Lato na Madalinie

Tego­roczne waka­cje Chór Dziew­częcy roz­po­czął kon­cer­tem. Dawna zajezd­nia tram­wa­jowa, zamie­niła się w kul­tu­ralne miej­sce spo­tkań miesz­kań­ców Pozna­nia. Lato na Mada­li­nie, to cykl kon­cer­tów i kul­tu­ral­nych spo­tkań, które roz­po­częło się 25 czerwca 2022, tym samym roz­po­czy­na­jąc let­nie sza­leń­stwo chó­rzy­stek! Dyry­go­wała Laura Stie­ler, przy for­te­pia­nie Cze­sław Łynsza.

1 lipca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Umówmy się na Gołębiej 24.06.2022

Za nami fan­ta­styczne wyda­rze­nie muzyczne roz­po­czy­na­jące waka­cje dla uczniów. Kon­cert pio­se­nek Chó­ral­nych, prze­bo­jów swin­go­wych i roz­ryw­ko­wych wyko­na­nych przez Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego. Przy for­te­pia­nie: Cze­sław Łyn­sza, dyry­go­wała Laura Stieler.

Dzię­ku­jemy za ten wspa­niały wieczór!

 

26 czerwca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Muzyka w Kostkach

Kon­cert “Muzyka w Kost­kach” za nami. Tego­roczne zakoń­cze­nie sezonu arty­stycz­nego Chó­ral­nej wybrzmiało naj­wspa­nial­szymi prze­bo­jami muzyki roz­ryw­ko­wej. Po 2 let­niej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią, wró­ci­li­śmy z przytupem!

Na sce­nie poja­wiły się wszyst­kie zespoły PSChJK:

Kuku­łeczki przy­go­to­wane przez Mar­tynę Koza­necką i Annę Micha­lak
Alla Fine pod dyrek­cją Laury Stie­ler i Domi­niki Nakiel­nej
Chór Dziew­częcy pod dyrek­cją Laury Stie­ler
Poznan Boys’ Choir / Poznański […]

22 czerwca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Współpraca chórów poznańskich i ukraińskich

4.06.2022 po mszy świę­tej w poznań­skiej Farze, trzy chóry wyko­nały wspól­nie „Woka­lizę” Jacka Sykul­skiego. Ukra­iń­scy goście zawi­tali do Pozna­nia. Nie­zwy­kła jest ta wizyta i to nie tylko z powo­dów arty­stycz­nych, ale z całego kon­tek­stu sytu­acji w jakiej zna­lazł się ich kraj.
Od pierw­szych chwil ich pobytu udało się prze­pro­wa­dzić wspólną próbę do „Woka­lizy” Jacka Sykul­skiego, utworu […]

17 czerwca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Chór Kukułeczki wystąpił z koncertem

W dniu 31 marca Chór Kuku­łeczki z Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego wystą­pił z kon­cer­tem w Auli Szkoły Muzycz­nej przy ul. Byd­go­skiej w Pozna­niu. Zespół do występu przy­go­to­wały Panie Anna Micha­lak i Mar­tyna Koza­necka. Kuku­łeczki wyko­nały ponad pół­go­dzinny pro­gram arty­styczny dla licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści. W reper­tu­arze zna­lazł się utwór skom­po­no­wany przez uczen­nicę klasy III Igę […]

2 kwietnia 2022|Rok szkolny 2021/22|

Koncert Wiosenny Chóru Dziewczęcego i Alla Fine

o 2 latach prze­rwy wró­ciło nasze cykliczne wyda­rze­nie — 22 marca 2022 odbył się Kon­cert Wio­senny Chóru Dziew­czę­cego i Alla Fine. Wie­czór upły­nął w rytm muzyki roz­ryw­ko­wej i jaz­zo­wej, choć nie zabra­kło chó­ral­nych kla­sy­ków m.in. Boba Chil­cotta. Finał kon­certu, a zara­zem jego prze­sła­nie, wybrzmiał utwo­rem “Do życia mnie budzi muzyka”.

Pre­zen­tu­jemy kon­cert w cało­ści, dokład­nie taki […]

1 kwietnia 2022|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Spotkania edukacyjne w klasach 4 i 5

W ubie­głym tygo­dniu do naszej szkoły zawi­tała grupa uczniów z VIIILO w Pozna­niu oraz LOMM w ramach pro­jektu spo­łecz­nego z olim­piady Zwol­nio­nych z Teo­rii. Prze­pro­wa­dzili oni spo­tka­nia edu­ka­cyjne w kla­sach 4 i 5. Nasi naj­młodsi mieli oka­zję prze­pro­wa­dzić doświad­cze­nia z zakresu fizyki, che­mii i bio­lo­gii, a następ­nie wspól­nie zna­leźli odpo­wie­dzi na nur­tu­jące ich pytania — […]

25 marca 2022|Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

XVIII Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. S. Kulczyńskiego

Zapra­szamy do obej­rze­nia pierw­szych ujęć z I etapu kon­kur­so­wych prze­słu­chań, które miały miej­sce 31.03.2022 r.  Po raz kolejny Chór Dziew­częcy wziął udział w prze­słu­cha­niach kon­kur­so­wych, mając tym samym moż­li­wość spo­tka­nia naj­lep­szych dyry­gen­tów — stu­den­tów z całej Pol­ski. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kursu wzięła udział Domi­nika Nakielna — absol­wentka PSChJK, obecna asy­stentka zespołu Alla Fine.Cieszymy się, że […]

17 marca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

13 marca 2022 społeczność PSChJK wzięła udział w projekcie organizowanym przez Poznański Chór Chłopięcy

Tak o wyda­rze­niu napi­sali orga­ni­za­to­rzy:
“Od kil­ku­na­stu dni oczy całego świata zwró­cone są w stronę Ukra­iny. Z nie­do­wie­rza­niem i prze­ra­że­niem obser­wu­jemy co czło­wiek może uczy­nić dru­giemu czło­wie­kowi… Nikt nie powi­nien pozo­stać obo­jętny wobec wyda­rzeń, doty­ka­ją­cych naszych wschod­nich sąsia­dów. My dziś szcze­gólną uwagę chcemy zwró­cić na cier­pie­nie i śmierć nie­win­nych dzieci (wszak na codzień pra­cu­jemy wła­śnie z […]

13 marca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Zapraszamy na Koncert Wiosenny!

Sza­nowni Państwo

Po 2 latach prze­rwy wraca nasze cykliczne wyda­rze­nie — zapra­szamy na Kon­cert Wio­senny! Wystą­pią: Chór Dziew­częcy oraz zespół absol­wen­tek Alla Fine.
22 marca 2022 roku.
19:00
Aula POSM 2, ulica solna 12

W związku z pan­de­mią obo­wią­zują obostrze­nia dla publicz­no­ści. Wstęp tylko w maseczce ochronnej.

https://www.facebook.com/events/1132633144178812

6 marca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|