Świetlica

Technika Pergamano

Miło­śnicy tech­niki Per­ga­mano, tak jak w roku ubie­głym, mieli moż­li­wość nasy­cić się wła­sną twór­czo­ścią przez pierw­szy tydzień ferii zimo­wych. Oto efekty ich działań:

Konkurs na maskę wenecką

Odbył się ogól­nosz­kolny i świe­tli­cowy kon­kurs na maskę wenecką. Oto wyróż­nione prace:

Laureaci konkursu „Tradycje wielkanocne – PISANKA 2015”

Z wielu prac wybrano 10 naj­cie­kaw­szych pisa­nek i zostały one zgło­szone na III Ogól­no­pol­ski Kon­kursu Pla­styczny „Tra­dy­cje wiel­ka­nocne– PISANKA 2015”.
11 kwiet­nia 2015r. zostały ogło­szone wyniki i wrę­czone dyplomy wraz z nagro­dami.
W kate­go­rii wie­ko­wej 5–8 lat […]

Kiermasz kartek i pisanek wielkanocnych

W dniach 25.03.2015–1.04.2015 odbył się w świe­tlicy kier­masz kar­tek i pisa­nek wiel­ka­noc­nych. Dzięki zaan­ga­żo­wa­niu uczniów kl. IX świe­tlica uzy­skała 140zł. Uzy­skane fun­du­sze zostaną prze­zna­czone na zakup mate­ria­łów pla­stycz­nych. Posłużą one dzie­ciom do stwo­rze­nia kolej­nych ciekawych […]

Pisanki

Przed świę­tami wiel­ka­noc­nymi dzieci w świe­tlicy deko­ro­wały pisanki róż­nymi tech­ni­kami.
Ucznio­wie klasy I deko­ro­wali pisanki tech­niką Mar­bling.
Pozo­stali ucznio­wie samo­dziel­nie wybie­rali mate­riały i spo­soby deko­ro­wa­nia pisanek.

Konkurs na wielkanocny plakat

Przed świę­tami Wiel­ka­noc­nymi w świe­tlicy odbył się kon­kurs na pla­kat for­matu A0 pt.: „Pisanka wiel­ka­nocna”. Najładniejsze/najciekawsze praca została wybrana poprzez gło­so­wa­nie wszyst­kich dzieci. Pierw­sze miej­sce zajęła praca nr 6 i nr 20.

Karnawał — dzieci projektowały stroje

Kar­na­wał to czas wspa­nia­łej zabawy. Dzieci pro­jek­to­wały stroje na bal przebierańców.