Chór Alla Fine

Chór Alla Fine (z wł. na zakończenie) powstał we wrześniu 2018. Początkowo był to zespół zrzeszający najlepsze chórzystki ostatnich klas Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Obecnie jest to zespół absolwencki prowadzony przez Laurę Stieler oraz Dominikę Nakielną. Do sukcesów zespołu należy zaliczyć: I miejsce ex aequo oraz wyróżnienie na 7. Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej "Maryi Matce" (2018), Grand Prix, I Miejsce oraz Nagroda Specjalna za Najlepsze Wykonanie Utworu G.G. Gorczyckiego na V Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego „ARS LONGA” w Poznaniu (2019). Złoty dyplom (kategoria Chóry Żeńskie), Nagroda Specjalna Senatora Henryka Stokłosy za drugą punktację w kategorii chórów żeńskich (Alla Fine), na II Ogólnopolskim Konkursie Chórów On-line „O Crux Ave” – Wysoka 2021.
Laura Stieler ukończyła z wyróżnieniem poznańską Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego. Jest laureatką I nagrody i nagród pozaregulaminowych XV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego, stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012), a także zdobywczynią nagród dla najlepszego dyrygenta na ogólnopolskich konkursach chóralnych.
Dominika Nakielna studentka II roku studiów magisterskich w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Absolwentka Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego Jest laureatką II nagrody XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego oraz stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2022)
Próby chóru 2022/2023 r.:  wtorki i czwartki 18:10-19:40 Aula PSChJK
 
 

Koncert “Pedagodzy, absolwenci i ich chóry”

Peda­go­dzy, absol­wenci i ich chóry”, to kon­cert, który odbył się 19 lutego 2023 roku w Auli Nova w Aka­de­mia Muzyczna im. Igna­cego Jana Pade­rew­skiego w Pozna­niu. Kon­cert odbył się w ramach cyklicz­nego wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­nego przez […]

Alla Fine wywalczyło Złoty Dyplom na XI Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym!!!

Miło nam poin­for­mo­wać o kolej­nych suk­ce­sach absol­wen­tów! 19 marca 2023 Alla Fine wywal­czyło Złoty Dyplom z naj­wyż­szą punk­ta­cją na XI Gdań­skim Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Chóralnym!!!

https://www.youtube.com/watch?v=5QQNA5nVQj0

Złoty Dyplom i Statuetka Złotego Anioła dla Alla Fine

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że Alla Fine na XI Kra­kow­skim Festi­walu Pie­śni Adwen­to­wych i Bożo­na­ro­dze­nio­wych zdo­było.. Złoty Dyplom i Sta­tu­etkę Zło­tego Anioła!

Koncert Wiosenny Chóru Dziewczęcego i Alla Fine

o 2 latach prze­rwy wró­ciło nasze cykliczne wyda­rze­nie — 22 marca 2022 odbył się Kon­cert Wio­senny Chóru Dziew­czę­cego i Alla Fine. Wie­czór upły­nął w rytm muzyki roz­ryw­ko­wej i jaz­zo­wej, choć nie zabra­kło chó­ral­nych kla­sy­ków m.in. […]

Koncerty w Muzeum Archeologicznym

23.11.2021 w Muzeum Arche­olo­gicz­nym odbyły się dwa kon­certy, pod­czas któ­rych wystą­pili:
Chór Dzie­cięcy “Kuku­łeczki” pod dyrek­cją Łuka­sza Matu­sika (przy­go­to­wa­nie Anna Micha­lak oraz Łukasz Matu­sik), Chór Dziew­częcy, pod dyrek­cją Laury Stieler-Bilewicz (przy­go­to­wa­nie Laura Stieler-Bilewicz, opieka emi­syjna Eliza […]

Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna dla Alla Fine!

Miło nam poin­for­mo­wać, że zarówno Chór Dziew­częcy, jak i zespół Alla Fine zostały nagro­dzone na  II Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Chó­rów On-line “O Crux Ave” — Wysoka 2021.!!!

Alla Fine (Poznań) wraz z dyry­gentką — Laurą Stie­ler, zdobyli […]

Poznańskie Kolędowanie

Za nami trzy kon­certy kolęd, w tym dwa w ramach pro­jektu Poznań­skie Kolę­do­wa­nie. Cie­szymy się, że Alla Fine ma szansę kon­cer­to­wać z innymi chó­rami żeń­skimi. Nigdy dość chó­ral­nego Grils’ Power!

Koncert Kolęd — Studenci i ich chóry

Pierw­szy ze stycz­nio­wych kon­cer­tów kolęd za nami! Zespół Alla Fine pod ręką naszej asy­stentki Domi­niki Nakiel­nej, wystą­pił pod­czas wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­nego przez Stu­denc­kie Koło Artystyczno-Naukowe Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu. Dzię­ku­jemy za tak cie­płe przy­ję­cie naszego zespołu! […]

V Ogólnopolski Konkursie Muzyki Dawnej ARS LONGA

18 maja zespół Alla FINE pod kie­row­nic­twem Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika wziął udział w V Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Muzyki Daw­nej ARS LONGA im. Grze­go­rza Ger­wa­zego Gor­czyc­kiego. Zespół otrzy­mał trzy nagrody — GRAND PRIX, Złotą Longę […]

Kilka ujęć z tegorocznego XI Poznańskiego Kolędowania

Kilka ujęć z tego­rocz­nego XI Poznań­skiego Kolę­do­wa­nia. Wystąpili:

Chór Dzie­cięcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego „Kuku­łeczki”, dyr. Sła­wo­mira Raczyń­ska i Hanna Pietraszko-Berlin
Zespół wokalny ALLA FINE Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego dyr. Laura Stie­ler i Łukasz Matu­sik
Chór […]

PIERWSZE MIEJSCE na 7. Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej “Maryi Matce”

Miło nam poin­for­mo­wać, że Dzi­siaj W DZIEŃ URODZIN JERZEGO KURCZEWSKIEGO, Zespół ALLA FINE (w skład któ­rego wcho­dzą nasze chó­rzystki z 8 i 9 klasy) pod dyrek­cją Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika, zdo­był PIERWSZE MIEJSCE ex […]