Powitanie wiosny

21 marca klasa I powi­tała kalen­da­rzową wio­snę, szu­ka­jąc pierw­szych oznak nowej pory roku.

26 marca 2019|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Urodziny

21 lutego odbyły się uro­dziny jed­nego z uczniów klasy I – Gre­go­rego Koniecz­nego. Zabawa odbyła się w Muzeum Archeologicznym.

11 marca 2019|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Przedszkole

27 lutego odbyły się wspólne zaję­cia, gry i zabawy we współ­pracy z przed­szko­lem „Miś Uszatek”.

11 marca 2019|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Balik karnawałowy

14 lutego w Walen­tynki odbył się balik kar­na­wa­łowy dla klas 1–3.

21 lutego 2019|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Projekt Edukacyjny

6 grud­nia odbył się pro­jekt edu­ka­cyjny reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Roz­woju Czy­tel­nic­twa. Tema­tem pro­jektu był inter­pre­ta­cja zacza­ro­wa­nego świata na pod­sta­wie książki „Syrop maga Abrakabry”.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Andrzejki

30 listo­pada odbyły się gry i zabawy zwią­zane z obcho­dami imie­nin św. Andrzeja.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Zajęcia Biblioteczne

29 listo­pada odbyły się zaję­cia biblio­teczne mające na celu zachę­ca­nie uczniów do wypo­ży­cza­nia ksią­żek. Każdy z uczniów otrzy­mał dyplom i kartę czytelnika.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Zajęcia na podstawie książki „Szczurki chwytają życie za ogon”

20 listo­pada odbyły się zaję­cia dot. pro­jektu edu­ka­cyj­nego reali­zo­wane w ramach pro­gramu roz­woju czytelnictwa.

13 grudnia 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Spotkanie z jeżem

23 paź­dzier­nika klasa I zapo­znała się z życiem, budową oraz zwy­cza­jami leśnych zwie­rząt – jeży. Lek­cję popro­wa­dziła pani weterynarz.

6 listopada 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Spektakl baletowy

23 paź­dzier­nika klasa I wybrała się na spek­takl bale­towy pt. „Kró­lewna Śnieżka” w Teatrze Wiel­kim w Poznaniu.

6 listopada 2018|Klasa I, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|