Chór Dziewczęcy PSChJK zdobył Pierwszą Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Lodziensis Cantat”

20 listo­pada b.r. Chór Dziew­częcy PSChJK zdo­był Pierw­szą Nagrodę na Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Chó­ral­nym „Lodzien­sis Can­tat”. Wiel­kie brawa i gra­tu­la­cje dla naszych wspa­nia­łych Dziew­czyn i ich zna­ko­mi­tej Dyry­gentki dr Doroty Woj­now­skiej.  Już za chwilę, bo w dniach 25–27 listo­pada, zespół kame­ralny AKRYWIMA (także pod kie­row­nic­twem nie­zmor­do­wa­nej dr Doroty Woj­now­skiej) rusza do Szcze­cina, by tam powal­czyć o […]

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

10 listo­pada w auli szkoły odbyła się uro­czy­stość z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści. W wyko­na­niu uczniów usły­sze­li­śmy wier­sze patrio­tyczne, kom­po­zy­cje for­te­pia­nowe i wokalne kom­po­zy­to­rów pol­skich. Nad cało­ścią pro­jektu czu­wał zespół naszych wspa­nia­łych Pań: Agata Moskal (polo­nistka), Renata Sikor­ska (pia­nistka), Joanna Sza­bla (emi­sjo­nistka) – dla wszyst­kich wyrazy szcze­rego uzna­nia za wło­żoną pracę i zna­ko­mity efekt artystyczny.

13 listopada 2016|Kronika wydarzeń, Z życia szkoły|

Uroczystość wręczenia nagrody J. Kurczewskiego wybitnemu kompozytorowi Romualdowi Twardowskiemu.

06 listo­pada w Auli UAM odbyła się uro­czy­stość wrę­cze­nia nagrody J. Kur­czew­skiego wybit­nemu kom­po­zy­to­rowi Romu­al­dowi Twardowskiemu.

W cza­sie uro­czy­sto­ści zabrzmiały utwory Lau­re­ata oraz „Msza Koro­na­cyjna” W. A. Mozarta. Wyko­naw­cami byli: Chór Dziew­częcy PSChJK, Chór Kame­ralny PSChJK, Poznan­ski Chór Chło­pięcy, Poznań­ska Orkie­stra Kame­ralna, soli­ści: J. Bie­gań­ski, P. Koci­niew­ski, D. Budziń­ski, W. Rasiak. Całość popro­wa­dził dyr. Jacek Sykulski.

10 listopada 2016|Kronika wydarzeń, Z życia szkoły|

Oratorium 966.pl w Sali Ziemi

Sala Ziemi, 15.04.2016 r., godz. 12:00. Odbywa się uro­czy­ste posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Naro­do­wego z udzia­łem Pre­zy­denta RP – Andrzeja Dudy z mał­żonką oraz par­la­men­ta­rzy­stów RP, połą­czo­nych izb Senatu i Sejmu RP.

Posie­dze­nie to jest zwią­zane z uczcze­niem 1050-lecia Chrztu Pol­ski. Spe­cjal­nie na tę oka­zję wyko­nane zostało dzieło „Ora­to­rium 966.pl”. Dzieło zamó­wił dyrek­tor Fil­har­mo­nii Poznań­skiej –p. WOJCIECH NENTWIG […]

18 kwietnia 2016|Kronika wydarzeń, Nasze osiągnięcia, Z życia szkoły|

Dzień Młodego Europejczyka

Dnia 21.03.2014r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbył się Dzień Mło­dego Euro­pej­czyka. W dro­dze loso­wa­nia każda klasa otrzy­mała do przy­go­to­wa­nia jedno pań­stwo nale­żące do Unii Euro­pej­skiej (kl. I – Pol­ska, kl. II – Cze­chy, kl. III– Dania, kl. IV — Hisz­pa­nia, kl. V – Wielka Bry­ta­nia, kl. VIa — Wło­chy, kl. VIb — Francja, […]

19 października 2015|Kronika wydarzeń|

Działalność szkoły w II semestrze roku szkolnego 2014–2015

2 września 2015|Kronika wydarzeń|

Działalność szkoły w I semestrze roku szkolnego 2014–2015

25 marca 2015|Kronika wydarzeń|