SUKCES MATEMATYCZNY!

Z rado­ścią i satys­fak­cją infor­mu­jemy, że Ignacy Kuź­niew­ski z klasy szó­stej został LAUREATEM Woje­wódz­kiego Kon­kursu Mate­ma­tycz­nego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych!
Uzy­skał impo­nu­jący wynik 90 % moż­li­wych do uzy­ska­nia punk­tów!
Igna­cemu i pani Jolan­cie Stra­wiń­skiej – Augu­sty­niak, która przy­go­to­wała ucznia do kon­kursu, ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy.
Życzymy podob­nych suk­ce­sów w przyszłości!

16 marca 2016|Nasze osiągnięcia|

Gratulacje dla Huberta!

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że Hubert Mrocz­kie­wicz, uczeń klasy 9, został fina­li­stą Ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. W trak­cie eli­mi­na­cji szkol­nych, rejo­no­wych i ponadwo­je­wódz­kich musiał odpo­wie­dzieć w trzech trud­nych testach na 140 pytań doty­czą­cych wie­dzy oby­wa­tel­skiej i eko­no­micz­nej oraz wyka­zać się dosko­nałą zna­jo­mo­ścią współ­cze­snych wyda­rzeń w Pol­sce i na świe­cie. Ponadto na etap rejo­nowy zbadał […]

15 marca 2016|Klasa IX, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Wyśpiewała I miejsce!

Agata Derda — uczen­nica VIII klasy naszej szkoły, w sobotę 12. marca, zdo­była I miej­sce w kate­go­rii klas gim­na­zjal­nych na Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Pio­senki Poetyc­kiej w Pozna­niu (orga­ni­zo­wa­nym przez gim­na­zjum nr. 20). Agata zaśpie­wała pio­senkę pt: “Poeci nie zja­wiają się przy­pad­kiem” z reper­tu­aru Edyty Gep­pert. Współ­twórcą suk­cesu Agaty był akom­pa­niu­jący na for­te­pia­nie Pan Cze­sław Łyn­sza.  Agata na […]

13 marca 2016|Klasa VIII, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że uczen­nice klasy IV – Pola Reisner i Ame­lia Perzyń­ska – zdo­były 5. miej­sce w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie z języka angiel­skiego „Pin­gwin”. Uczen­nice otrzy­mały Dyplomy Wyróż­nie­nia i nagrody książ­kowe, a wszy­scy uczest­nicy kon­kursu z klas IV-VI zostali nagro­dzeni Dyplo­mami Uzna­nia.
Gra­tu­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów!

19 lutego 2016|Klasa IV, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Sukces naszej uczennicy

Miło nam poin­for­mo­wać, że uczen­nica klasy 6. Ali­cja Woź­nica została Mistrzem Orto­gra­fii!
9. edy­cja Mię­dzysz­kol­nego Kon­kursu o Tytuł Mistrza Orto­gra­fii orga­ni­zo­wa­nego przez Gim­na­zjum i Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Matki Jadwigi Borzęc­kiej Zgro­ma­dze­nia Sióstr Zma­tr­wy­chw­sta­nia Pań­skiego w Pozna­niu zgro­ma­dziła 57. uczest­ni­ków z klas szó­stych poznań­skich szkół pod­sta­wo­wych. Hono­rowy patro­nat nad kon­kur­sem objęli: Dyrek­tor Insty­tutu Filologii […]

14 lutego 2016|Klasa-VI, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

SUKCES UCZNIA SZKOŁY CHÓRALNEJ

Miło nam poin­for­mo­wać, że uczeń klasy VI – Ignacy Kuź­niew­ski, weź­mie udział w finale Woje­wódz­kiego Kon­kursu Mate­ma­tycz­nego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.
W eta­pie rejo­no­wym Ignacy uzy­skał impo­nu­jący wynik 98 % moż­li­wych do uzy­ska­nia punk­tów!
Ignacy dosko­nali swe mate­ma­tyczne umie­jęt­no­ści pod kie­run­kiem p. Jolanty Stra­wiń­skiej – Augu­sty­niak. Już dzi­siaj gra­tu­lu­jemy wspa­nia­łego wyniku i trzy­mamy kciuki za finał!

15 stycznia 2016|Klasa-VI, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Nasze dziewczęta wśród najlepszych uczniów Poznania

Z wielką rado­ścią ogła­szamy, że 17 grud­nia pięć uczen­nic naszej szkoły zostało uho­no­ro­wa­nych Nagrodą Mia­sta Pozna­nia. Nagrody przy­zna­wane są rok­rocz­nie poznań­skim lice­ali­stom i gim­na­zja­li­stom, któ­rzy poprzedni rok szkolny zamknęli bar­dzo wyso­kimi wyni­kami w nauce oraz suk­ce­sami nauko­wymi, arty­stycz­nymi lub sportowymi.

Nagrody z rąk prze­wod­ni­czą­cego Rady Mia­sta Pozna­nia, Grze­go­rza Gano­wi­cza, v-ce pre­zy­denta Mariu­sza Wiśniew­skiego oraz prze­wod­ni­czą­cego Kapituły […]

18 grudnia 2015|Klasa VIII, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

XVIII Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis

W dniach 14–15 listo­pada w Łódz­kim Domu Kul­tury odbył się XVIII Łódzki Festi­wal Chó­ralny Can­tio Lodzien­sis.
Jury w składzie:

prof. Dariusz Dyczew­ski Aka­de­mia Sztuki w Szcze­ci­nie, ZG PZChiO (prze­wod­ni­czący)
prof. Mariusz Koń­czal (Aka­de­mia Muzyczna w Byd­gosz­czy)
prof. Anna Domań­ska (Aka­de­mia Muzyczna w Łodzi)
prof. Sła­wo­mir Kaczo­row­ski (Aka­de­mia Muzyczna w Łodzi)
sekr. Jan Kon­dra­to­wicz PZChiO Oddział w Łodzi

W kate­go­rii chó­rów dzie­cię­cych szkół […]

20 listopada 2015|Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

GRAND PRIX dla AKRYWIMY

Zespół Wokalny Akry­wima Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod kie­run­kiem Doroty Woj­now­skiej wyśpie­wał główną nagrodę — Grand Prix na XXVII Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Muzyki Reli­gij­nej im. ks. St. Ormiń­skiego w Rumi. Poza sta­tu­etką z brązu zespół otrzy­mał pre­sti­żową nagrodę Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w wyso­ko­ści 12 tys. zł., którą ode­brał z rąk prze­wod­ni­czą­cego jury prof. […]

29 października 2015|Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Festiwal Mistrzów Kodowania

W ponie­dzia­łek 1 czerwca 2015 roku w War­sza­wie, na Sta­dio­nie Naro­do­wym, odbył się Festi­wal Mistrzów Kodo­wa­nia. Ogól­no­pol­ska impreza pod­su­mo­wu­jąca II edy­cje pro­gramu Mistrzo­wie Kodo­wa­nia. Nasza szkołę repre­zen­to­wali: Ame­lia Zda­no­wicz, Józef Bie­gań­ski oraz Mate­usz Mala­now­ski, ucznio­wie klasy V. Prace, któ­rymi chwa­li­li­śmy się można zna­leźć na szkol­nym kon­cie scratch pod adre­sem: https://scratch.mit.edu/studios/722806

Poni­żej kilka zdjęć ilu­stru­ją­cych udział w […]

9 czerwca 2015|Klasa V, Nasze osiągnięcia|