Podręczniki szkolne na rok szkolny 2022–23

Podręczniki_2022-23.pdf

Podręczniki_2022-23.pdf

21 czerwca 2022|Z życia szkoły|

Chór Kukułeczki wystąpił z koncertem

W dniu 31 marca Chór Kuku­łeczki z Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego wystą­pił z kon­cer­tem w Auli Szkoły Muzycz­nej przy ul. Byd­go­skiej w Pozna­niu. Zespół do występu przy­go­to­wały Panie Anna Micha­lak i Mar­tyna Koza­necka. Kuku­łeczki wyko­nały ponad pół­go­dzinny pro­gram arty­styczny dla licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści. W reper­tu­arze zna­lazł się utwór skom­po­no­wany przez uczen­nicę klasy III Igę […]

2 kwietnia 2022|Rok szkolny 2021/22|

Spotkania edukacyjne w klasach 4 i 5

W ubie­głym tygo­dniu do naszej szkoły zawi­tała grupa uczniów z VIIILO w Pozna­niu oraz LOMM w ramach pro­jektu spo­łecz­nego z olim­piady Zwol­nio­nych z Teo­rii. Prze­pro­wa­dzili oni spo­tka­nia edu­ka­cyjne w kla­sach 4 i 5. Nasi naj­młodsi mieli oka­zję prze­pro­wa­dzić doświad­cze­nia z zakresu fizyki, che­mii i bio­lo­gii, a następ­nie wspól­nie zna­leźli odpo­wie­dzi na nur­tu­jące ich pytania — […]

25 marca 2022|Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

13 marca 2022 społeczność PSChJK wzięła udział w projekcie organizowanym przez Poznański Chór Chłopięcy

Tak o wyda­rze­niu napi­sali orga­ni­za­to­rzy:
“Od kil­ku­na­stu dni oczy całego świata zwró­cone są w stronę Ukra­iny. Z nie­do­wie­rza­niem i prze­ra­że­niem obser­wu­jemy co czło­wiek może uczy­nić dru­giemu czło­wie­kowi… Nikt nie powi­nien pozo­stać obo­jętny wobec wyda­rzeń, doty­ka­ją­cych naszych wschod­nich sąsia­dów. My dziś szcze­gólną uwagę chcemy zwró­cić na cier­pie­nie i śmierć nie­win­nych dzieci (wszak na codzień pra­cu­jemy wła­śnie z […]

13 marca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Zapraszamy na Koncert Wiosenny!

Sza­nowni Państwo

Po 2 latach prze­rwy wraca nasze cykliczne wyda­rze­nie — zapra­szamy na Kon­cert Wio­senny! Wystą­pią: Chór Dziew­częcy oraz zespół absol­wen­tek Alla Fine.
22 marca 2022 roku.
19:00
Aula POSM 2, ulica solna 12

W związku z pan­de­mią obo­wią­zują obostrze­nia dla publicz­no­ści. Wstęp tylko w maseczce ochronnej.

https://www.facebook.com/events/1132633144178812

6 marca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Audycja muzyczna IIIII klasy

Wtor­kowe przed­po­łu­dnie w Szkole Chó­ral­nej (15 lutego) wypeł­niła muzyka for­te­pia­nowa. Nasi naj­młodsi ucznio­wie z klas dru­giej i trze­ciej pięk­nie zapre­zen­to­wali się pod­czas audy­cji muzycz­nej, a trzeba dodać, że był to ich pierw­szy solowy występ przed publicz­no­ścią! Wiel­kie brawa należą się wszyst­kim wyko­naw­com – ani wielki for­te­pian, ani zgro­ma­dzona w auli publicz­ność nie zde­pry­mo­wały małych pianistów. […]

17 lutego 2022|Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Zmiana terminu Przeglądu Piosenki Przedszkolaka

Sza­nowni Pań­stwo, Kochani Mali Arty­ści, Wszy­scy Miło­śnicy Pięk­nego Śpiewu
Ze względu na kom­pli­ka­cje wywo­łane pan­de­mią, kwa­ran­tan­nami i innymi zawi­ro­wa­niami, na które nie mie­li­śmy wpływu,
prze­kła­damy ter­min Prze­glądu Pio­senki Przed­szko­laka na  24 MARCA  (czwar­tek) 2022 roku.  Do wszyst­kich Pań­stwa ode­zwiemy się
mailowo z potwier­dze­niem ter­minu i poda­niem godziny występu zgło­szo­nych uczestników.

Z wokal­nym pozdro­wie­niem – Euge­niusz Zdań­ski
(v-ce dyrek­tor PSChJK)
Regu­la­min
Załącz­nik nr […]

8 lutego 2022|Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Poznańskie Kolędowanie

Mimo pan­de­mii, cią­głych przerw w pracy, lock­dow­nów, kwa­ran­tann, obostrzeń, doty­czą­cych chó­rów szkol­nych, udało się dopro­wa­dzić do kon­certu, pod­czas któ­rego zaśpie­wał Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod dyrek­cją Laury Stie­ler — Bile­wicz oraz zespół absol­wen­tek tejże szkoły — Alla Fine, pro­wa­dzony przez Laurę Stie­ler — Bile­wicz oraz Domi­nikę Nakielną.  Artystki wypeł­niły świą­ty­nię Ojców Karmelitów […]

15 stycznia 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Koncert w wykonaniu wokalistów i instrumentalistów PSChJK

W czwar­tek 13 stycz­nia 2022 r. w auli szkoły odbył się kon­cert pod­su­mo­wu­jący pracę w I pół­ro­czu roku szkol­nego 2021/2022. Swoje umie­jęt­no­ści zapre­zen­to­wali woka­li­ści oraz instru­men­ta­li­ści, wystą­pił także chór dzie­cięcy „Kuku­łeczki” pod dyrek­cją pani Anny Micha­lak. Soli­stom towa­rzy­szyli peda­go­dzy: p. Kata­rzyna Kujawa, p. Emi­lia Miecz­kow­ska oraz p. Renata Sikor­ska. W pro­gra­mie zna­la­zły się utwory muzyki […]

15 stycznia 2022|Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Wigilia ze Smoleniem

Dziś mia­ły­śmy przy­jem­ność wystą­pić na “Wigi­lii dla Smo­le­nia”. Wyda­rze­nie zostało zor­ga­ni­zo­wane przez STOWARZYSZENIE ZOSTAŃ GWIAZDĄ KABARETU we współ­pracy z Cari­tas Poznań , poznań­skimi gastro­no­mi­kami i restau­ra­cjami: Pie­ro­żek i Kom­po­cik Pół­wiej­ska 26 , Mamma Ita­liana , Amici Mei.
„Wigi­lia ze Smo­le­niem” przy pomniku, na skwe­rze ul. Rybaki i Strza­łowa, roz­po­częła się o godzi­nie 12:00, od tra­dy­cyj­nego dzielenia […]

18 grudnia 2021|Chór dziewczęcy, Z życia szkoły|