Audycja klasy fletu

29 marca 2019 roku w auli PSChJK odbyła się audy­cja uczniów klasy fletu Pani Emi­lii Miecz­kow­skiej, połą­czona z krótką pre­lek­cją skie­ro­waną do publicz­no­ści – uczniów klas 5, 6 i 9. W audy­cji wystą­pili zarówno ucznio­wie roz­po­czy­na­jący przy­godę z fle­tem, pre­zen­tu­jący swoją grę po zale­d­wie kil­ku­mie­sięcz­nej nauce gry na tym instru­men­cie ( Gosia Ogór­kie­wicz   z klasy […]

8 kwietnia 2019|Klasa IX, Klasa V, Klasa-VI, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

18.05. 2018r. w naszej szkole odbył się Kon­kurs Pio­senki Anglo­ję­zycz­nej We Can Sing.
Nikt nie miał wąt­pli­wo­ści, że nasi ucznio­wie potra­fią śpie­wać, ale to była świetna oka­zja, żeby się o tym jesz­cze raz prze­ko­nać. W kon­kur­sie wzięło udział 12 osób z klas IV-IX. Każdy występ był wspa­niały i nie­po­wta­rzalny, wszy­scy uczest­nicy zasłu­żyli na naj­wyż­szą pochwałę, ale […]

Dzień Młodego Europejczyka

Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył się 27.03.2018 roku. Wyda­rze­nie szkolne miało na celu przy­bli­żyć uczniom piękno naszego kraju zarówno jak poka­zać cie­kawe i warte uwagi […]

Sukces ALICJI FALKIEWICZ

Suk­ces ALICJI FALKIEWICZ
Już po raz trzeci z rządu ucznio­wie naszej szkoły brali udział w Ponadwo­je­wódz­kim Kon­kur­sie Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. I po raz trzeci uczeń naszej szkoły został jego fina­li­stą. W tym roku była to uczen­nica klasy dzie­wią­tej ALICJA FALKIEWICZ.

Kon­kurs skła­da­jący się z trzech eta­pów spraw­dzał nie tylko wie­dzę oby­wa­tel­ską i eko­no­miczną oraz znajomość […]

10 kwietnia 2017|Klasa IX, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Wyjście do Teatru Nowego

Dnia 10.03.17 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Nowego na przed­sta­wie­nie O szczy­tach roz­pa­czy i uśmie­chu ste­war­dessy. To sztuka o  depre­sji prze­ży­wa­nej przez kobiety róż­nych epok — W. Woolf, Justynę Kowal­czyk i ste­war­dessę.
Teatro­mani cze­kają na kolejne wyjście.

15 marca 2017|Klasa IX, Klasa VII, Klasa VIII, Z życia szkoły|

Uczniowie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Klasa IX 14 lutego 2017 roku uczest­ni­czyła w zaję­ciach w Col­le­gium Altum na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Pozna­niu. Zaję­cia dla naszych uczniów popro­wa­dził dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP, który na początku przed­sta­wił histo­rię powsta­nia i dzia­łal­no­ści uczelni, a następ­nie popro­wa­dził wykład doty­czący mowy ciała i nego­cja­cji w biz­ne­sie. W dru­giej czę­ści czte­ro­go­dzin­nych zajęć ucznio­wie mogli […]

27 lutego 2017|Klasa IX, Z życia szkoły|

Uczennica klasy IX w finale konkursu

Miło nam poin­for­mo­wać, że ALICJA FALKIEWICZ, uczen­nica klasy IX naszej szkoły, zakwa­li­fi­ko­wała się do finału Ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej.
Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy Ali­cji i już trzy­mamy kciuki za finał!

26 lutego 2017|Klasa IX, Z życia szkoły|

Nagrody dla naszych uczennic

Z satys­fak­cją infor­mu­jemy, że 16 grud­nia 2016 r. Zuzanna Cze­kała i Julia Sydor, uczen­nice klasy IX Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, zostały uho­no­ro­wane Nagrodą Mia­sta Pozna­nia przy­zna­waną corocz­nie uczniom szkół gim­na­zjal­nych i lice­al­nych za wybitne osią­gnię­cia w nauce oraz suk­cesy naukowe, arty­styczne lub spor­towe. Dziew­częta śpie­wają w zespole AKRYWIMA pro­wa­dzo­nym przez p. Dorotę Woj­now­ską, z […]

20 grudnia 2016|Klasa IX, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Wyjście do Teatru Polskiego

Dnia 25.11.16 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Pol­skiego na przed­sta­wie­nie Drugi spek­takl.
To sztuka o  teatrze z innej per­spek­tywy, spe­cy­ficzny eks­pe­ry­ment teatralny, przed­sta­wie­nie balan­su­jące pomię­dzy spek­ta­klem a hap­pe­nin­giem.
Teatro­mani cze­kają na kolejne wyjście.

28 listopada 2016|Klasa IX, Klasa VII, Klasa VIII, Z życia szkoły|

Wyjście do Teatru Nowego

Dnia 5.10.16 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Nowego na wie­czorny spek­takl pt. Obsłu­gi­wa­łem angiel­skiego króla.
Sztuka o losach Jana Dzie­cię bar­dzo się podo­bała. Dys­ku­to­wano o tajem­nicy ludz­kiego losu, roli przy­padku w życiu czło­wieka.
Teatro­mani już pla­nują kolejne wyjście.

8 października 2016|Klasa IX, Klasa VII, Klasa VIII, Z życia szkoły|