26 stycz­nia odbył się balik z oka­zji Kar­na­wału. Ucznio­wie przy­szli poprze­bie­rani za różne postaci.