Kilka zdań o wydarzeniu, które miało miejsce 13.03.2022 od Poznańskiego Chóru Chłopięcego:

 “Od kil­ku­na­stu dni oczy całego świata zwró­cone są w stronę Ukra­iny. Z nie­do­wie­rza­niem i prze­ra­że­niem obser­wu­jemy co czło­wiek może uczy­nić dru­giemu czło­wie­kowi… Nikt nie powi­nien pozo­stać obo­jętny wobec wyda­rzeń, doty­ka­ją­cych naszych wschod­nich sąsia­dów. My dziś szcze­gólną uwagę chcemy zwró­cić na cier­pie­nie i śmierć nie­win­nych dzieci (wszak na codzień pra­cu­jemy wła­śnie z dziećmi). W związku z […]

15 marca 2022|Chór dziewczęcy|

13 marca 2022 społeczność PSChJK wzięła udział w projekcie organizowanym przez Poznański Chór Chłopięcy

Tak o wyda­rze­niu napi­sali orga­ni­za­to­rzy:
“Od kil­ku­na­stu dni oczy całego świata zwró­cone są w stronę Ukra­iny. Z nie­do­wie­rza­niem i prze­ra­że­niem obser­wu­jemy co czło­wiek może uczy­nić dru­giemu czło­wie­kowi… Nikt nie powi­nien pozo­stać obo­jętny wobec wyda­rzeń, doty­ka­ją­cych naszych wschod­nich sąsia­dów. My dziś szcze­gólną uwagę chcemy zwró­cić na cier­pie­nie i śmierć nie­win­nych dzieci (wszak na codzień pra­cu­jemy wła­śnie z […]

13 marca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Zapraszamy na Koncert Wiosenny!

Sza­nowni Państwo

Po 2 latach prze­rwy wraca nasze cykliczne wyda­rze­nie — zapra­szamy na Kon­cert Wio­senny! Wystą­pią: Chór Dziew­częcy oraz zespół absol­wen­tek Alla Fine.
22 marca 2022 roku.
19:00
Aula POSM 2, ulica solna 12

W związku z pan­de­mią obo­wią­zują obostrze­nia dla publicz­no­ści. Wstęp tylko w maseczce ochronnej.

https://www.facebook.com/events/1132633144178812

6 marca 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Poznańskie Kolędowanie

Mimo pan­de­mii, cią­głych przerw w pracy, lock­dow­nów, kwa­ran­tann, obostrzeń, doty­czą­cych chó­rów szkol­nych, udało się dopro­wa­dzić do kon­certu, pod­czas któ­rego zaśpie­wał Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod dyrek­cją Laury Stie­ler — Bile­wicz oraz zespół absol­wen­tek tejże szkoły — Alla Fine, pro­wa­dzony przez Laurę Stie­ler — Bile­wicz oraz Domi­nikę Nakielną.  Artystki wypeł­niły świą­ty­nię Ojców Karmelitów […]

15 stycznia 2022|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Wigilia ze Smoleniem

Dziś mia­ły­śmy przy­jem­ność wystą­pić na “Wigi­lii dla Smo­le­nia”. Wyda­rze­nie zostało zor­ga­ni­zo­wane przez STOWARZYSZENIE ZOSTAŃ GWIAZDĄ KABARETU we współ­pracy z Cari­tas Poznań , poznań­skimi gastro­no­mi­kami i restau­ra­cjami: Pie­ro­żek i Kom­po­cik Pół­wiej­ska 26 , Mamma Ita­liana , Amici Mei.
„Wigi­lia ze Smo­le­niem” przy pomniku, na skwe­rze ul. Rybaki i Strza­łowa, roz­po­częła się o godzi­nie 12:00, od tra­dy­cyj­nego dzielenia […]

18 grudnia 2021|Chór dziewczęcy, Z życia szkoły|

Koncerty w Muzeum Archeologicznym

23.11.2021 w Muzeum Arche­olo­gicz­nym odbyły się dwa kon­certy, pod­czas któ­rych wystą­pili:
Chór Dzie­cięcy “Kuku­łeczki” pod dyrek­cją Łuka­sza Matu­sika (przy­go­to­wa­nie Anna Micha­lak oraz Łukasz Matu­sik), Chór Dziew­częcy, pod dyrek­cją Laury Stieler-Bilewicz (przy­go­to­wa­nie Laura Stieler-Bilewicz, opieka emi­syjna Eliza Szy­mań­ska) oraz Chór Absol­wen­tek “Alla Fine” pod dyrek­cją Laury Stieler-Bilewicz i Domi­niki Nakiel­nej. Przy for­te­pia­nie pod­czas obu kon­cer­tów, zasiadł Łukasz […]

6 grudnia 2021|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Lekcja słuchania muzyki dla dzieci i młodzieży — z różnych stron świata

 

Dzię­ku­jemy Pani Tere­sie Nowak I Cen­trum Kul­tury ZAMEK w Pozna­niu za zapro­sze­nie na “Lek­cję…”, pod­czas któ­rej, zapre­zen­to­wały się nasze naj­młod­sze chó­rzystki. To był nasz pierw­szy występ po tak dłu­giej prze­rwie. A przy oka­zji pierw­szy występ dziew­czyn w Chó­rze Dziew­czę­cym! Gra­tu­lu­jemy występującym:

Sze­li­gow­ski — Poznań­ska Ogól­no­kształ­cąca Szkoła Muzyczna
Ogól­no­kształ­cąca Szkoła Bale­towa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Pozna­niu
Zespół Szkół Muzycznych […]

19 listopada 2021|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Na dwo­rze upał, atmos­ferę waka­cji już czuć w powie­trzu. A u nas na ostat­niej pró­bie Chóru… KARAOKE

 

24 czerwca 2021|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2020/21, Z życia szkoły|

Hymn Polski na otwarciu Mistrzostw Polski Seniorów We Florecie

Wczo­raj 25 maja pod­czas uro­czy­stego otwar­cia Mistrzostw Pol­ski Senio­rów We Flo­re­cie, nasze naj­star­sze chó­rzystki wraz z kole­gami ze swo­ich klas oraz rówie­śni­kami z PSM II st w Poznani, prze­pięk­nie wyko­nali Hymn Pol­ski pod ręką Łuka­sza Matu­sika. Oczy­wi­ście wszyst­kie cztery zwrotki! Dzie­ku­jemy orga­ni­za­to­rom za zapro­sze­nie!!!
Szkoła Wycho­wa­nia Fizycz­nego i Sportu UAM w Pozna­niu
Fot. Łukasz Woźny

26 maja 2019|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

V Ogólnopolski Konkursie Muzyki Dawnej ARS LONGA

18 maja zespół Alla FINE pod kie­row­nic­twem Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika wziął udział w V Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Muzyki Daw­nej ARS LONGA im. Grze­go­rza Ger­wa­zego Gor­czyc­kiego. Zespół otrzy­mał trzy nagrody — GRAND PRIX, Złotą Longę oraz Nagrodę za Naj­lep­sze Wyko­na­nie Utworu G.G.Gorczyckiego.
Był to zara­zem 3 wygrany kon­kurs w tym roku szkol­nym Dziew­cząt z Poznańś­kiej Szkoły […]

19 maja 2019|Chór dziewczęcy, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|