Darmowa aplikacja internetowa do nauki języka angielskiego

Ucznio­wie VIII LO im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu stwo­rzyli dar­mową apli­ka­cję inter­ne­tową do nauki języka angiel­skiego, nazwaną Lang­Barą. Dostępna dla każ­dego, inte­rak­tywna strona inter­ne­towa umoż­li­wia roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych w pro­sty i wygodny spo­sób. Sys­tem zga­dy­wa­nia słó­wek na pod­sta­wie defi­ni­cji pozwala utrwa­lić zwroty w szybki spo­sób, a mecha­nizm punk­ta­cji umoż­li­wia spraw­dze­nie swo­ich moż­li­wo­ści i rywa­li­za­cję z […]

21 marca 2023|Rok szkolny 2022/23|

Koncert Swarzędz 8.01.2023

Wyko­nane utwory znaj­dują się w zakładce Gale­ria -> Filmy i audio.

 

13 stycznia 2023|Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Przegląd piosenki przedszkolaka formularze i playlista

Regu­la­min 2023

Załącz­nik nr 1 For­mu­larz zgłoszeniowy

Załącz­nik nr 2 Wize­ru­nek dziecka i opie­kuna prawnego

Mate­riały nutowe

 

Play­li­sta z nagra­niami pio­senki obligatoryjnej:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoluKsN74_GShxARsSHNDvsCnnlHXZEr4

10 stycznia 2023|Z życia szkoły|

Złoty Dyplom i Statuetka Złotego Anioła dla Alla Fine

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że Alla Fine na XI Kra­kow­skim Festi­walu Pie­śni Adwen­to­wych i Bożo­na­ro­dze­nio­wych zdo­było.. Złoty Dyplom i Sta­tu­etkę Zło­tego Anioła!

Warsztaty z p. Jerzym Owczarzem

17 paź­dzier­nika 2022 odbyły się w naszej szkole warsz­taty “Moniuszko dla naj­młod­szych” . Młody pia­ni­sta i kom­po­zy­tor p. Jerzy Owczarz jest auto­rem zbioru utwo­rów dla mło­dych pia­ni­stów. W bar­dzo łatwym ukła­dzie na for­te­pian opra­co­wał pie­śni Sta­ni­sława Moniuszki . Rów­no­le­gły zbiór pie­śni jest także przy­go­to­wany dla mło­dych skrzyp­ków. Wszyst­kie utwory prze­wi­dziane są dla uczniów naj­młod­szych klas. […]

26 października 2022|Klasa IV, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

V Festiwal Chórów Dziewczęcych Trillme Festival 2022

To już V edy­cja festi­walu, który od 2014 roku zachwyca dziew­częcą muzyką chó­ralną miesz­kań­ców Pozna­nia. W latach poprzed­nich gościł w naj­lep­szych salach kon­cer­to­wych, na uli­cach mia­sta, szko­łach i kościo­łach zespoły z Pol­ski, Węgier, Ukra­iny, Chor­wa­cji, Rumu­nii, czy Serbii.Pandemia i wojna za naszą wschod­nią gra­nicą spo­wo­do­wały, że na jakiś czas orga­ni­za­to­rzy musieli zre­zy­gno­wać z mię­dzy­na­ro­do­wej formuły […]

20 września 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Uczniowie z klasy czwartej wzięli udział w spektaklu Heca…

Pod koniec waka­cji nasi ucznio­wie z klasy czwar­tej : Tomek Sta­cho­wiak Sta­ni­sław Żaguń, Krzysz­tof Gry­gas i  Jerzy Kie­rzyń­ski wzięli udział w spek­ta­klu  Opera w Jaro­sław­kach 31.08.2022 Heca, czyli polo­wa­nie na zająca.

Ucznio­wie PSChi JK przy­go­to­wani do spek­ta­klu przez Annę Micha­lak sta­nęli na sce­nie obok tak zna­ko­mi­tych soli­stów  jak Tomasz Rak, Tomasz Racz­kie­wicz, Andrzej Ogór­kie­wicz, Alek­san­der Kunach. […]

6 września 2022|Klasa IV, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

DRODZY RODZICE,
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 ODBĘDZIE SIĘ DNIA 1 WRZEŚNIA 2022 R.
KLASY OD        I – III    ZAPRASZAMY NA GODZINĘ 9;00
KLASY OD   IVVIII    ZAPRASZAMY NA GODZINĘ 10;00
 DYREKCJA PSCHJK

26 sierpnia 2022|Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Lato na Madalinie

Tego­roczne waka­cje Chór Dziew­częcy roz­po­czął kon­cer­tem. Dawna zajezd­nia tram­wa­jowa, zamie­niła się w kul­tu­ralne miej­sce spo­tkań miesz­kań­ców Pozna­nia. Lato na Mada­li­nie, to cykl kon­cer­tów i kul­tu­ral­nych spo­tkań, które roz­po­częło się 25 czerwca 2022, tym samym roz­po­czy­na­jąc let­nie sza­leń­stwo chó­rzy­stek! Dyry­go­wała Laura Stie­ler, przy for­te­pia­nie Cze­sław Łynsza.

1 lipca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Umówmy się na Gołębiej 24.06.2022

Za nami fan­ta­styczne wyda­rze­nie muzyczne roz­po­czy­na­jące waka­cje dla uczniów. Kon­cert pio­se­nek Chó­ral­nych, prze­bo­jów swin­go­wych i roz­ryw­ko­wych wyko­na­nych przez Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego. Przy for­te­pia­nie: Cze­sław Łyn­sza, dyry­go­wała Laura Stieler.

Dzię­ku­jemy za ten wspa­niały wieczór!

 

26 czerwca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|