29 marca 2019 roku w auli PSChJK odbyła się audy­cja uczniów klasy fletu Pani Emi­lii Miecz­kow­skiej, połą­czona z krótką pre­lek­cją skie­ro­waną do publicz­no­ści – uczniów klas 5, 6 i 9. W audy­cji wystą­pili zarówno ucznio­wie roz­po­czy­na­jący przy­godę z fle­tem, pre­zen­tu­jący swoją grę po zale­d­wie kil­ku­mie­sięcz­nej nauce gry na tym instru­men­cie ( Gosia Ogór­kie­wicz   z klasy 5, Lidka Toliń­ska, Mary­sia Tom­czak i Ange­lika Wal­kow­ska z klasy 6), ale także ucznio­wie klasy 9, koń­czący w tym roku naszą szkołę, któ­rych nauka gry trwa już od 3 do 5 lat (Kalina War­gin, Zuzanna Pie­tras oraz Mate­usz Wojt­czak). Wszy­scy ucznio­wie zapre­zen­to­wali się w utwo­rach solo­wych bądź z towa­rzy­sze­niem for­te­pianu, dodat­kowo publicz­ność mogła usły­szeć  duety fle­towe — Lidię Toliń­ską z Marią Tom­czak oraz Zuzię Pie­tras z Mate­uszem Wojt­cza­kiem. W pro­gra­mie zabrzmiała muzyka J. S. Bacha, O. Fischera, F. J. Gos­seca, H. Ham­monda, P. Har­risa, J. Offen­ba­cha oraz F. Devienne’a. Po czę­ści arty­stycz­nej pro­wa­dząca audy­cję Emi­lia Miecz­kow­ska zapre­zen­to­wała uczniom różne rodzaje fle­tów, począw­szy od fletu tra­verso baro­ko­wego po flet pic­colo. Ucznio­wie poznali  histo­rię tego pięk­nego instru­mentu dętego drew­nia­nego, mogli także porów­nać budowę instru­mentu histo­rycz­nego ze współ­cze­snym i poznać cie­ka­wostki zwią­zane z fle­tem. Na zakoń­cze­nie ucznio­wie wysłu­chali utwór żyją­cego jesz­cze kom­po­zy­tora, fle­ci­sty — Iana Clarce’a — The Great Train Race na flet solo. Twórca zasto­so­wał w nim nowa­tor­skie tech­niki kom­po­zy­tor­skie, które posze­rzają zakres moż­li­wo­ści brzmie­nio­wych tego pięk­nego instrumentu.