Nasze dziewczęta wśród najlepszych uczniów Poznania

Z ogromną rado­ścią infor­mu­jemy, że 11 naszych absol­wen­tek, które w czerwcu 2017 r. zakoń­czyły naukę w PSChJK, otrzy­mało pre­sti­żowe Nagrody Mia­sta Pozna­nia dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych za szcze­gólne osią­gnię­cia w nauce i suk­cesy naukowe, spor­towe lub arty­styczne w roku szkol­nym 2016–2017.

Pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia nagród i wyróż­nień, która odbyła się 18 grud­nia 2017 r. […]

7 stycznia 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Sukces uczennicy klasy VI PSChJK — Alicji Maciejewskiej

Jest nam miło poin­for­mo­wać o suk­ce­sie uczen­nicy klasy VI PSChJK — Ali­cji Macie­jew­skiej, która została lau­re­atką Woje­wódz­kiego Kon­kursu Języka Pol­skiego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych w roku szkol­nym 2016/17.

Gala wrę­cze­nia zaświad­czeń i nagród odbyła się 26 maja 2017 r. w auli Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Muzycz­nej przy ul. Sol­nej w Pozna­niu. Uczen­nicę przy­go­to­wy­wały panie nauczy­cielki: Agata Moskal, Ewa […]

7 czerwca 2017|Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Sukces ALICJI FALKIEWICZ

Suk­ces ALICJI FALKIEWICZ
Już po raz trzeci z rządu ucznio­wie naszej szkoły brali udział w Ponadwo­je­wódz­kim Kon­kur­sie Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. I po raz trzeci uczeń naszej szkoły został jego fina­li­stą. W tym roku była to uczen­nica klasy dzie­wią­tej ALICJA FALKIEWICZ.

Kon­kurs skła­da­jący się z trzech eta­pów spraw­dzał nie tylko wie­dzę oby­wa­tel­ską i eko­no­miczną oraz znajomość […]

10 kwietnia 2017|Klasa IX, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Sukces Alicji Maciejewskiej

Bar­dzo miło jest nam poin­for­mo­wać, że uczen­nica klasy VI PSChJK — ALICJA MACIEJEWSKA zakwa­li­fi­ko­wała się do fina­ło­wego etapu Woje­wódz­kiego Kon­kursu Języka Pol­skiego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.
W przy­go­to­wa­niach do zma­gań z języ­kiem pol­skim uczen­nicę przy­go­to­wy­wały: p. Agata Moskal, p. Ewa Jaskółka i p. Zofia Trze­ciak.
Ali­cji gra­tu­lu­jemy i życzymy powo­dze­nia w fina­ło­wym eta­pie kon­kursu, który odbę­dzie się […]

30 marca 2017|Klasa-VI, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Nagrody dla naszych uczennic

Z satys­fak­cją infor­mu­jemy, że 16 grud­nia 2016 r. Zuzanna Cze­kała i Julia Sydor, uczen­nice klasy IX Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, zostały uho­no­ro­wane Nagrodą Mia­sta Pozna­nia przy­zna­waną corocz­nie uczniom szkół gim­na­zjal­nych i lice­al­nych za wybitne osią­gnię­cia w nauce oraz suk­cesy naukowe, arty­styczne lub spor­towe. Dziew­częta śpie­wają w zespole AKRYWIMA pro­wa­dzo­nym przez p. Dorotę Woj­now­ską, z […]

20 grudnia 2016|Klasa IX, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

I miejsce dla zespołu wokalnego Akrywima w konkursie Sedina Cantat

27 listo­pada b.r. nasz zespół wokalny AKRYWIMA pod dyrek­cją dr Doroty Woj­now­skiej powró­cił ze Szcze­cina z kon­kursu „Sedina Can­tat” doce­niony przez Jury i Publicz­ność i obsy­pany nagro­dami. Oczy­wi­ście naj­waż­niej­sze jest I miej­sce w kate­go­rii zespo­łów wokal­nych, a dodat­kowo zwy­cię­stwo naszych Dziew­cząt, wzmac­nia nagroda za naj­le­piej wyko­nany utwór sakralny”.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy wszyst­kim naszym Artyst­kom J

 

1 grudnia 2016|Chór dziewczęcy, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Chór Dziewczęcy PSChJK zdobył Pierwszą Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Lodziensis Cantat”

20 listo­pada b.r. Chór Dziew­częcy PSChJK zdo­był Pierw­szą Nagrodę na Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­ral­nym „Lodzien­sis Can­tat”. Wiel­kie brawa i gra­tu­la­cje dla naszych wspa­nia­łych Dziew­czyn i ich zna­ko­mi­tej Dyry­gentki dr Doroty Woj­now­skiej.  Już za chwilę, bo w dniach 25–27 listo­pada, zespół kame­ralny AKRYWIMA (także pod kie­row­nic­twem nie­zmor­do­wa­nej dr Doroty Woj­now­skiej) rusza do Szcze­cina, by tam powal­czyć o […]

Chór Dziewczęcy PSCHJK kolejny raz podbił serca zagranicznych słuchaczy

Chór Dziew­częcy PSChJK pod dyrek­cją Doroty Woj­now­skiej kolejny raz pod­bił serca zagra­nicz­nych słu­cha­czy. Tym razem dziew­częta poje­chały do Włoch na zapro­sze­nie orga­ni­za­tora XXVII Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Chó­ral­nego w Wero­nie, jako Lau­re­atki Grand Prix zeszło­rocz­nego konkursu.

Otwar­cie Festi­walu wraz z godzin­nym kon­cer­tem Chóru Dziew­czę­cego miało miej­sce w Teatro Filar­mo­nico di Verona. Kon­certu wysłu­chali goście i chóry, które następnego […]

20 kwietnia 2016|Chór dziewczęcy, Nasze osiągnięcia|

Oratorium 966.pl w Sali Ziemi

Sala Ziemi, 15.04.2016 r., godz. 12:00. Odbywa się uro­czy­ste posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Naro­do­wego z udzia­łem Pre­zy­denta RP – Andrzeja Dudy z mał­żonką oraz par­la­men­ta­rzy­stów RP, połą­czo­nych izb Senatu i Sejmu RP.

Posie­dze­nie to jest zwią­zane z uczcze­niem 1050-lecia Chrztu Pol­ski. Spe­cjal­nie na tę oka­zję wyko­nane zostało dzieło „Ora­to­rium 966.pl”. Dzieło zamó­wił dyrek­tor Fil­har­mo­nii Poznań­skiej –p. WOJCIECH NENTWIG […]

18 kwietnia 2016|Kronika wydarzeń, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

W dniach 13.04–15.04.2016 roku odbył się V Ogólnopolski Konkurs Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych „School & JazzFestival” w Lubaczowie.

Po raz pierw­szy w 60-letniej histo­rii Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego wzięli w nim udział ucznio­wie naszej szkoły : Ula Bogacka z klasy V – w kate­go­rii „Młody Popu­la­ry­za­tor Pol­skiej Muzyki Roz­ryw­ko­wej” ( przy­go­to­wa­nie – p. Marzena Micha­łow­ska) oraz Chór Kame­ralny PSCHJK w skła­dzie : San­dra Andrze­jew­ska, Zuzanna Dymek, Maria Milo, Patry­cja Kro­pi­dłow­ska, Rok­sana Kordzińska, […]

18 kwietnia 2016|Klasa IX, Klasa V, Klasa VIII, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|