Deklaracja dostępności

 
Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu zobo­wią­zuje się zapew­nić
dostęp­ność swo­jej strony inter­ne­to­wej www.szkolachoralna.pl zgod­nie z prze­pi­sami ustawy z
dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych
pod­mio­tów publicz­nych.
Data publi­ka­cji i aktu­ali­za­cji
Data publi­ka­cji strony inter­ne­to­wej 01.09.2014 r.
Data ostat­niej aktu­ali­za­cji strony inter­ne­to­wej 25.03.2021 r.

Sta­tus pod wzglę­dem zgod­no­ści z ustawą
Strona inter­ne­towa jest tylko częściowo […]

7 marca 2021|Komunikaty, Rok szkolny 2020/21, Z życia szkoły|

EGZAMINY PROMOCYJNE 2019

EGZAMINY PROMOCYJNECHÓR, ZESPOŁY WOKALNE TERMINY, SKŁADY KOMISJI ROK SZKOLNY 2018/2019
CHÓRY KLASOWEKLASY II, III, IV, V, VI
Wto­rek — 28.05.2019
CHÓRKL. III — godz. 10.00 — (20 osób) — Leh­mann Jan — prze­wod­ni­czący, Raczyń­ska Sła­wo­mira — czło­nek Pietraszko-Berlin Hanna — czło­nek
CHÓRKL. V — godz. 12.00 — (25 osób) — Lehmann […]

17 listopada 2017|Komunikaty|

60-lecie Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Sza­nowny Wycho­wanku, Absol­wen­cie, Absol­wentko
Droga Kole­żanko i Kolego !
Mijają kolejne lata dzia­łal­no­ści Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego.
To już 60 lat od czasu, kiedy nasz Dyry­gent, Wycho­wawca i Przy­ja­ciel prof. Jerzy Kur­czew­ski powo­łał do życia jedyną jak dotąd w Pol­sce :
SZKOŁĘ CHÓRALNĄ
Jest to szcze­gólna oka­zja do spo­tka­nia się w gro­nie Przy­ja­ciół, Absol­wen­tów, Wycho­wan­ków dzieła Pro­fe­sora. Dzieła, które […]

6 lipca 2017|Komunikaty|

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I 2017/2018

14 maja 2017|Komunikaty, Z życia szkoły|

VII Warsztaty chóralne 28.IV

Z A P R A S Z A M Y !!!!
Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów  i  wszyst­kich ‚  któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy  z  zespo­łem wokal­nym, chó­ral­nym.
na
VII   WARSZTATY  CHÓRALNECHÓRALNE   ABECADŁO”
POZNAŃSKA  SZKOŁA  CHÓRALNA  JERZEGO  KURCZEWSKIEGO
28  KWIETNIA  2017 R. ; GODZ.  09 : 00
Wykła­dow­cami  będą :  
mgr  Agnieszka  Sowa      
– Dyry­gent i peda­gog wokalny, Chór […]

26 marca 2017|Komunikaty, Z życia szkoły|

Drzwi otwarte w Szkole Chóralne

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­szamy w dniu 23 marca (środa) o godz. 17.00

10 marca 2017|Komunikaty|

Zapraszamy na warsztaty chóralne dla dyrygentów

Z A P R A S Z A M Y !!!!
Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów i wszyst­kich , któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy z zespo­łem wokal­nym, chó­ral­nym.
na
VI WARSZTATY CHÓRALNECHÓRALNE ABECADŁO”
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO
6 MAJA 2016 R. ; GODZ. 10.00
Wykła­dow­cami będą:

mgr Ali­cja Sze­luga — Dyrek­tor arty­styczny i dyry­gent Chóru Dziew­czę­cego „Skow­ronki”- Poznań
Prof. Violetta […]

18 marca 2016|Komunikaty|

Egzaminy promocyjne 2015/2016

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
Sek­cja przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych rok szkolny 2015/2016
EGZAMINY PROMOCYJNE
CHÓR KLASOWY

1. Klasy II — VI

Klasa II — godz. 11:00 — 6 czerwca 2016 – ponie­dzia­łek
Klasa III — godz. 11:00 — 7 czerwca 2016 — wto­rek
Klasa IV — godz. 11:00 — 8 czerwca 2016 – środa
Klasa V — godz. 11:00 — 9 czerwca 2016 — […]

24 lutego 2016|Komunikaty|

Serdecznie zapraszamy na koncerty

W przed­świą­tecz­nym cza­sie ser­decz­nie zapra­szamy na kon­certy w wyko­na­niu naszych uczniów:

Audy­cja w wyko­na­niu uczniów klasy II (for­te­pian) 15 grud­nia 2015 r. godz. 16.30 aula szkoły
Audy­cja w wyko­na­niu uczniów klasy III (for­te­pian) 17 grud­nia 2015 r. godz. 16.30 aula szkoły
“Roz­śpie­wane święta” — kon­cert chó­rów i zespo­łów PSChJK, 22 grud­nia 2015 r.  godz. 17.00  Sala Czer­wona Pałacu […]

8 grudnia 2015|Komunikaty|

Rozpoczynamy zajęcia z etyki

Zaję­cia z etyki dla uczniów klas I-III odby­wają się w czwartki, w godzi­nach 12.30–13.15.
Zaję­cia pro­wa­dzi mgr Janusz Maciejewski.

8 października 2015|Komunikaty|