Złoty Dyplom i Statuetka Złotego Anioła dla Alla Fine

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że Alla Fine na XI Kra­kow­skim Festi­walu Pie­śni Adwen­to­wych i Bożo­na­ro­dze­nio­wych zdo­było.. Złoty Dyplom i Sta­tu­etkę Zło­tego Anioła!

Sukces naszego ucznia

Uczeń klasy V – Mate­usz Rybicki – zajął III miej­sce w VIII Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pio­senki Tury­stycz­nej i Żeglar­skiej „50 MIL”. Mate­usz wystą­pił w kate­go­rii „soli­sta — klasy IV-VI”, zaśpie­wał pio­senkę żeglar­ską „Mona” samo­dziel­nie akom­pa­niu­jąc sobie na gitarze.

Orga­ni­zo­wany od wielu lat kon­kurs zgro­ma­dził ponad 30 wyko­naw­ców z całej Pol­ski, soli­stów oraz zespoły (ponad 160 osób). Organizatorem […]

28 marca 2019|Klasa V, Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

I nagroda z Cantio Lodziensis

Wra­camy z Can­tio Lodzien­sis z I nagrodą oraz z Nagrodą Kura­tora Oświaty za naj­lep­szy chór dzie­cięcy Konkursu!!!

 

PIERWSZE MIEJSCE na 7. Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej “Maryi Matce”

Miło nam poin­for­mo­wać, że Dzi­siaj W DZIEŃ URODZIN JERZEGO KURCZEWSKIEGO, Zespół ALLA FINE (w skład któ­rego wcho­dzą nasze chó­rzystki z 8 i 9 klasy) pod dyrek­cją Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika, zdo­był PIERWSZE MIEJSCE ex aequo wraz z Chó­rem Dziew­czę­cym Szkoły Kate­dral­nej “Para­diso” dyr. Ewa Doma­gała na 7. Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pie­śni Maryj­nej “Maryi Matce”.

A poza […]

13 października 2018|Chór Alla Fine, Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Kangur Matematyczny”

W roku 2018 mię­dzy­na­ro­dowy kon­kurs „Kan­gur Mate­ma­tyczny” odbył się w czwar­tek, 15 marca o godzi­nie 900. W dniu 15 maja br. ogło­szone zostały wyniki tego­rocz­nej edy­cji. Nastę­pu­jący ucznio­wie PSChJK uzy­skali wyróżnienia:

NATASZA RYBICKA klasa II
EWA KROMUSZCZYNSKA klasa II
AGATA BARTKOWIAK klasa III
AMELIA PERZYŃSKA klasa VI
ZUZANNA PIETRAS klasa VIII

Gra­tu­lu­jemy!

Życzymy dal­szych suk­ce­sów w kolej­nych edycjach!

20 maja 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

GRATULACJE dla MATEUSZA

MATEUSZ WOJTCZAK, uczeń klasy 8 Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, został lau­re­atem Ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. Uro­czy­stość wrę­cze­nia zaświad­czeń i nagród lau­re­atom kon­kur­sów przed­mio­to­wych w roku szkol­nym 2017/2018 odbyła się 16.04.2018 r. w auli Szkoły Muzycz­nej przy ul. Sol­nej w Pozna­niu. Ucznia przy­go­to­wała do kon­kursu p. Marta Krajewska.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy Mate­uszowi i życzymy dalszych […]

18 kwietnia 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Mamy Laureata!

Z ogromną rado­ścią infor­mu­jemy, że MATEUSZ WOJTCZAK, uczeń klasy 8 naszej szkoły, zdo­był tytuł LAUREATA ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Ekonomicznej.

Kon­kurs, w któ­rym uczest­ni­czył Mate­usz, był dłu­go­trwały i wie­lo­eta­powy. W trak­cie eli­mi­na­cji szkol­nych, rejo­no­wych i ponadwo­je­wódz­kich musiał odpo­wie­dzieć w trzech trud­nych testach na 120 pytań doty­czą­cych wie­dzy oby­wa­tel­skiej i eko­no­micz­nej oraz wyka­zać się dosko­nałą znajomością […]

23 marca 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Króciutko o niektórych wydarzeniach artystycznych w I półroczu roku szkolnego 2017/18

Jedną z wyjąt­ko­wych cech Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego jest umoż­li­wie­nie jej uczniom udziału w licz­nych wyda­rze­niach arty­stycz­nych mają­cych miej­sce na pre­sti­żo­wych sce­nach w pro­fe­sjo­nal­nych teatrach – spek­ta­klach przy­go­to­wa­nych we współ­pracy z innymi insty­tu­cjami artystycznymi.

Rok szkolny 2017/2018 w zakre­sie dzia­łań arty­stycz­nych  zain­au­gu­ro­wał udział śpie­wa­ków naszej szkoły w przed­sta­wie­niach „Ali­cji w Kra­inie Cza­rów”, zre­ali­zo­wa­nych we współpracy […]

9 marca 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Kolejny wielki sukces Uli Bogackiej z kasy VII

Kolejny wielki suk­ces Uli Bogac­kiej z kasy VII, uczen­nicy p. Marzeny Micha­łow­skiej. 10.03. pod­czas III Wiel­ko­pol­skiego Kon­kursu Pio­senki Dzie­cię­cej I Mło­dzie­żo­wej Ulka zdo­była Złoty Dyplom, a jej wyjąt­kowa, nie­zwy­kle inte­re­su­jąca i przej­mu­jąca pre­zen­ta­cja pio­senki “Czas nas uczy pogody” (muz.: Krze­si­mier Dęb­ski, słowa: Jacek Cygan) uzy­skała naj­wyż­sze uzna­nie jury, Grand Prix kon­kursu! Ulce towa­rzy­szył na sce­nie, gra­jąc na […]

1 marca 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|

Złoty Dyplom dla Eleonory Klonowskiej

W sobotę 3 lutego 2018 r., w Aka­de­mii Muzycz­nej im. I.J. Pade­rew­skiego w Pozna­niu odbył się III Wiel­ko­pol­ski Kon­kurs Szkol­nej Pio­senki Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej, kate­go­ria szkół pod­sta­wo­wych, w któ­rym wzięła udział Ele­onora Klo­now­ska z klasy VI, uczen­nica p. Marzeny Micha­łow­skiej. Wspa­niała kon­kur­sowa pre­zen­ta­cja Ele­onory zaowo­co­wała zdo­by­ciem Zło­tego Dyplomu!

10 lutego 2018|Nasze osiągnięcia, Rok szkolny 2017/18, Z życia szkoły|