Kolejny wielki sukces Uli Bogackiej z kasy VII

Kolejny wielki suk­ces Uli Bogac­kiej z kasy VII, uczen­nicy p. Marzeny Micha­łow­skiej. 10.03. pod­czas III Wiel­ko­pol­skiego Kon­kursu Pio­senki Dzie­cię­cej I Mło­dzie­żo­wej Ulka zdo­była Złoty Dyplom, a jej wyjąt­kowa, nie­zwy­kle inte­re­su­jąca i przej­mu­jąca pre­zen­ta­cja pio­senki “Czas nas uczy pogody” (muz.: Krze­si­mier Dęb­ski, słowa: Jacek Cygan) uzy­skała naj­wyż­sze uzna­nie jury, Grand Prix kon­kursu! Ulce towa­rzy­szył na sce­nie, gra­jąc na […]

1 marca 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Przygotowanie do Dnia Europejskiego

W pią­tek 9.02.2018 r. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK wraz z przed­sta­wi­cie­lami wszyst­kich klas prze­pro­wa­dził loso­wa­nie  państw na Dzień Euro­pej­ski. Celem przy­go­to­wy­wa­nej imprezy jest przy­bli­że­nie uczniom tema­tyki zwią­za­nej z Unią Euro­pej­ską, a także poprzez dobrą zabawę lep­sze pozna­nia państw nale­żą­cych do Unii Europejskiej .

W tym roku chcemy mocno zaak­cen­to­wać ele­ment muzyczny. Poszcze­gólne klasy zapre­zen­tują wybrane  pań­stwo, które […]

27 lutego 2018|Rok szkolny 2017/18, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Dyskoteka karnawałowo-walentynkowa

W ostatni czwar­tek przed feriami w auli naszej szkoły odbyła się dys­ko­teka karnawałowo-walentynkowa. Była to oka­zja dla uczniów, aby miło spę­dzić czas, zin­te­gro­wać się poprzez wspólną zabawę i poru­szać się w ryt­mie muzyki. Harce i pod­skoki na par­kie­cie pozwo­liły spa­lić zje­dzone wcze­śniej pączki, a roz­mowy kole­żeń­skie pod­su­mo­wać odcho­dzący semestr. Nie bra­ko­wało ser­du­szek, świet­nej muzyki oraz […]

13 lutego 2018|Rok szkolny 2017/18, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Lekcja biblioteczna

05.02. odbyła się lek­cja biblio­teczna „ Czy­tam sobie. Mogę być, kim chcę”. Na początku zajęć ucznio­wie obej­rzeli spot pro­mu­jący czy­tel­nic­two wśród dzieci, a następ­nie zapo­znali się z zasa­dami korzy­sta­nia z zaso­bów biblio­teki szkol­nej. W dal­szej czę­ści lek­cji każdy uczeń wypo­ży­czył swoją pierw­szą książkę. Na zakoń­cze­nie pierw­szo­kla­si­ści wyko­nali ilu­stra­cję na podst. książki W. Widłaka “Syrop maga […]

10 lutego 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Złoty Dyplom dla Eleonory Klonowskiej

W sobotę 3 lutego 2018 r., w Aka­de­mii Muzycz­nej im. I.J. Pade­rew­skiego w Pozna­niu odbył się III Wiel­ko­pol­ski Kon­kurs Szkol­nej Pio­senki Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej, kate­go­ria szkół pod­sta­wo­wych, w któ­rym wzięła udział Ele­onora Klo­now­ska z klasy VI, uczen­nica p. Marzeny Micha­łow­skiej. Wspa­niała kon­kur­sowa pre­zen­ta­cja Ele­onory zaowo­co­wała zdo­by­ciem Zło­tego Dyplomu!

10 lutego 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Balik karnawałowy

9 lutego 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18|

Dzień Babci i Dziadka

19 stycz­nia klasa obcho­dziła Dzień Babci i Dziadka. Odbył się kon­cert i wspólny poczęstunek.

30 stycznia 2018|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Wigilia klasowa

 Wigi­lia klasowa

30 stycznia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Bal karnawałowy

26 stycz­nia odbył się balik z oka­zji Kar­na­wału. Ucznio­wie przy­szli poprze­bie­rani za różne postaci.

29 stycznia 2018|Klasa III, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Drzwi Otwarte w Szkole Chóralnej

Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Szkoły Chó­ral­nej i zapo­zna­nia się z naszą ofertą edu­ka­cyjną w ramach Drzwi Otwartych.

Pro­po­nu­jemy terminy:

29 stycz­nia 2018 (ponie­dzia­łek) godz. 17.00
26 marca 2018 (ponie­dzia­łek) godz. 17.00

23 stycznia 2018|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|