Audycja klasy fletu

29 marca 2019 roku w auli PSChJK odbyła się audy­cja uczniów klasy fletu Pani Emi­lii Miecz­kow­skiej, połą­czona z krótką pre­lek­cją skie­ro­waną do publicz­no­ści – uczniów klas 5, 6 i 9. W audy­cji wystą­pili zarówno ucznio­wie roz­po­czy­na­jący przy­godę z fle­tem, pre­zen­tu­jący swoją grę po zale­d­wie kil­ku­mie­sięcz­nej nauce gry na tym instru­men­cie ( Gosia Ogór­kie­wicz   z klasy […]

8 kwietnia 2019|Klasa IX, Klasa V, Klasa-VI, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

18.05. 2018r. w naszej szkole odbył się Kon­kurs Pio­senki Anglo­ję­zycz­nej We Can Sing.
Nikt nie miał wąt­pli­wo­ści, że nasi ucznio­wie potra­fią śpie­wać, ale to była świetna oka­zja, żeby się o tym jesz­cze raz prze­ko­nać. W kon­kur­sie wzięło udział 12 osób z klas IV-IX. Każdy występ był wspa­niały i nie­po­wta­rzalny, wszy­scy uczest­nicy zasłu­żyli na naj­wyż­szą pochwałę, ale […]

Dzień Młodego Europejczyka

Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył się 27.03.2018 roku. Wyda­rze­nie szkolne miało na celu przy­bli­żyć uczniom piękno naszego kraju zarówno jak poka­zać cie­kawe i warte uwagi […]

Goście z aszteatru

Dnia 9.06.2017 gościli w naszej szkole po raz pierw­szy akto­rzy z asz­te­atru, któ­rzy czy­tali uczniom książki. W kla­sie 1 i 2 były to Nie­do­parki, w 3 kla­sie 8+2 i cię­żą­rówka, nato­miast w 6. Łowcy burz. Zaję­cia bar­dzo się podo­bały i mamy nadzieję, ze nie był to pierw­szy i ostatni raz.

11 czerwca 2017|Biblioteka, Klasa I, Klasa II, Klasa III, Klasa IV, Klasa V, Klasa-VI, Z życia szkoły|

Sukces Alicji Maciejewskiej

Bar­dzo miło jest nam poin­for­mo­wać, że uczen­nica klasy VI PSChJK — ALICJA MACIEJEWSKA zakwa­li­fi­ko­wała się do fina­ło­wego etapu Woje­wódz­kiego Kon­kursu Języka Pol­skiego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.
W przy­go­to­wa­niach do zma­gań z języ­kiem pol­skim uczen­nicę przy­go­to­wy­wały: p. Agata Moskal, p. Ewa Jaskółka i p. Zofia Trze­ciak.
Ali­cji gra­tu­lu­jemy i życzymy powo­dze­nia w fina­ło­wym eta­pie kon­kursu, który odbę­dzie się […]

30 marca 2017|Klasa-VI, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Mistrzowie Kodowania

Ucznio­wie klasy VI kon­ty­nu­ują udział w tego­rocz­nej edy­cji pro­gramu Mistrzo­wie Kodo­wa­nia, która ruszyła w II seme­strze. Mogą już pochwa­lić się swo­imi pierw­szymi osią­gnię­ciami w pro­jek­to­wa­niu i two­rze­niu gier:

Ala https://scratch.mit.edu/projects/98048957
Amelka https://scratch.mit.edu/projects/98050198
Józek https://scratch.mit.edu/projects/98046156
Mate­usz https://scratch.mit.edu/projects/97238258

KOLEJNE PRACE WKRÓTCE!!!

18 marca 2016|Klasa-VI|

Sukces naszej uczennicy

Miło nam poin­for­mo­wać, że uczen­nica klasy 6. Ali­cja Woź­nica została Mistrzem Orto­gra­fii!
9. edy­cja Mię­dzysz­kol­nego Kon­kursu o Tytuł Mistrza Orto­gra­fii orga­ni­zo­wa­nego przez Gim­na­zjum i Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Matki Jadwigi Borzęc­kiej Zgro­ma­dze­nia Sióstr Zma­tr­wy­chw­sta­nia Pań­skiego w Pozna­niu zgro­ma­dziła 57. uczest­ni­ków z klas szó­stych poznań­skich szkół pod­sta­wo­wych. Hono­rowy patro­nat nad kon­kur­sem objęli: Dyrek­tor Insty­tutu Filologii […]

14 lutego 2016|Klasa-VI, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

SUKCES UCZNIA SZKOŁY CHÓRALNEJ

Miło nam poin­for­mo­wać, że uczeń klasy VI – Ignacy Kuź­niew­ski, weź­mie udział w finale Woje­wódz­kiego Kon­kursu Mate­ma­tycz­nego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.
W eta­pie rejo­no­wym Ignacy uzy­skał impo­nu­jący wynik 98 % moż­li­wych do uzy­ska­nia punk­tów!
Ignacy dosko­nali swe mate­ma­tyczne umie­jęt­no­ści pod kie­run­kiem p. Jolanty Stra­wiń­skiej – Augu­sty­niak. Już dzi­siaj gra­tu­lu­jemy wspa­nia­łego wyniku i trzy­mamy kciuki za finał!

15 stycznia 2016|Klasa-VI, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Gościmy w naszej szkole studentki z zagranicy

W tym tygo­dniu (15–19 czerwca) gościmy w naszej szkole stu­dentki z zagra­nicy: Lisę z Hong­kongu oraz Hazel z Sin­ga­puru. Nasi ucznio­wie poznają ele­menty histo­rii, kul­tury, muzyki i geo­gra­fii Chin oraz Sin­ga­puru, a dodat­kowo mają moż­li­wość dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych w języku angielskim.

18 czerwca 2015|Klasa I, Klasa III, Klasa IV, Klasa IX, Klasa V, Klasa-VI|

Wyniki konkursu szkolnego na najładniejszą salę

Zakoń­czył się cało­roczny szkolny kon­kurs pt. „NAJŁADNIEJSZA GAZETKA KLASOWA”.
Nagrody zostały ufun­do­wane ze skła­dek uczniów na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego.
Zwy­cięz­com gratulujemy.

Klasa IV Sala nr 27
Klasa V Sala nr 25
Klasa VI Sala nr 7
Klasa VII Sala nr 8
Klasa VIII Sala nr 6
Klasa IX Sala nr 22

PAŹDZIERNIK
13.5
22
23
23
28
29,5

LISTOPAD
22
25
29,5
24,5
26
30,5

GRUDZIEŃ
25,5
25,5
24,5
30
23
26

STYCZEŃ
18
18,5
18,5
26
18
28

LUTY
22
26
23,5
27
18,5
25

MARZEC
24,5
9,5
25,5
21
31,5
30

KWIECIEŃ
20
11.5
24
29,5
23,5
25,5

MAJ
18
20
24
27
14,5
23,5

CZERWIEC
23
17,5
14
28
17
33

SUMA PUNKTÓW
186,5
175,5
206,5
236
200
251

Wyniki
I miej­sce : nagroda 250 zł. dla klasy IX
II miej­sce: nagroda 100 […]

9 czerwca 2015|Klasa IX, Klasa VII, Klasa-VI, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|