Program Mistrzowie Kodowania

Pro­gram Mistrzo­wie Kodo­wa­nia, dzięki pro­gra­mo­wa­niu, ma na celu roz­wi­jać w dzie­ciach umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­nego i  kre­atyw­nego myśle­nia, które potrzebne są nie tylko spe­cja­li­stom. Mistrzo­wie Kodo­wa­nia to nowa ini­cja­tywa w pol­skich szko­łach. Wię­cej można prze­czy­tać w raport “Nauka pro­gra­mo­wa­nia w szko­łach. Czas na upgrade — per­spek­tywa 2014.” do pobra­nia na stro­nie http://mistrzowiekodowania.pl/lekcje-programowania-w-polskich-szkolach/
W bie­żą­cym roku szkol­nym PSChJK po […]

16 maja 2015|Klasa V, Nasze osiągnięcia|

Konkurs matematyczny

Maks Mate­ma­tyczny edy­cja I jest zupeł­nie nową kon­cep­cją kon­kursu mate­ma­tycz­nego, która wyko­rzy­stuje tech­no­lo­gie infor­ma­tyczne. Kon­kurs w znacz­nej czę­ści nie wymaga wie­dzy, ale umie­jęt­no­ści. Sta­nowi przede wszyst­kim inte­lek­tu­alną roz­rywkę w for­mie inter­ne­to­wych gier mate­ma­tycz­nych. Prze­zna­czony jest dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych od klasy 2, gim­na­zja­li­stów oraz uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych, z podzia­łem na kate­go­rie wie­kowe. Orga­ni­zo­wany jest w […]

20 kwietnia 2015|Klasa III, Klasa IX, Nasze osiągnięcia|

XXVI Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Weronie – 8 – 11 kwietnia 2015

16 kwietnia 2015|Nasze osiągnięcia|

Sukces naszego ucznia

Michał Wój­cik z klasy 9 został fina­li­stą Ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. To bar­dzo trudny, skła­da­jący się z trzech eta­pów kon­kurs. Jego uczest­nicy w eli­mi­na­cjach szkol­nych, rejo­no­wych i woje­wódz­kich musieli nie tylko wyka­zać się wie­dzą oby­wa­tel­ską, ale i eko­no­miczną oraz bar­dzo dobrą orien­ta­cją w bie­żą­cych wyda­rze­niach w Pol­sce i na świe­cie. Na eta­pie rejonowym […]

31 marca 2015|Klasa IX, Nasze osiągnięcia|

Zwycięstwo Poznańskiej Szkoły Chóralnej

Już po raz drugi w tym sezo­nie arty­stycz­nym zespół wokalny Akry­wima z Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego wyśpie­wał złoty laur. Pod­czas III War­szaw­skiej Wio­sny Chó­ral­nej – Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Chó­rów Szkół Muzycz­nych, jury pod prze­wod­nic­twem prof. Andrzeja Bana­sie­wi­cza z Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie wysłu­chało 25 pre­zen­ta­cji kon­kur­so­wych. Dziew­częta przy­go­to­wane przez Dorotę Woj­now­ską zdo­były złoty […]

23 marca 2015|Nasze osiągnięcia|

Konkurs “Kangur Matematyczny”

Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs „Kan­gur Mate­ma­tyczny” orga­ni­zo­wany jest przez Towa­rzy­stwo Upo­wszech­nia­nia Wie­dzy i  Nauk Mate­ma­tycz­nych Kan­go­urou Sans Fron­ti­ères. Patro­nat nad Kon­kur­sem spra­wuje Wydział Mate­ma­tyki i Infor­ma­tyki Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika. Kon­kurs adre­so­wany jest do uczniów szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i śred­nich. Ma cha­rak­ter jed­no­ra­zo­wego testu. Zada­nia oraz ter­min są usta­lane przez wła­dze sto­wa­rzy­sze­nia Kan­go­urou Sans Frontie‘res. Na roz­wią­za­nie testu […]

20 marca 2015|Klasa V, Klasa-VI, Nasze osiągnięcia|

IV  Międzyszkolny Turniej Sudoku dla uczniów klas IV — VI

W ponie­dzia­łek, 9 lutego 2015 roku w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 65 im. Fran­ciszka Żwirki i  Sta­ni­sława Wigury odbył się IV  Mię­dzysz­kolny Tur­niej Sudoku dla uczniów klas IVVI. Tur­niej skła­dał się z dwóch eta­pów:
Eli­mi­na­cji — Uczest­ni­czy roz­wią­zy­wali, w wyzna­czo­nym przez orga­ni­za­tora cza­sie, trzy dia­gramy (dwa na pozio­mie łatwym i jeden na pozio­mie śred­nim). Do […]

15 lutego 2015|Klasa IV, Klasa V, Nasze osiągnięcia|

Sukces Uli Bogackiej

Wielki suk­ces Uli Bogac­kiej, uczen­nicy IV klasy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego! Przy­go­to­wana przez Marzenę Micha­łow­ską, przy akom­pa­nia­men­cie Cze­sława Łyn­szy, zdo­była I miej­sce (ex aequo), na IX Regio­nal­nym Kon­kur­sie Na Wyko­na­nie Pio­senki “Lubimy Śpie­wać”! Ulka kon­ty­nu­uje dobrą passę. To już trze­cie zwy­cię­stwo uczen­nic Marzeny Micha­łow­skiej w tym kon­kur­sie. Wcze­śniej, w roku 2012, pod­czas VI edycji […]

9 lutego 2015|Klasa IV, Nasze osiągnięcia|

Wojewódzki Konkursu Przedmiotowy – Matematyczny

Woje­wódzki Kon­kursu Przed­mio­towy – Mate­ma­tyczny dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa wiel­ko­pol­skiego składa się z trzech eta­pów: szkol­nego, rejo­no­wego woje­wódz­kiego. Kon­kurs obej­muje wie­dzę i  umie­jęt­no­ści zawarte w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej odpo­wied­niej dla danego poziomu kształ­ce­nia ogól­nego z mate­ma­tyki w szkole pod­sta­wo­wej posze­rzone o zagad­nie­nia szcze­gó­łowe omó­wione w regu­la­mi­nie. Na poszcze­gól­nych eta­pach kon­kursu ucznio­wie roz­wią­zują test kon­kur­sowy, który […]

15 stycznia 2015|Klasa V, Nasze osiągnięcia|