Chór Dziew­częcy

Chór Dziew­częcy PSChJK roz­po­czął swoją dzia­łal­ność we wrze­śniu 2008 roku pod kie­run­kiem Doroty Woj­now­skiej. W pierw­szym 35 oso­bo­wym skła­dzie zna­la­zły się wszyst­kie dziew­czynki z IIIII klasy oraz kilka z I. Roz­po­częła się wędrówka po krę­tych ścież­kach muzycz­nego świata.

Czy­taj dalej

Chór Dziew­cz?cy

Poznań­ski Chór Chłopięcy

Pozna?ski Chór Ch?opi?cy
Poznań­ski Chór Chło­pięcy wyra­sta z boga­tej wiel­ko­pol­skiej tra­dy­cji chó­ra­li­styki chło­pię­cej, ma jed­nak ambi­cję otwie­ra­nia jej na sze­roko pojętą kul­turę współ­cze­sną. W sza­cunku dla kanonu kul­tury i jej euro­pej­skich korzeni, odmła­dzamy sakralny styl wyko­naw­czy chó­rów chło­pię­cych o sztukę bli­ską współ­cze­snym słuchaczom.

Czy­taj dalej