V Festiwal Chórów Dziewczęcych Trillme Festival 2022

To już V edy­cja festi­walu, który od 2014 roku zachwyca dziew­częcą muzyką chó­ralną miesz­kań­ców Pozna­nia. W latach poprzed­nich gościł w naj­lep­szych salach kon­cer­to­wych, na uli­cach mia­sta, szko­łach i kościo­łach zespoły z Pol­ski, Węgier, Ukra­iny, Chor­wa­cji, Rumu­nii, czy Serbii.Pandemia i wojna za naszą wschod­nią gra­nicą spo­wo­do­wały, że na jakiś czas orga­ni­za­to­rzy musieli zre­zy­gno­wać z mię­dzy­na­ro­do­wej formuły […]

20 września 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Lato na Madalinie

Tego­roczne waka­cje Chór Dziew­częcy roz­po­czął kon­cer­tem. Dawna zajezd­nia tram­wa­jowa, zamie­niła się w kul­tu­ralne miej­sce spo­tkań miesz­kań­ców Pozna­nia. Lato na Mada­li­nie, to cykl kon­cer­tów i kul­tu­ral­nych spo­tkań, które roz­po­częło się 25 czerwca 2022, tym samym roz­po­czy­na­jąc let­nie sza­leń­stwo chó­rzy­stek! Dyry­go­wała Laura Stie­ler, przy for­te­pia­nie Cze­sław Łynsza.

1 lipca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Umówmy się na Gołębiej 24.06.2022

Za nami fan­ta­styczne wyda­rze­nie muzyczne roz­po­czy­na­jące waka­cje dla uczniów. Kon­cert pio­se­nek Chó­ral­nych, prze­bo­jów swin­go­wych i roz­ryw­ko­wych wyko­na­nych przez Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego. Przy for­te­pia­nie: Cze­sław Łyn­sza, dyry­go­wała Laura Stieler.

Dzię­ku­jemy za ten wspa­niały wieczór!

 

26 czerwca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Muzyka w Kostkach

Kon­cert “Muzyka w Kost­kach” za nami. Tego­roczne zakoń­cze­nie sezonu arty­stycz­nego Chó­ral­nej wybrzmiało naj­wspa­nial­szymi prze­bo­jami muzyki roz­ryw­ko­wej. Po 2 let­niej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią, wró­ci­li­śmy z przytupem!

Na sce­nie poja­wiły się wszyst­kie zespoły PSChJK:

Kuku­łeczki przy­go­to­wane przez Mar­tynę Koza­necką i Annę Micha­lak
Alla Fine pod dyrek­cją Laury Stie­ler i Domi­niki Nakiel­nej
Chór Dziew­częcy pod dyrek­cją Laury Stie­ler
Poznan Boys’ Choir / Poznański […]

22 czerwca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Współpraca chórów poznańskich i ukraińskich

4.06.2022 po mszy świę­tej w poznań­skiej Farze, trzy chóry wyko­nały wspól­nie „Woka­lizę” Jacka Sykul­skiego. Ukra­iń­scy goście zawi­tali do Pozna­nia. Nie­zwy­kła jest ta wizyta i to nie tylko z powo­dów arty­stycz­nych, ale z całego kon­tek­stu sytu­acji w jakiej zna­lazł się ich kraj.
Od pierw­szych chwil ich pobytu udało się prze­pro­wa­dzić wspólną próbę do „Woka­lizy” Jacka Sykul­skiego, utworu […]

17 czerwca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

XVIII Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. S. Kulczyńskiego

Zapra­szamy do obej­rze­nia pierw­szych ujęć z I etapu kon­kur­so­wych prze­słu­chań, które miały miej­sce 31.03.2022 r.  Po raz kolejny Chór Dziew­częcy wziął udział w prze­słu­cha­niach kon­kur­so­wych, mając tym samym moż­li­wość spo­tka­nia naj­lep­szych dyry­gen­tów — stu­den­tów z całej Pol­ski. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kursu wzięła udział Domi­nika Nakielna — absol­wentka PSChJK, obecna asy­stentka zespołu Alla Fine.Cieszymy się, że […]

17 marca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Kilka zdań o wydarzeniu, które miało miejsce 13.03.2022 od Poznańskiego Chóru Chłopięcego:

 “Od kil­ku­na­stu dni oczy całego świata zwró­cone są w stronę Ukra­iny. Z nie­do­wie­rza­niem i prze­ra­że­niem obser­wu­jemy co czło­wiek może uczy­nić dru­giemu czło­wie­kowi… Nikt nie powi­nien pozo­stać obo­jętny wobec wyda­rzeń, doty­ka­ją­cych naszych wschod­nich sąsia­dów. My dziś szcze­gólną uwagę chcemy zwró­cić na cier­pie­nie i śmierć nie­win­nych dzieci (wszak na codzień pra­cu­jemy wła­śnie z dziećmi). W związku z […]

15 marca 2022|Chór dziewczęcy|

13 marca 2022 społeczność PSChJK wzięła udział w projekcie organizowanym przez Poznański Chór Chłopięcy

Tak o wyda­rze­niu napi­sali orga­ni­za­to­rzy:
“Od kil­ku­na­stu dni oczy całego świata zwró­cone są w stronę Ukra­iny. Z nie­do­wie­rza­niem i prze­ra­że­niem obser­wu­jemy co czło­wiek może uczy­nić dru­giemu czło­wie­kowi… Nikt nie powi­nien pozo­stać obo­jętny wobec wyda­rzeń, doty­ka­ją­cych naszych wschod­nich sąsia­dów. My dziś szcze­gólną uwagę chcemy zwró­cić na cier­pie­nie i śmierć nie­win­nych dzieci (wszak na codzień pra­cu­jemy wła­śnie z […]

13 marca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Zapraszamy na Koncert Wiosenny!

Sza­nowni Państwo

Po 2 latach prze­rwy wraca nasze cykliczne wyda­rze­nie — zapra­szamy na Kon­cert Wio­senny! Wystą­pią: Chór Dziew­częcy oraz zespół absol­wen­tek Alla Fine.
22 marca 2022 roku.
19:00
Aula POSM 2, ulica solna 12

W związku z pan­de­mią obo­wią­zują obostrze­nia dla publicz­no­ści. Wstęp tylko w maseczce ochronnej.

https://www.facebook.com/events/1132633144178812

6 marca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Poznańskie Kolędowanie

Mimo pan­de­mii, cią­głych przerw w pracy, lock­dow­nów, kwa­ran­tann, obostrzeń, doty­czą­cych chó­rów szkol­nych, udało się dopro­wa­dzić do kon­certu, pod­czas któ­rego zaśpie­wał Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod dyrek­cją Laury Stie­ler — Bile­wicz oraz zespół absol­wen­tek tejże szkoły — Alla Fine, pro­wa­dzony przez Laurę Stie­ler — Bile­wicz oraz Domi­nikę Nakielną.  Artystki wypeł­niły świą­ty­nię Ojców Karmelitów […]

15 stycznia 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|