o admin-cms

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin-cms has created 414 blog entries.

Dzień Dziewczyński w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Nasze uczen­nice z klasy VIII miały nie­po­wta­rzalną oka­zję do uczest­nic­twa w Kon­fe­ren­cji “Dzień Dziew­czyń­ski”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Cen­trum Sztuki Dziecka w Pozna­niu. To wyjąt­kowe wyda­rze­nie, które sku­piało się na reflek­sji nad poję­ciem dziew­czyń­stwa oraz rela­cjami mię­dzy dziew­czy­nami.
Pod­czas kon­fe­ren­cji, uczest­nicy mieli oka­zję zasta­no­wić się nad tym, czym jest dziew­czyń­stwo i co to zna­czy być dziew­czynką, a także […]

16 października 2023|Klasa VIII, Z życia szkoły|

Zapytanie ofertowe

Wymiana opraw oświe­tle­nia pomiesz­czeń szkoły.Poznań ul. Cegiel­skiego 1.

[…]

25 września 2023|Zapytania ofertowe|

Wykaz podręczników obowiązujących w PSChJK w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz pod­ręcz­ni­ków na roku szkolny 2023/2024 klasy I - VIII PDF

16 sierpnia 2023|Rok szkolny 2023/24, Z życia szkoły|

Chóru dziewczęcego zaśpiewał na obchodach rocznicy powstania w getcie warszawskim

19 kwiet­nia 2023 r. kame­ralny skład chóru dziew­czę­cego zaśpie­wał na obcho­dach rocz­nicy powsta­nia w get­cie war­szaw­skim. Występ miał miej­sce w auli VIII LO w Pozna­niu. „Ana­te­vka”, „Mia­steczko Bełz” oraz „Kin­de­ryon” zaśpie­wany w języku jiy­dysz zro­biły ogromne wra­że­nie na słuchaczach.

25 kwietnia 2023|Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Koncert “Pedagodzy, absolwenci i ich chóry”

Peda­go­dzy, absol­wenci i ich chóry”, to kon­cert, który odbył się 19 lutego 2023 roku w Auli Nova w Aka­de­mia Muzyczna im. Igna­cego Jana Pade­rew­skiego w Pozna­niu. Kon­cert odbył się w ramach cyklicz­nego wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­nego przez Kate­drę Dyry­gen­tury Chó­ral­nej w Poznaniu.

Wystą­pili:
Alla Fine
Laura Stie­ler, Domi­nika Nakielna – dyry­gentki
Olga Klu­ziak – flet
Łukasz Matu­sik – fortepian

Chór Dziew­częcy SKOWRONKI
Solistki: Anastazja […]

14 kwietnia 2023|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Alla Fine wywalczyło Złoty Dyplom na XI Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym!!!

Miło nam poin­for­mo­wać o kolej­nych suk­ce­sach absol­wen­tów! 19 marca 2023 Alla Fine wywal­czyło Złoty Dyplom z naj­wyż­szą punk­ta­cją na XI Gdań­skim Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Chóralnym!!!

https://www.youtube.com/watch?v=5QQNA5nVQj0

14 kwietnia 2023|Chór Alla Fine, Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|

Szkolny konkurs Mam talent

Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym Dnia samo­rząd­no­ści był szkolny kon­kurs Mam Talent. Kolejna edy­cja cie­szyła się wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem uczniów. Co tam się działo ❤!! Tańce, śpiewy, recy­ta­cje, nasi ucznio­wie poka­zali prze­różne talenty, a wszystko przy wspa­nia­łym wspar­ciu nie­oce­nio­nej publicz­no­ści. Całość została zor­ga­ni­zo­wana przez Samo­rząd Uczniow­ski i Radę Rodzi­ców.  Pięk­nie dziękujemy ♥️

 

30 marca 2023|Rok szkolny 2022/23, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Wiosenny dzień samorządności w PSChJK. Kiermasz charytatywny i dzień bez plecaka.

Dnia 21.03.2023 r. Samo­rząd Uczniow­ski wspól­nie z Radą Rodzi­ców zor­ga­ni­zo­wał w naszej szkole Dzień samo­rząd­no­ści. Od godziny 8 roz­po­czął się cha­ry­ta­tywny kier­masz, na któ­rym można było kupić prze­pyszne ciastka, cia­steczka, babeczki i inne przy­smaki upie­czone przez rodzi­ców i uczniów.

Dzięki wspar­ciu wszyst­kich ofia­ro­daw­ców udało nam się zebrać 1150 zł.

Kwota ta została prze­ka­zana na konto Hospi­cjum Palium […]

25 marca 2023|Rok szkolny 2022/23, Samo­rząd Uczniowski, Z życia szkoły|

Darmowa aplikacja internetowa do nauki języka angielskiego

Ucznio­wie VIII LO im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu stwo­rzyli dar­mową apli­ka­cję inter­ne­tową do nauki języka angiel­skiego, nazwaną Lang­Barą. Dostępna dla każ­dego, inte­rak­tywna strona inter­ne­towa umoż­li­wia roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych w pro­sty i wygodny spo­sób. Sys­tem zga­dy­wa­nia słó­wek na pod­sta­wie defi­ni­cji pozwala utrwa­lić zwroty w szybki spo­sób, a mecha­nizm punk­ta­cji umoż­li­wia spraw­dze­nie swo­ich moż­li­wo­ści i rywa­li­za­cję z […]

21 marca 2023|Rok szkolny 2022/23|

Koncert Swarzędz 8.01.2023

Wyko­nane utwory znaj­dują się w zakładce Gale­ria -> Filmy i audio.

 

13 stycznia 2023|Rok szkolny 2022/23, Z życia szkoły|