o admin-cms

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin-cms has created 387 blog entries.

Deklaracja dostępności

 
Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu zobo­wią­zuje się zapew­nić
dostęp­ność swo­jej strony inter­ne­to­wej www.szkolachoralna.pl zgod­nie z prze­pi­sami ustawy z
dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych
pod­mio­tów publicz­nych.
Data publi­ka­cji i aktu­ali­za­cji
Data publi­ka­cji strony inter­ne­to­wej 01.09.2014 r.
Data ostat­niej aktu­ali­za­cji strony inter­ne­to­wej 25.03.2021 r.

Sta­tus pod wzglę­dem zgod­no­ści z ustawą
Strona inter­ne­towa jest tylko częściowo […]

7 marca 2021|Komunikaty, Rok szkolny 2020/21, Z życia szkoły|

Z życia szkoły 2020/21

Rok szkolny 2020/2021 jest rokiem wyjąt­kowo nie­ty­po­wym i trud­nym. Wyda­rze­nia zwią­zane z wpro­wa­dze­niem ogra­ni­czeń covi­do­wych w poprzed­nim roku, dały nam moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do róż­nych „nie­spo­dzia­nek pan­de­micz­nych” i bły­ska­wicz­nego reago­wa­nia na nie w obec­nym cza­sie. Z entu­zja­zmem i pełni nadziei roz­po­czę­li­śmy wrze­śniowe zaję­cia. Zdą­ży­li­śmy jesz­cze wspól­nie „popik­ni­ko­wać” i wypra­wić „Dzień Nauczy­ciela” (z zacho­wa­niem wszel­kich środków […]

1 marca 2021|Rok szkolny 2020/21, Z życia szkoły|

Koncert wiosenny

Kon­ty­nu­ujemy obchody 75-lecia Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego oraz 25-rocznicy śmierci Jerzego Kur­czew­skiego.
W związku z tym kolejny kon­cert uświet­nia­jący te ważne wyda­rze­nia. Tym razem będzie to kon­cert poświę­cony naszemu Dyry­gen­towi, Wycho­wawcy, Przy­ja­cie­lowi, zało­ży­cie­lowi Chóru i Szkoły – Jerzemu Kur­czew­skiemu.
Chcemy z jed­nej strony przy­po­mnieć Pro­fe­sora jako osobę, ale także, a może przede wszyst­kim zapre­zen­to­wać Jego postać jako Twórcę.
Nawiązać […]

25 lutego 2020|Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|

Koncert fortepianowy z okazji dnia “Babci i dziadka”

 

 

14 stycznia 2020|Rok szkolny 2019/20, Sekcja instrumentalna, Z życia szkoły|

DZIEŃ PATRONAAULA PSCHJK

CZWARTEK, 28.11.2019 R., GODZ. 11:00
 Każ­dego roku pamię­tamy o naszym zało­ży­cielu , wycho­wawcy, dyry­gen­towi – Jerzym Kur­czew­skim
 W tym roku  — Dzień Patrona – wiąże się ze szcze­gólną rocz­nicą – przy­pa­da­jącą  w 2020 r. 25  rocz­nicą śmierci  oraz jubi­le­uszem , można powie­dzieć, dzieła Jego życia – 75 rocz­nicą powsta­nia Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego.
Zapra­szamy ser­decz­nie na uro­czy­sty apel […]

26 listopada 2019|Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|

Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego

Rok  1945 — pierw­szy kon­cert har­cer­skiego zespołu „ Minia­turka” — począ­tek ist­nie­nia, roz­woju Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego Jerzego Kur­czew­skiego
Rok 1995 — żegnamy ś.p. Naszego Dyry­genta, Wycho­wawcę, Peda­goga, Przy­ja­ciela, Patrona – Jerzego Kur­czew­skiego
Te dwie daty – to sym­bioza i impuls do wspo­mnień, historii,ale i teraź­niej­szo­ści.
Czyli… roz­po­czy­namy, przy­pa­da­jący w 2020 roku– Rok Jubi­le­uszowy Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego lub inaczej […]

21 listopada 2019|Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|

Nowe godziny lekcji i przerw

Lek­cja 1 — 8.00 – 8.45

Lek­cja 2 — 8.50 – 9.35

Lek­cja 3 — 9.45 – 10.30

Lek­cja 4 — 10.45 – 11.30

Lek­cja 5 — 11.40 – 12.25

Lek­cja 6 — 12.35 – 13.20

Lek­cja 7 — […]

2 września 2019|Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkol­nego 2019/2020 odbę­dzie się w ponie­dzia­łek, 2 wrze­śnia 2019 r.

godzina 9.00 ucznio­wie klas IV — VIII

godzina 10.00 ucznio­wie klas I - III

23 sierpnia 2019|Rok szkolny 2019/20, Z życia szkoły|

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogło­sze­nie zostało opu­bli­ko­wane w sys­te­mie BZP pod adre­sem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx

1 lipca 2019|Zapytania ofertowe|

Wykaz podręczników obowiązujących w PSChJK w roku szkolnym 2019/2020

KLASA 1

Przed­miot
Tytuł pod­ręcz­nika
Autor podręcznika

edu­ka­cja wcze­snosz­kolna
Nowi Tro­pi­ciele – dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej WSIP
J. Dymar­ska, J. Hanisz i in.

język angiel­ski
Hello Explo­rer 1 (pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)- dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej Nowa Era
J. Heath i R. Adlar i in.

reli­gia
Jeste­śmy w rodzi­nie Pana Jezusa Pod­ręcz­nik i karty pracy. Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań
Red. Szpet, D. Jackowiak

ryt­mika
Ćwi­cze­nia rytmiczne […]

29 czerwca 2019|Rok szkolny 2018/19, Z życia szkoły|