Chóru dziewczęcego zaśpiewał na obchodach rocznicy powstania w getcie warszawskim

19 kwiet­nia 2023 r. kame­ralny skład chóru dziew­czę­cego zaśpie­wał na obcho­dach rocz­nicy powsta­nia w get­cie war­szaw­skim. Występ miał miej­sce w auli VIII LO w Pozna­niu. „Ana­te­vka”, „Mia­steczko Bełz” oraz „Kin­de­ryon” zaśpie­wany w języku jiy­dysz zro­biły ogromne wra­że­nie na słuchaczach.

25 kwietnia 2023|Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Koncert “Pedagodzy, absolwenci i ich chóry”

Peda­go­dzy, absol­wenci i ich chóry”, to kon­cert, który odbył się 19 lutego 2023 roku w Auli Nova w Aka­de­mia Muzyczna im. Igna­cego Jana Pade­rew­skiego w Pozna­niu. Kon­cert odbył się w ramach cyklicz­nego wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­nego przez Kate­drę Dyry­gen­tury Chó­ral­nej w Poznaniu.

Wystą­pili:
Alla Fine
Laura Stie­ler, Domi­nika Nakielna – dyry­gentki
Olga Klu­ziak – flet
Łukasz Matu­sik – fortepian

Chór Dziew­częcy SKOWRONKI
Solistki: Anastazja […]

14 kwietnia 2023|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Alla Fine wywalczyło Złoty Dyplom na XI Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym!!!

Miło nam poin­for­mo­wać o kolej­nych suk­ce­sach absol­wen­tów! 19 marca 2023 Alla Fine wywal­czyło Złoty Dyplom z naj­wyż­szą punk­ta­cją na XI Gdań­skim Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Chóralnym!!!

https://www.youtube.com/watch?v=5QQNA5nVQj0

14 kwietnia 2023|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Szkolny konkurs Mam talent

Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym Dnia samo­rząd­no­ści był szkolny kon­kurs Mam Talent. Kolejna edy­cja cie­szyła się wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem uczniów. Co tam się działo ❤!! Tańce, śpiewy, recy­ta­cje, nasi ucznio­wie poka­zali prze­różne talenty, a wszystko przy wspa­nia­łym wspar­ciu nie­oce­nio­nej publicz­no­ści. Całość została zor­ga­ni­zo­wana przez Samo­rząd Uczniow­ski i Radę Rodzi­ców.  Pięk­nie dziękujemy ♥️

 

30 marca 2023|Rok szkolny 2022/23, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Wiosenny dzień samorządności w PSChJK. Kiermasz charytatywny i dzień bez plecaka.

Dnia 21.03.2023 r. Samo­rząd Uczniow­ski wspól­nie z Radą Rodzi­ców zor­ga­ni­zo­wał w naszej szkole Dzień samo­rząd­no­ści. Od godziny 8 roz­po­czął się cha­ry­ta­tywny kier­masz, na któ­rym można było kupić prze­pyszne ciastka, cia­steczka, babeczki i inne przy­smaki upie­czone przez rodzi­ców i uczniów.

Dzięki wspar­ciu wszyst­kich ofia­ro­daw­ców udało nam się zebrać 1150 zł.

Kwota ta została prze­ka­zana na konto Hospi­cjum Palium […]

25 marca 2023|Rok szkolny 2022/23, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Darmowa aplikacja internetowa do nauki języka angielskiego

Ucznio­wie VIII LO im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu stwo­rzyli dar­mową apli­ka­cję inter­ne­tową do nauki języka angiel­skiego, nazwaną Lang­Barą. Dostępna dla każ­dego, inte­rak­tywna strona inter­ne­towa umoż­li­wia roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych w pro­sty i wygodny spo­sób. Sys­tem zga­dy­wa­nia słó­wek na pod­sta­wie defi­ni­cji pozwala utrwa­lić zwroty w szybki spo­sób, a mecha­nizm punk­ta­cji umoż­li­wia spraw­dze­nie swo­ich moż­li­wo­ści i rywa­li­za­cję z […]

21 marca 2023|Rok szkolny 2022/23|

Koncert Swarzędz 8.01.2023

Wyko­nane utwory znaj­dują się w zakładce Gale­ria -> Filmy i audio.

 

13 stycznia 2023|Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Złoty Dyplom i Statuetka Złotego Anioła dla Alla Fine

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że Alla Fine na XI Kra­kow­skim Festi­walu Pie­śni Adwen­to­wych i Bożo­na­ro­dze­nio­wych zdo­było.. Złoty Dyplom i Sta­tu­etkę Zło­tego Anioła!

Warsztaty z p. Jerzym Owczarzem

17 paź­dzier­nika 2022 odbyły się w naszej szkole warsz­taty “Moniuszko dla naj­młod­szych” . Młody pia­ni­sta i kom­po­zy­tor p. Jerzy Owczarz jest auto­rem zbioru utwo­rów dla mło­dych pia­ni­stów. W bar­dzo łatwym ukła­dzie na for­te­pian opra­co­wał pie­śni Sta­ni­sława Moniuszki . Rów­no­le­gły zbiór pie­śni jest także przy­go­to­wany dla mło­dych skrzyp­ków. Wszyst­kie utwory prze­wi­dziane są dla uczniów naj­młod­szych klas. […]

26 października 2022|Klasa IV, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

V Festiwal Chórów Dziewczęcych Trillme Festival 2022

To już V edy­cja festi­walu, który od 2014 roku zachwyca dziew­częcą muzyką chó­ralną miesz­kań­ców Pozna­nia. W latach poprzed­nich gościł w naj­lep­szych salach kon­cer­to­wych, na uli­cach mia­sta, szko­łach i kościo­łach zespoły z Pol­ski, Węgier, Ukra­iny, Chor­wa­cji, Rumu­nii, czy Serbii.Pandemia i wojna za naszą wschod­nią gra­nicą spo­wo­do­wały, że na jakiś czas orga­ni­za­to­rzy musieli zre­zy­gno­wać z mię­dzy­na­ro­do­wej formuły […]

20 września 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|