20 listo­pada b.r. Chór Dziew­częcy PSChJK zdo­był Pierw­szą Nagrodę na Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­ral­nym „Lodzien­sis Can­tat”. Wiel­kie brawa i gra­tu­la­cje dla naszych wspa­nia­łych Dziew­czyn i ich zna­ko­mi­tej Dyry­gentki dr Doroty Woj­now­skiej.  Już za chwilę, bo w dniach 25–27 listo­pada, zespół kame­ralny AKRYWIMA (także pod kie­row­nic­twem nie­zmor­do­wa­nej dr Doroty Woj­now­skiej) rusza do Szcze­cina, by tam powal­czyć o laury na Kon­kur­sie Kame­ral­nych Chó­rów i Zespołów.

Życzymy powo­dze­nia i mocno trzy­mamy kciuk.