W dniach 6 i 7 kwiet­nia Chór Dziew­częcy wziął udział w Zit­tauer Musik­fe­sti­val KUS  http://www.kus-fest.org . Wyjazd odbył się w ramach wymiany, tak więc dziew­częta oprócz wspól­nych prób z Chó­rem Dzie­cię­cym z Lubau i kon­certu, miały moż­li­wość inte­gra­cji, prak­tyki języka. Nie zabra­kło rów­nież zwiedzania.
Jak pod­kre­ślił sam dyrek­tor festi­walu Jerzy Owczarz występ chó­rów był prze­pirk­nym fina­łem Festi­walu. Chóry wyko­nały utwory sakralne, a także pol­skie, cze­skie i nie­miec­kie.” Zit­tauer Musik­fe­sti­val „KUS – Kunst, Umění, Sztuka” to trój­stronny festi­wal muzyki kame­ral­nej. Muzycy z Pol­ski, Czech i Nie­miec pre­zen­tują utwory kom­po­zy­to­rów pol­skich, cze­skich i nie­miec­kich. Słowo sztuka brzmi ina­czej w języku nie­miec­kim (Kunst), cze­skim (Umění) i pol­skim (Sztuka), ale zna­cze­nie zostaje to samo. Muzyka jako język uni­wer­salny ma poten­cjał poko­ny­wa­nia barier.”
Wstą­pili:
Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod kie­row­nic­twem Laury Stie­ler, przy for­te­pia­nie Łukasz Matusik
solistki: Ana­sta­zja Sta­ro­sta, Maria Szulc
Kin­der­chor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Löbau pod kie­row­nic­twem Romany Görlich