Koncert “Pedagodzy, absolwenci i ich chóry”

Peda­go­dzy, absol­wenci i ich chóry”, to kon­cert, który odbył się 19 lutego 2023 roku w Auli Nova w Aka­de­mia Muzyczna im. Igna­cego Jana Pade­rew­skiego w Pozna­niu. Kon­cert odbył się w ramach cyklicz­nego wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­nego przez Kate­drę Dyry­gen­tury Chó­ral­nej w Poznaniu.

Wystą­pili:
Alla Fine
Laura Stie­ler, Domi­nika Nakielna – dyry­gentki
Olga Klu­ziak – flet
Łukasz Matu­sik – fortepian

Chór Dziew­częcy SKOWRONKI
Solistki: Anastazja […]

14 kwietnia 2023|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Alla Fine wywalczyło Złoty Dyplom na XI Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym!!!

Miło nam poin­for­mo­wać o kolej­nych suk­ce­sach absol­wen­tów! 19 marca 2023 Alla Fine wywal­czyło Złoty Dyplom z naj­wyż­szą punk­ta­cją na XI Gdań­skim Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Chóralnym!!!

https://www.youtube.com/watch?v=5QQNA5nVQj0

14 kwietnia 2023|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Złoty Dyplom i Statuetka Złotego Anioła dla Alla Fine

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że Alla Fine na XI Kra­kow­skim Festi­walu Pie­śni Adwen­to­wych i Bożo­na­ro­dze­nio­wych zdo­było.. Złoty Dyplom i Sta­tu­etkę Zło­tego Anioła!

Koncert Wiosenny Chóru Dziewczęcego i Alla Fine

o 2 latach prze­rwy wró­ciło nasze cykliczne wyda­rze­nie — 22 marca 2022 odbył się Kon­cert Wio­senny Chóru Dziew­czę­cego i Alla Fine. Wie­czór upły­nął w rytm muzyki roz­ryw­ko­wej i jaz­zo­wej, choć nie zabra­kło chó­ral­nych kla­sy­ków m.in. Boba Chil­cotta. Finał kon­certu, a zara­zem jego prze­sła­nie, wybrzmiał utwo­rem “Do życia mnie budzi muzyka”.

Pre­zen­tu­jemy kon­cert w cało­ści, dokład­nie taki […]

1 kwietnia 2022|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2021/22, Z życia szkoły|

Koncerty w Muzeum Archeologicznym

23.11.2021 w Muzeum Arche­olo­gicz­nym odbyły się dwa kon­certy, pod­czas któ­rych wystą­pili:
Chór Dzie­cięcy “Kuku­łeczki” pod dyrek­cją Łuka­sza Matu­sika (przy­go­to­wa­nie Anna Micha­lak oraz Łukasz Matu­sik), Chór Dziew­częcy, pod dyrek­cją Laury Stieler-Bilewicz (przy­go­to­wa­nie Laura Stieler-Bilewicz, opieka emi­syjna Eliza Szy­mań­ska) oraz Chór Absol­wen­tek “Alla Fine” pod dyrek­cją Laury Stieler-Bilewicz i Domi­niki Nakiel­nej. Przy for­te­pia­nie pod­czas obu kon­cer­tów, zasiadł Łukasz […]

Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna dla Alla Fine!

Miło nam poin­for­mo­wać, że zarówno Chór Dziew­częcy, jak i zespół Alla Fine zostały nagro­dzone na  II Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Chó­rów On-line “O Crux Ave” — Wysoka 2021.!!!

Alla Fine (Poznań) wraz z dyry­gentką — Laurą Stie­ler, zdo­byli ZŁOTY DYPLOM i 93 pkt., a także

Nagrodę Spe­cjalną  Sena­tora Hen­ryka Sto­kłosy za drugą punk­ta­cję w kate­go­rii chó­rów żeńskich!

5 kwiet­nia 2021 […]

17 kwietnia 2021|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2020/21, Z życia szkoły|

Poznańskie Kolędowanie

Za nami trzy kon­certy kolęd, w tym dwa w ramach pro­jektu Poznań­skie Kolę­do­wa­nie. Cie­szymy się, że Alla Fine ma szansę kon­cer­to­wać z innymi chó­rami żeń­skimi. Nigdy dość chó­ral­nego Grils’ Power!

11 stycznia 2020|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|

Koncert Kolęd — Studenci i ich chóry

Pierw­szy ze stycz­nio­wych kon­cer­tów kolęd za nami! Zespół Alla Fine pod ręką naszej asy­stentki Domi­niki Nakiel­nej, wystą­pił pod­czas wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­nego przez Stu­denc­kie Koło Artystyczno-Naukowe Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu. Dzię­ku­jemy za tak cie­płe przy­ję­cie naszego zespołu!

10 stycznia 2020|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|

V Ogólnopolski Konkursie Muzyki Dawnej ARS LONGA

18 maja zespół Alla FINE pod kie­row­nic­twem Laury Stie­ler i Łuka­sza Matu­sika wziął udział w V Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Muzyki Daw­nej ARS LONGA im. Grze­go­rza Ger­wa­zego Gor­czyc­kiego. Zespół otrzy­mał trzy nagrody — GRAND PRIX, Złotą Longę oraz Nagrodę za Naj­lep­sze Wyko­na­nie Utworu G.G.Gorczyckiego.
Był to zara­zem 3 wygrany kon­kurs w tym roku szkol­nym Dziew­cząt z Poznańś­kiej Szkoły […]

19 maja 2019|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|

Kilka ujęć z tegorocznego XI Poznańskiego Kolędowania

Kilka ujęć z tego­rocz­nego XI Poznań­skiego Kolę­do­wa­nia. Wystąpili:

Chór Dzie­cięcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego „Kuku­łeczki”, dyr. Sła­wo­mira Raczyń­ska i Hanna Pietraszko-Berlin
Zespół wokalny ALLA FINE Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego dyr. Laura Stie­ler i Łukasz Matu­sik
Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, dyr. Laura Stieler

Tego­roczne Poznań­skie Kolę­do­wa­nie połą­czone jest z akcją cha­ry­ta­tywną na rzecz Bar­tło­mieja Pankowiaka, […]