Wyj­ście na przed­sta­wie­nie Mister Barańczak

Dnia 3.11.17 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Nowego na przed­sta­wie­nie Mister Barańczak.

To inte­re­su­jąca sztuka o  twór­czo­ści i życiu wybit­nego pozna­niaka Sta­ni­sława Barań­czaka. Ucznio­wie byli zachwy­ceni sło­wem, muzyką, grą i dowcipem.

Teatro­mani cze­kają na kolejne wyjście.

10 grudnia 2017|Klasa VIII, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Jasełka na wesoło

Dyrek­cja Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zapra­sza ser­decz­nie wszyst­kich nauczy­cieli,  pra­cow­ni­ków, uczniów i ich rodzi­ców  oraz przy­ja­ciół PSChJK na piękne przed­sta­wie­nie “Jasełka na wesoło” orga­ni­zo­wane przez Joannę Sza­blę. Wystą­pią wszyst­kie nasze chóry: Kuku­łeczki, Dziew­częcy, Kame­ralny, w nastro­jo­wych kolędach…

8 grudnia 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Dzień Pluszowego Misia

Pomimo róż­nych nowo­cze­snych zaba­wek to plu­szowy miś jest naj­więk­szym przy­ja­cie­lem dzieci. Z oka­zji Dnia Plu­szo­wego Misia ucznio­wie przy­nie­śli do szkoły swoje przy­tu­lanki. Chęt­nie też o nich opo­wia­dali. Poznali histo­rię maskotki, roz­wią­zy­wali rebusy, krzy­żówki oraz wysłu­chali frag­men­tów książki „Kubuś Puchatek”.

5 grudnia 2017|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Dyskoteka andrzejkowa

W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego nie tylko się uczymy, śpie­wamy i gramy ale też świet­nie bawimy. Ide­alną oka­zją do zabawy była dla nas zor­ga­ni­zo­wana przez Samo­rząd Uczniow­ski dys­ko­teka andrzej­kowa.
Wspól­nie z nami bawili się zapro­szeni ucznio­wie z Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Bale­to­wej im. Olgi Sław­skiej – Lip­czyń­skiej w Pozna­niu. Humory wszyst­kim dopi­sy­wały. Gdy ktoś poczuł chęć na […]

5 grudnia 2017|Rok szkolny 2017/18, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Andrzejki

30 listo­pada klasa III obcho­dziła imie­niny Andrzeja. Uczniom towa­rzy­szyły gry i zabawy o tema­tyce andrzejkowej.

4 grudnia 2017|Klasa III, Rok szkolny 2017/18|

Dzień Patrona Szkoły

20 listo­pada 2017 r. obcho­dzi­li­śmy Dzień Patrona Szkoły Chó­ral­nej. W tym roku uro­czy­stość miała  szcze­gólny  charakter-szkoła otrzy­mała sztan­dar, przy­ję­li­śmy hymn  Szkoły Chó­ral­nej, a auli szkol­nej zostało nadane imię Jerzego Kur­czew­skiego. Swoją  obec­no­ścią uro­czy­stość uświet­nili zapro­szeni goście-pani Alina Kur­czew­ska, dyrek­tor Jacek Sykul­ski, wie­lo­letni peda­go­dzy szkoły, któ­rzy wnie­śli zna­czący wkład w jej powsta­nie i roz­wój,  a także […]

28 listopada 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej

Wczo­raj odbyło się spo­tka­nie dzieci z przed­sta­wi­cie­lami Poli­cji i Straży Miej­skiej. Panie przy­po­mi­nały uczniom numery alar­mowe, zasady zacho­wa­nia się w kon­tak­tach z nie­zna­jo­mymi oraz zasady bez­piecz­nego poru­sza­nia się na ulicy. Na zakoń­cze­nie dzieci uczyły się jaką przy­jąć pozy­cję, gdy zostaną zaata­ko­wane przez agre­syw­nego psa.

24 listopada 2017|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Warsztaty – Szkoła Opowiadania

14 listo­pada odbyło się spo­tka­nie autorki i tłu­maczki ksią­żek dla dzieci, współ­twórcy wydaw­nic­twa TRZY POMARAŃCZE, p. Anety Cruz-Kąciak, która opo­wia­dała i two­rzyła wraz z dziećmi histo­rie i opowiadania.

22 listopada 2017|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Poznań wczoraj, dzisiaj i jutro

9 listo­pada odbyły się zaję­cia plastyczno-techniczne prze­pro­wa­dzone w gru­pach kil­ku­oso­bo­wych nt. wizji mia­sta w prze­szło­ści, cza­sach obec­nych i przyszłości.

21 listopada 2017|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Spotkanie z Policją

9 listo­pada odbyło się spo­tka­nie uczniów z przed­sta­wi­cie­lami Poli­cji i Straży Miej­skiej celem przy­po­mnie­nia o bez­pie­czeń­stwie w dro­dze do i ze szkoły.

21 listopada 2017|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|