Szkolny konkurs Mam talent

Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym Dnia samo­rząd­no­ści był szkolny kon­kurs Mam Talent. Kolejna edy­cja cie­szyła się wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem uczniów. Co tam się działo ❤!! Tańce, śpiewy, recy­ta­cje, nasi ucznio­wie poka­zali prze­różne talenty, a wszystko przy wspa­nia­łym wspar­ciu nie­oce­nio­nej publicz­no­ści. Całość została zor­ga­ni­zo­wana przez Samo­rząd Uczniow­ski i Radę Rodzi­ców.  Pięk­nie dziękujemy ♥️

 

30 marca 2023|Rok szkolny 2022/23, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Wiosenny dzień samorządności w PSChJK. Kiermasz charytatywny i dzień bez plecaka.

Dnia 21.03.2023 r. Samo­rząd Uczniow­ski wspól­nie z Radą Rodzi­ców zor­ga­ni­zo­wał w naszej szkole Dzień samo­rząd­no­ści. Od godziny 8 roz­po­czął się cha­ry­ta­tywny kier­masz, na któ­rym można było kupić prze­pyszne ciastka, cia­steczka, babeczki i inne przy­smaki upie­czone przez rodzi­ców i uczniów.

Dzięki wspar­ciu wszyst­kich ofia­ro­daw­ców udało nam się zebrać 1150 zł.

Kwota ta została prze­ka­zana na konto Hospi­cjum Palium […]

25 marca 2023|Rok szkolny 2022/23, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Podsumowanie konkursu na najładniejszą salę lekcyjną

Nie­mal przez cały rok szkolny od paź­dzier­nika 2018r.  do czerwca 2019r. odby­wał się szkolny kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lek­cyjną. Głów­nymi kry­te­riami oceny były:

gazetka (tema­tyka, aktu­al­ność, ory­gi­nal­ność),
ogólna este­tyka klasy (czy­stość, ozdoby, rośliny).

[…]

12 czerwca 2019|Rok szkolny 2018/19, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Szkolny konkurs Mam talent

Dnia 27.03.2019 r. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK zor­ga­ni­zo­wał kolejną, szkolną edy­cje  kon­kursu  Mam Talent, w któ­rym udział wzięło aż 15 zespo­łów i soli­stów. Wszy­scy pięk­nie zaśpie­wali, zatań­czyli oraz zagrali.

Do zdo­by­cia były cztery nagrody:  I, IIIII stop­nia oraz nagroda publiczności.

W jury zasiedli:

Pan Euge­niusz Zdań­ski
Pani Renata Sikor­ska
Pani Kata­rzyna Kuzara
Pani Erika Zhyga
Paweł Wój­cik (przed­sta­wi­ciel SU)

I miej­sce zdobyła […]

28 marca 2019|Rok szkolny 2018/19, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet  święto wszyst­kich Pań, tych dużych i tych naj­młod­szych. W ten wyjąt­kowy dzień  Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK  przy­go­to­wał słod­kie nie­spo­dzianki dla wszyst­kich kobiet uczą­cych się lub pra­cu­ją­cych w naszej szkole. Ucznio­wie zło­żyli życze­nia oraz zamie­ścili oka­zjo­nalny pla­kat w szkol­nej gablo­cie SU.  Wszyst­kim Paniom jesz­cze raz życzymy wszyst­kiego co najlepsze…

8 marca 2019|Rok szkolny 2018/19, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

SZKOLNE WALENTYNKI

14 lutego to miły dzień dla każ­dego z nas, dzień uśmie­chów, cie­płych słów i gestów, po pro­stu Dzień Zako­cha­nych. W tygo­dniu poprze­dza­ją­cym walen­tynki ucznio­wie, któ­rzy chcieli wyra­zić uczu­cia swoim sym­pa­tiom, wrzu­cali kartki walen­tyn­kowe do spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nego pudełka. W dzień walen­ty­nek spe­cjalni listo­no­sze roz­no­sili miło­sną kore­spon­den­cję od klasy do klasy. Tego dnia więk­szość osób ubrała się […]

18 lutego 2019|Rok szkolny 2018/19, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Dzień Chłopaka

Dnia 28.09.2018 r. w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chłopca. Z tej oka­zji ucznio­wie obda­ro­wani zostali słod­kimi nie­spo­dzian­kami. Dzień wcze­śniej 27 wrze­śnia prze­pro­wa­dzono gło­so­wa­nie wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca w szkole.

Uwień­cze­niem szkol­nego świę­to­wa­nia była mię­dzysz­kolna dys­ko­teka na którą zapro­szeni zostali ucznio­wie Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Bale­to­wej im. Olgi Sław­skiej – Lip­czyń­skiej w Pozna­niu. Wszy­scy wspa­niale się bawili.

18 października 2018|Rok szkolny 2018/19, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Głosowanie na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz wybory do Rady SU PSChJK

W dniu 25.09.2018r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego.
Łącz­nie zgło­szono 9 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddało 137 osób.

Wyniki:

Rado­sław Atras 97 gło­sów (71%)
Piotr Kusz 15 gło­sów (11%)
Adam Galas 11 gło­sów (8%)

Pozo­stali kan­dy­daci uzy­skali łącz­nie 14 gło­sów (10%)

Komi­sja prze­pro­wa­dza­jąca gło­so­wa­nie oraz licząca głosy:

Julia Hele­niak
Iga Spy­chała
Paweł Wój­cik
Józef Biegański

Opie­ku­nem Samo­rządu Uczniow­skiego został ponow­nie wybrany Rado­sław Atras […]

11 października 2018|Rok szkolny 2018/19, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Zakończenie szkolnej rywalizacji klas

Zakoń­czył się cało­roczny szkolny kon­kurs pt. “NAJŁADNIEJSZA SALA LEKCYJNA”.

Wyniki

I miej­sce : nagroda 200 zł dla klasy VI
II miej­sce: nagroda 100 zł dla klasy V
III miej­sce: nagroda 50 zł dla klasy VII

Nagrody zostały ufun­do­wane ze skła­dek uczniów na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego.
Zwy­cięz­com gra­tu­lu­jemy.
Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK

13 czerwca 2018|Rok szkolny 2017/18, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Przygotowanie do Dnia Europejskiego

W pią­tek 9.02.2018 r. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK wraz z przed­sta­wi­cie­lami wszyst­kich klas prze­pro­wa­dził loso­wa­nie  państw na Dzień Euro­pej­ski. Celem przy­go­to­wy­wa­nej imprezy jest przy­bli­że­nie uczniom tema­tyki zwią­za­nej z Unią Euro­pej­ską, a także poprzez dobrą zabawę lep­sze pozna­nia państw nale­żą­cych do Unii Europejskiej .

W tym roku chcemy mocno zaak­cen­to­wać ele­ment muzyczny. Poszcze­gólne klasy zapre­zen­tują wybrane  pań­stwo, które […]

27 lutego 2018|Rok szkolny 2017/18, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|