Warsztaty z p. Jerzym Owczarzem

17 paź­dzier­nika 2022 odbyły się w naszej szkole warsz­taty “Moniuszko dla naj­młod­szych” . Młody pia­ni­sta i kom­po­zy­tor p. Jerzy Owczarz jest auto­rem zbioru utwo­rów dla mło­dych pia­ni­stów. W bar­dzo łatwym ukła­dzie na for­te­pian opra­co­wał pie­śni Sta­ni­sława Moniuszki . Rów­no­le­gły zbiór pie­śni jest także przy­go­to­wany dla mło­dych skrzyp­ków. Wszyst­kie utwory prze­wi­dziane są dla uczniów naj­młod­szych klas. […]

26 października 2022|Klasa IV, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Uczniowie z klasy czwartej wzięli udział w spektaklu Heca…

Pod koniec waka­cji nasi ucznio­wie z klasy czwar­tej : Tomek Sta­cho­wiak Sta­ni­sław Żaguń, Krzysz­tof Gry­gas i  Jerzy Kie­rzyń­ski wzięli udział w spek­ta­klu  Opera w Jaro­sław­kach 31.08.2022 Heca, czyli polo­wa­nie na zająca.

Ucznio­wie PSChi JK przy­go­to­wani do spek­ta­klu przez Annę Micha­lak sta­nęli na sce­nie obok tak zna­ko­mi­tych soli­stów  jak Tomasz Rak, Tomasz Racz­kie­wicz, Andrzej Ogór­kie­wicz, Alek­san­der Kunach. […]

6 września 2022|Klasa IV, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

18.05. 2018r. w naszej szkole odbył się Kon­kurs Pio­senki Anglo­ję­zycz­nej We Can Sing.
Nikt nie miał wąt­pli­wo­ści, że nasi ucznio­wie potra­fią śpie­wać, ale to była świetna oka­zja, żeby się o tym jesz­cze raz prze­ko­nać. W kon­kur­sie wzięło udział 12 osób z klas IV-IX. Każdy występ był wspa­niały i nie­po­wta­rzalny, wszy­scy uczest­nicy zasłu­żyli na naj­wyż­szą pochwałę, ale […]

Dzień Młodego Europejczyka

Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył się 27.03.2018 roku. Wyda­rze­nie szkolne miało na celu przy­bli­żyć uczniom piękno naszego kraju zarówno jak poka­zać cie­kawe i warte uwagi […]

Klasa IV w Energi Super Parku

12.10.17 klasa IV inte­gro­wała się aktyw­nie pod­czas wspól­nej zabawy w Energi Super Parku. Piru­ety w powie­trzu, akro­ba­cje, skoki z wyso­ko­ści, siło­wa­nie na rów­no­ważni, zjazdy  – potrzeba było nie­złej kon­dy­cji, zręcz­no­ści i spraw­no­ści fizycz­nej, by spro­stać każ­demu tram­po­li­no­wemu wezwa­niu – a tego z pew­no­ścią uczniom nie brakowało.

15 października 2017|Klasa IV, Rok szkolny 2017/18|

Wokół Jubileuszu szkoły

Klasa IV – nie­co­dzien­nie i nie­po­wta­rzal­nie uwiecz­niamy chwilę wpi­su­jąc się w histo­rię 60 lat Szkoły Chóralnej

14 października 2017|Klasa IV, Rok szkolny 2017/18|

Goście z aszteatru

Dnia 9.06.2017 gościli w naszej szkole po raz pierw­szy akto­rzy z asz­te­atru, któ­rzy czy­tali uczniom książki. W kla­sie 1 i 2 były to Nie­do­parki, w 3 kla­sie 8+2 i cię­żą­rówka, nato­miast w 6. Łowcy burz. Zaję­cia bar­dzo się podo­bały i mamy nadzieję, ze nie był to pierw­szy i ostatni raz.

11 czerwca 2017|Biblioteka, Klasa I, Klasa II, Klasa III, Klasa IV, Klasa V, Klasa-VI, Z życia szkoły|

Lekcje przyrody w Palmiarni

Nasi ucznio­wie mieli oka­zję poznać życie orga­ni­zmów róż­nych stref kli­ma­tycz­nych. Wybra­li­śmy się do Pal­miarni: klasa IV w dniu 14 czerwca 2016 r. pod opieką p. Rado­sława Atrasa, a 15 czerwca klasa V pod opieką p. Agaty Moskal. Opie­ku­nem klas była rów­nież p. Jolanta Gątar­ska, która zor­ga­ni­zo­wała obie wycieczki. Dzięki naszym prze­wod­nicz­kom, paniom opro­wa­dza­ją­cym nas po […]

15 czerwca 2016|Klasa IV, Klasa V|

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że uczen­nice klasy IV – Pola Reisner i Ame­lia Perzyń­ska – zdo­były 5. miej­sce w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie z języka angiel­skiego „Pin­gwin”. Uczen­nice otrzy­mały Dyplomy Wyróż­nie­nia i nagrody książ­kowe, a wszy­scy uczest­nicy kon­kursu z klas IV-VI zostali nagro­dzeni Dyplo­mami Uzna­nia.
Gra­tu­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów!

19 lutego 2016|Klasa IV, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Odkrywcy zaginionej wyspy

6 paź­dzier­nika 2015 r. klasa IV brała udział w zaję­ciach warsz­ta­to­wych z przy­rody pt. „Odkrywcy zagi­nio­nej wyspy”. Zaję­cia odby­wały się na Ostro­wie Tum­skim. Ucznio­wie opi­sy­wali znane im wyspy, ich walory i zagro­że­nia – dawno temu i dziś. Oma­wiali rolę rzek. Pra­co­wali z mapą zazna­cza­jąc na niej obiekty znaj­du­jące się na Ostro­wie Tum­skim. Ćwi­czyli roz­po­zna­wa­nie kierunków […]

8 października 2015|Klasa IV, Z życia szkoły|