór Uni­wer­sy­tetu Każ­dego Wieku “Pasjo­naci, Chór “Can­tanti” oraz Wielki Chór Poznaniaków […]

Chór Dziewczęcy wziął udział w Zittauer Musikfestival KUS

W dniach 6 i 7 kwiet­nia Chór Dziew­częcy wziął udział w Zit­tauer Musik­fe­sti­val KUS  http://www.kus-fest.org . Wyjazd odbył się w ramach wymiany, tak więc dziew­częta oprócz wspól­nych prób z Chó­rem Dzie­cię­cym z Lubau i koncertu, […]

Jubileusz Chóru Dziewczęcego

W pią­tek 22 marca spo­łecz­ność naszej szkoły zebrała  się w Auli Jerzego Kur­czew­skiego na uro­czy­stym apelu, w cza­sie któ­rego doko­nano prze­ka­za­nia sztan­daru szkoły przez naj­star­szych uczniów kole­żan­kom i kole­gom z klasy VIII. W czerwcu pożegnamy […]

Koncert na 10-cio lecie Chóru Dziewczęcego

Przed­sta­wiamy foto­re­la­cję Doroty Siu­dow­skiej z kon­certu z oka­zji 10-cio lecia Chóru Dziew­czę­cego. Oprócz jubi­la­tek na sce­nie poja­wili się także:
– Chór Dzie­cięcy “Kuku­łeczki” pod dyr. Hanny Pietraszko-Berlin i Sła­wo­miry Raczyń­skiej,
– zespół wokalny “Alla Fine” pod dyr. […]

Kilka ujęć z tegorocznego XI Poznańskiego Kolędowania

Kilka ujęć z tego­rocz­nego XI Poznań­skiego Kolę­do­wa­nia. Wystąpili:

Chór Dzie­cięcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego „Kuku­łeczki”, dyr. Sła­wo­mira Raczyń­ska i Hanna Pietraszko-Berlin
Zespół wokalny ALLA FINE Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego dyr. Laura Stie­ler i Łukasz Matu­sik
Chór […]

Kolędowanie dla pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii

W dniu dzi­siej­szym nasze Chó­rzystki miały przy­jem­ność zaśpie­wać w ramach Poznań­skiego Kolę­do­wa­nia na bar­dzo waż­nym kon­cer­cie. Dziew­czyny śpie­wały dla tych, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć w Poznań­skim Kolę­do­wa­niu — pacjen­tów Wiel­ko­pol­skiego Cen­trum Onko­lo­gii oraz ich Rodzin. […]

Chór Dziewczęcy w Holandii i Belgii

W tym przed­świą­tecz­nym cza­sie, peł­nym zali­czeń, spraw­dzia­nów i przy­go­to­wań do świąt, repre­zen­tantki Chóru Dziew­czę­cego kon­cer­to­wały w Holan­dii i Bel­gii. Te kilka wystę­pów, to nie tylko śpie­wa­nie kolęd, ale także spo­tka­nia z Pola­kami miesz­ka­ją­cymi w Holandii […]

Europejskie Dni Dziedzictwa

Pod­czas Euro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa Chór Dziew­częcy kon­cer­to­wał i to z ogrom­nym suk­ce­sem, jed­nak naj­więk­szą nie­spo­dzianką wyjazdu było spo­tka­nie z… Ada­mem Gesslerem :)

I nagroda z Cantio Lodziensis

Wra­camy z Can­tio Lodzien­sis z I nagrodą oraz z Nagrodą Kura­tora Oświaty za naj­lep­szy chór dzie­cięcy Konkursu!!!

 

W Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach

Za mun­du­rem Panny… CHÓREM! Dzi­siaj ponow­nie śpie­wa­li­śmy dla 31. Bazy Lot­nic­twa Tak­tycz­nego w Krzesinach

 

PIERWSZE MIEJSCE na 7. Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej “Maryi Matce”

Miło nam poin­for­mo­wać, że Dzi­siaj W DZIEŃ URODZIN JERZEGO KURCZEWSKIEGO, Zespół ALLA FINE (w skład któ­rego wcho­dzą nasze chó­rzystki z 8 i 9 klasy) pod dyrek­cją Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika, zdo­był PIERWSZE MIEJSCE ex […]

Wiosenne Warsztaty Chóru Dziewczęcego

Przed wio­sen­nymi kon­cer­tami dziew­częta roz­grze­wały swoje kosteczki, mię­śnie i krta­nie. Ponadto zgru­po­wa­nie Chóru Dziew­czę­cego w Pusz­czy Zie­lonce miało miej­sce pod­czas prze­si­le­nia zimowo– wio­sen­nego, więc panny inten­syw­nie nama­wiały Wio­snę do poka­za­nia swych uroków.

Koncert dla Drużyny Szpiku

Kon­cert dla Dru­żyny Szpiku, dzia­ła­ją­cej na rzecz dzieci cho­rych onko­lo­gicz­nie. Chór Dziew­częcy rok­rocz­nie wspo­maga tego rodzaju akcje. W tym roku kon­cert zor­ga­ni­zo­wano w Betle­jem Poznań­skim na Placu Wol­no­ści w Poznaniu.

I miejsce dla zespołu wokalnego Akrywima w konkursie Sedina Cantat

27 listo­pada b.r. nasz zespół wokalny AKRYWIMA pod dyrek­cją dr Doroty Woj­now­skiej powró­cił ze Szcze­cina z kon­kursu „Sedina Can­tat” doce­niony przez Jury i Publicz­ność i obsy­pany nagro­dami. Oczy­wi­ście naj­waż­niej­sze jest I miej­sce w kate­go­rii zespołów […]

Chór Dziewczęcy PSChJK zdobył Pierwszą Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Lodziensis Cantat”

20 listo­pada b.r. Chór Dziew­częcy PSChJK zdo­był Pierw­szą Nagrodę na Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­ral­nym „Lodzien­sis Can­tat”. Wiel­kie brawa i gra­tu­la­cje dla naszych wspa­nia­łych Dziew­czyn i ich zna­ko­mi­tej Dyry­gentki dr Doroty Woj­now­skiej.  Już za chwilę, bo w […]

Chór Dziewczęcy w koncercie z muzyką zespołu Pink Floyd!

Chór Dziew­częcy PSChJK wystąpi w nie­zwy­kłym kon­cer­cie z kul­tową muzyką zespołu Pink Floyd!

Chór Dziewczęcy PSCHJK kolejny raz podbił serca zagranicznych słuchaczy

Chór Dziew­częcy PSChJK pod dyrek­cją Doroty Woj­now­skiej kolejny raz pod­bił serca zagra­nicz­nych słu­cha­czy. Tym razem dziew­częta poje­chały do Włoch na zapro­sze­nie orga­ni­za­tora XXVII Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Chó­ral­nego w Wero­nie, jako Lau­re­atki Grand Prix zeszło­rocz­nego konkursu.

Otwar­cie Festiwalu […]

Koncert Chóru Dziewczęcego PSChJK w Sali Ziemi

Chór Dziew­częcy pod ręką swo­jej dyry­gentki, Doroty Woj­now­skiej zain­au­gu­ro­wał XX Targi Edu­ka­cyjne w Pozna­niu. Kon­cert odbył się w Sali Ziemi na tere­nach Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznańskich.

Tournee kolędowe Chóru Dziewczęcego pod dyrekcją Doroty Wojnowskiej

W ramach tour­nee bożo­na­ro­dze­nio­wego po Lin­bur­gii (Holan­dia) Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej zwie­dził i kon­cer­to­wał w Mastricht, Val­ken­burg i Aachen. W pią­tek 11 grud­nia został przy­jęty przez biskupa Roer­mond Frantza Wirtza. Jego Eks­ce­len­cja wyrzu­cił zachwyt […]

Dziewczęta z Poznańskiej Szkoły Chóralnej nagrywają polskie kolędy i pastorałki

Chór Dziew­częcy i Zespół Wokalny Akry­wima nagry­wają mate­riał na płytę z pol­skimi kolę­dami i pasto­rał­kami. Utwory zabrzmią z instru­men­tami. Z dziew­czę­tami nagry­wają instru­men­ta­li­ści: Renata Sikor­ska (for­te­pian), Emi­lia Miecz­kow­ska (flet), Nata­lia Tro­ja­now­ska (skrzypce), Sła­wo­mir Hein­ry­chow­ski (klarnet) […]