Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec adwentowy i szopkę betlejemską

Jak co roku w naszej szkole odbył się w grud­niu kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betle­jem­ską, doty­czący dwóch grup wie­ko­wych: klasy I-III oraz klasy IV-IX.
Dnia 22 grud­nia 2017r. nastą­piło roz­strzy­gnie­cie kon­kur­sów.
W skład jury wcho­dziły: pani dyrek­tor Joanna Macie­jow­ska, Anna Gajew­ska, Anna Gło­wacka, Aneta Nowak — Łoś

W kon­kur­sie na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy nagrody otrzymali:

–klasy […]

23 stycznia 2018|Rok szkolny 2017/18, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Nasze dziewczęta wśród najlepszych uczniów Poznania

Z ogromną rado­ścią infor­mu­jemy, że 11 naszych absol­wen­tek, które w czerwcu 2017 r. zakoń­czyły naukę w PSChJK, otrzy­mało pre­sti­żowe Nagrody Mia­sta Pozna­nia dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych za szcze­gólne osią­gnię­cia w nauce i suk­cesy naukowe, spor­towe lub arty­styczne w roku szkol­nym 2016–2017.

Pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia nagród i wyróż­nień, która odbyła się 18 grud­nia 2017 r. […]

7 stycznia 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Żabki i święta

13 grud­nia klasa III uczest­ni­czyła w zaję­ciach w Teatrze Ani­ma­cji przy CK Zamek w Pozna­niu. Ucznio­wie pozna­wali taj­niki sztuki ani­ma­cji z uży­ciem kukiełek.

3 stycznia 2018|Klasa III, Rok szkolny 2017/18|

Warsztaty zdobienia pierniczków

W grud­niu odbyły się warsz­taty zdo­bie­nia pier­nicz­ków. Na początku zajęć dzieci  zapo­znały się z pier­ni­kową histo­rią, z pocho­dze­niem przy­praw. Następ­nie samo­dziel­nie deko­ro­wały pier­niczki spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym lukrem.

3 stycznia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18|

Wigilia Klasowa

22 grud­nia Klasa III obcho­dziła Wigi­lię klasową.

2 stycznia 2018|Klasa III, Rok szkolny 2017/18|

Wielki Bal u Kurczewskiego

29 grudnia 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Młodzieżowe słowo roku — głosowaliśmy

Po raz drugi zor­ga­ni­zo­wano kon­kurs na mło­dzie­żowe słowo roku. Uczniów naszej szkoły zapo­znano z kon­kur­sem.
Wygrał  rze­czow­nik XD, który może też funk­cjo­no­wać jak wykrzyk­nik, par­ty­kuła, nie­odmienny przy­miot­nik lub przy­słó­wek, powstał jako połą­cze­nie liter sym­bo­li­zu­jące gra­ficz­nie uśmiech. XD, dziś zapi­sy­wane także iksde, należy głów­nie do języka pisa­nego mediów spo­łecz­no­ścio­wych, ale poja­wia się rów­nież w języku mówionym.

18 grudnia 2017|Biblioteka, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Audycja muzyczna w wykonaniu uczniów p. Renaty Sikorskiej

27 listo­pada 2017 w Auli PSCHJK zapre­zen­to­wali się ucznio­wie p. Renaty Sikor­skiej. W wyko­na­niu uczniów zabrzmiały cie­kawe utwory, zróż­ni­co­wane sty­li­stycz­nie, w pięk­nych inter­pre­ta­cjach.
Wszyst­kim mło­dym pia­ni­stom należą się ser­deczne gratulacje.

16 grudnia 2017|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Andrzejki

W ostat­nich dniach listo­pada w Świe­tlicy Cafe odbyły się kla­sowe andrzejki. Były wróżby, zabawa taneczna i oczy­wi­ście tra­dy­cyjne pączki.

14 grudnia 2017|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Wyjście do kina na Twój Vincent

Dnia 10.10.2017 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście do kina Helios na film o Vin­cen­cie van Goghu  Twój Vincent.

Jest to pierw­szy peł­no­me­tra­żowy film ani­mo­wany zre­ali­zo­wany tech­niką malarską.

Obraz na długo pozo­staje w pamięci. Niepowtarzalny.

13 grudnia 2017|Klasa VIII, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|