19 kwiet­nia 2023 r. kame­ralny skład chóru dziew­czę­cego zaśpie­wał na obcho­dach rocz­nicy powsta­nia w get­cie war­szaw­skim. Występ miał miej­sce w auli VIII LO w Pozna­niu. „Ana­te­vka”, „Mia­steczko Bełz” oraz „Kin­de­ryon” zaśpie­wany w języku jiy­dysz zro­biły ogromne wra­że­nie na słuchaczach.