Koncert z okazji zakończenia sezonu artystycznego 2017/2018

20 czerwca 2018|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Zakończenie szkolnej rywalizacji klas

Zakoń­czył się cało­roczny szkolny kon­kurs pt. “NAJŁADNIEJSZA SALA LEKCYJNA”.

Wyniki

I miej­sce : nagroda 200 zł dla klasy VI
II miej­sce: nagroda 100 zł dla klasy V
III miej­sce: nagroda 50 zł dla klasy VII

Nagrody zostały ufun­do­wane ze skła­dek uczniów na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego.
Zwy­cięz­com gra­tu­lu­jemy.
Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK

13 czerwca 2018|Rok szkolny 2017/18, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Dzień Rodziny

26.05. dzieci wraz z rodzi­cami i wycho­wawcą  świę­to­wały na Cyta­deli Dzień Rodziny.

7 czerwca 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Warsztaty Multimedialne Pan Tablet

Klasa pierw­sza brała udział w warsz­ta­tach mul­ti­me­dial­nych „Kodo­wa­nie Code Karts”. Już od początku zajęć każdy uczeń pra­co­wał z wła­snym table­tem, przy pomocy apli­ka­cji poznał pod­sta­wowe zna­cze­nie pro­gra­mo­wa­nia i kodo­wa­nia w codzien­nym życiu. Samo­dziel­nie pro­gra­mo­wał drogę samo­chodu. Na zakoń­cze­nie dzieci wcie­liły się w rolę uczest­nika „Table­tur­nieju” i spraw­dziły, co nowego zapa­mię­tały pod­czas spo­tka­nia z Panem Tabletem.

29 maja 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Wycieczka „Do kowalskiej zagrody”

…A W KOWALSKIEJ ZAGRODZIE dzieci — poznały zwy­czaje jakie od dawna panują w kowal­skiej zagrodzie,

–  zja­dły „słodką nie­spo­dziankę”- wypiek z kowal­skiej kuchni,

–  oglądały pracę kowala,

–  poma­gały przy codzien­nym obrządku gospo­dar­skim (kar­mie­nie zwierząt, dojenie),

-  jeź­dziły bryczką,

-  poznały zwierzęta w zagro­dzie (króliki, kozy, krowy, owce),

-  spędziły „chwile z tra­dy­cjami” (pokaz przędzenia wełny, wyra­bia­nie masła i sera),

– zja­dły […]

28 maja 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Spotkanie z przedstawicielem policji

21.05. przed wyjaz­dem na szkolną wycieczkę odbyło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cielką poli­cji. Pani przy­po­mniała zasady bez­pie­czeń­stwa nie tylko pod­czas wycieczki, ale rów­nież w cza­sie let­nich waka­cji. Uczu­liła dzieci jak mają reago­wać, gdy zaczepi je nie­zna­joma osoba oraz jak się zacho­wać, gdy się zgu­bią. Przy­po­mniała też numery alarmowe.

28 maja 2018|Klasa I, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

18.05. 2018r. w naszej szkole odbył się Kon­kurs Pio­senki Anglo­ję­zycz­nej We Can Sing.
Nikt nie miał wąt­pli­wo­ści, że nasi ucznio­wie potra­fią śpie­wać, ale to była świetna oka­zja, żeby się o tym jesz­cze raz prze­ko­nać. W kon­kur­sie wzięło udział 12 osób z klas IV-IX. Każdy występ był wspa­niały i nie­po­wta­rzalny, wszy­scy uczest­nicy zasłu­żyli na naj­wyż­szą pochwałę, ale […]

Kangur Matematyczny”

W roku 2018 mię­dzy­na­ro­dowy kon­kurs „Kan­gur Mate­ma­tyczny” odbył się w czwar­tek, 15 marca o godzi­nie 900. W dniu 15 maja br. ogło­szone zostały wyniki tego­rocz­nej edy­cji. Nastę­pu­jący ucznio­wie PSChJK uzy­skali wyróżnienia:

NATASZA RYBICKA klasa II
EWA KROMUSZCZYNSKA klasa II
AGATA BARTKOWIAK klasa III
AMELIA PERZYŃSKA klasa VI
ZUZANNA PIETRAS klasa VIII

Gra­tu­lu­jemy!

Życzymy dal­szych suk­ce­sów w kolej­nych edycjach!

20 maja 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Uroczysty apel z okazji Święta Narodowego 3. Maja

W przeded­niu 227. Rocz­nicy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3. Maja spo­łecz­ność szkolna uczest­ni­czyła w uro­czy­stym apelu poświę­co­nym temu histo­rycz­nemu wyda­rze­niu. W for­mie spek­ta­klu słowno – muzycz­nego ucznio­wie zapre­zen­to­wali naj­waż­niej­sze fakty zwią­zane z powsta­niem donio­słego, dru­giego po Kon­sty­tu­cji Sta­nów Zjed­no­czo­nych, doku­mentu oraz jego zna­cze­nie dla pań­stwo­wo­ści pol­skiej. Cało­ści dopeł­niły oko­licz­no­ściowe pie­śni w wyko­na­niu szkol­nych chó­rów i zespo­łów oraz […]

18 maja 2018|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Udział w Młodzieżowej Paradzie z okazji Święta Narodowego 3. Maja

Po raz pierw­szy w histo­rii Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego nasz poczet sztan­da­rowy repre­zen­to­wał szkołę pod­czas mszy oraz brał udział w Mło­dzie­żo­wej Para­dzie. 3 maja 2018 r. W towa­rzy­stwie Ochot­ni­czego Repre­zen­ta­cyj­nego Oddziału Uła­nów Mia­sta Pozna­nia, pro­wa­dzeni przez Orkie­strę Mia­sta Pozna­nia przy MPK, prze­szli­śmy ul. Pade­rew­skiego na Plac Wolności.

Tam, w obec­no­ści kom­pa­nii hono­ro­wych Woj­ska Pol­skiego, Policji, […]

18 maja 2018|Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|