Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

18.05. 2018r. w naszej szkole odbył się Kon­kurs Pio­senki Anglo­ję­zycz­nej We Can Sing.
Nikt nie miał wąt­pli­wo­ści, że nasi ucznio­wie potra­fią śpie­wać, ale to była świetna oka­zja, żeby się o tym jesz­cze raz prze­ko­nać. W kon­kur­sie wzięło udział 12 osób z klas IV-IX. Każdy występ był wspa­niały i nie­po­wta­rzalny, wszy­scy uczest­nicy zasłu­żyli na naj­wyż­szą pochwałę, ale […]

Dzień Młodego Europejczyka

Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył się 27.03.2018 roku. Wyda­rze­nie szkolne miało na celu przy­bli­żyć uczniom piękno naszego kraju zarówno jak poka­zać cie­kawe i warte uwagi […]

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej

W dniach 19–21 kwiet­nia 2017 roku klasa 7 była na wycieczce w Kotli­nie Kłodz­kiej.  Zwie­dzi­li­śmy twier­dzę w Srebr­nej Górze i Kłodzku. Byli­śmy w Jaskini Niedź­wie­dziej, Błęd­nych Ska­łach , kopalni w Nowej Rudzie. Wycieczka pozo­sta­nie na długo w pamięci, prze­ży­li­śmy zamieć śnieżną wio­sną. Aura i wra­że­nia niezapomniane.

27 kwietnia 2017|Klasa VII, Z życia szkoły|

Koncert Magdy Umer w Teatrze Wielkim

Dnia 3.04.2017 roku zain­te­re­so­wani ucznio­wie wraz z wycho­wawcą wybrali się do poznań­skiego Teatru Wiel­kiego. Wysłu­cha­li­śmy Pio­senki Star­szych Panów. Był to czas wyjąt­kowy, atrak­cyjny. Po kon­cer­cie udało się nam zro­bić wspólne zdję­cie z artystami.

10 kwietnia 2017|Klasa VII, Z życia szkoły|

Wyjście do Teatru Nowego

Dnia 10.03.17 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Nowego na przed­sta­wie­nie O szczy­tach roz­pa­czy i uśmie­chu ste­war­dessy. To sztuka o  depre­sji prze­ży­wa­nej przez kobiety róż­nych epok — W. Woolf, Justynę Kowal­czyk i ste­war­dessę.
Teatro­mani cze­kają na kolejne wyjście.

15 marca 2017|Klasa IX, Klasa VII, Klasa VIII, Z życia szkoły|

Mikołajki z Mazowszem

Z oka­zji miko­ła­jek wybra­li­śmy się do poznań­skiej Areny na kon­cert zespołu Mazow­sze. Usły­sze­li­śmy pie­śni z wielu regio­nów Pol­ski , pozna­li­śmy tańce oraz stroje ludowe.
To było udane wyjście.

8 grudnia 2016|Klasa VII, Z życia szkoły|

Wyjście do Teatru Polskiego

Dnia 25.11.16 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Pol­skiego na przed­sta­wie­nie Drugi spek­takl.
To sztuka o  teatrze z innej per­spek­tywy, spe­cy­ficzny eks­pe­ry­ment teatralny, przed­sta­wie­nie balan­su­jące pomię­dzy spek­ta­klem a hap­pe­nin­giem.
Teatro­mani cze­kają na kolejne wyjście.

28 listopada 2016|Klasa IX, Klasa VII, Klasa VIII, Z życia szkoły|

Tajemnica biblioteki

Paź­dzier­nik jest Mię­dzy­na­ro­do­wym Mie­sią­cem Biblio­tek Szkol­nych.
Z tej oka­zji w kla­sie II prze­pro­wa­dzi­łam 13.10.16 lek­cję o książce M. Wid­marka Tajem­nica biblio­teki. Dzieci z zain­te­re­so­wa­niem słu­chały frag­mentu o zagi­nię­ciu sta­ro­druku, poznały histo­rię powsta­wa­nia książki w daw­nych wie­kach.
Na koniec ryso­wały ozdobne inicjały.

16 października 2016|Biblioteka, Klasa VII, Z życia szkoły|

Wyjście do Teatru Nowego

Dnia 5.10.16 zor­ga­ni­zo­wano wyj­ście, dla zain­te­re­so­wa­nych uczniów, do Teatru Nowego na wie­czorny spek­takl pt. Obsłu­gi­wa­łem angiel­skiego króla.
Sztuka o losach Jana Dzie­cię bar­dzo się podo­bała. Dys­ku­to­wano o tajem­nicy ludz­kiego losu, roli przy­padku w życiu czło­wieka.
Teatro­mani już pla­nują kolejne wyjście.

8 października 2016|Klasa IX, Klasa VII, Klasa VIII, Z życia szkoły|

Dzień Chłopca

Dzień Chłopca
Z oka­zji Dnia Chłopca klasa siódma wybrała się do kina Char­lie& Mon­roe na film Boska Flo­rence.
Obej­rze­li­śmy kome­dię o naj­gor­szej śpie­waczce świata (w tej roli genialna Meryl Streep) i pozna­li­śmy kino stu­dyjne.
To było udane wyjście.

30 września 2016|Klasa VII, Z życia szkoły|