Chór Dziew­częcy PSChJK pod dyrek­cją Doroty Woj­now­skiej kolejny raz pod­bił serca zagra­nicz­nych słu­cha­czy. Tym razem dziew­częta poje­chały do Włoch na zapro­sze­nie orga­ni­za­tora XXVII Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Chó­ral­nego w Wero­nie, jako Lau­re­atki Grand Prix zeszło­rocz­nego konkursu.

Otwar­cie Festi­walu wraz z godzin­nym kon­cer­tem Chóru Dziew­czę­cego miało miej­sce w Teatro Filar­mo­nico di Verona. Kon­certu wysłu­chali goście i chóry, które następ­nego dnia roz­po­czy­nały swoje pre­zen­ta­cje konkursowe.

Dziew­częta zapre­zen­to­wały pro­gram w trzech odsło­nach: pol­ski, musi­ka­lowy (frag­menty Skrzypka na dachu Jerry Boock’a) i roz­ryw­kowy. Owa­cjom nie było końca…

Pro­gram został zapre­zen­to­wany jesz­cze na dwóch kon­cer­tach w Pro­win­cji Werona.

Oprócz wystę­pów arty­stycz­nych uczen­nice miały oka­zję zwie­dzić Weronę, malow­ni­cze mia­steczko Sir­mione poło­żone nad jezio­rem Garda i zdo­być szczyt Monte Baldo (1760m).

Wyjazd był owocny nie tylko pod wzglę­dem arty­stycz­nym, ale rów­nież integracyjnym.