Chór Alla Fine

Chór Alla Fine (z wł. na zakoń­cze­nie) powstał we wrze­śniu 2018. Począt­kowo był to zespół zrze­sza­jący naj­lep­sze chó­rzystki ostat­nich klas Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego. Obec­nie jest to zespół absol­wencki pro­wa­dzony przez Laurę Stie­ler oraz Domi­nikę Nakielną. Do suk­ce­sów zespołu należy zali­czyć: I miej­sce ex aequo oraz wyróż­nie­nie na 7. Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pie­śni Maryj­nej “Maryi Matce” (2018), Grand Prix, I Miej­sce oraz Nagroda Spe­cjalna za Naj­lep­sze Wyko­na­nie Utworu G.G. Gor­czyc­kiego na V Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­ral­nym Muzyki Daw­nej im. Grze­go­rza Ger­wa­zego Gor­czyc­kiego „ARS LONGA” w Pozna­niu (2019). Złoty dyplom (kate­go­ria Chóry Żeń­skie), Nagroda Spe­cjalna Sena­tora Hen­ryka Sto­kłosy za drugą punk­ta­cję w kate­go­rii chó­rów żeń­skich (Alla Fine), na II Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­rów On-line „O Crux Ave” – Wysoka 2021.
Laura Stie­ler ukoń­czyła z wyróż­nie­niem poznań­ską Aka­de­mię Muzyczną im. Igna­cego Jana Pade­rew­skiego. Jest lau­re­atką I nagrody i nagród poza­re­gu­la­mi­no­wych XV Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Dyry­gen­tów Chó­ral­nych im. prof. Sta­ni­sława Kul­czyń­skiego, sty­pen­dystką Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego (2012), a także zdo­byw­czy­nią nagród dla naj­lep­szego dyry­genta na ogól­no­pol­skich kon­kur­sach chóralnych.
Domi­nika Nakielna stu­dentka II roku stu­diów magi­ster­skich w Aka­de­mii Muzycz­nej im. Igna­cego Jana Pade­rew­skiego. Absol­wentka Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego Jest lau­re­atką II nagrody XVIII Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Dyry­gen­tów Chó­ral­nych im. prof. Sta­ni­sława Kul­czyń­skiego oraz sty­pen­dystką Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego (2022)
Chór Alla Fine — zakoń­czył dzia­łal­ność w czerwcu 2023r.