Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych

VI Warsztaty Chóralne zakończone!

W dniu 6 maja 2016 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbyła się kolejna, VI już edy­cja Warsz­ta­tów Chó­ral­nych „Chó­ralne abe­ca­dło”.
VI edy­cja wzbu­dziła jak zwy­kle sze­ro­kie zain­te­re­so­wa­nie. Przy­byli dyry­genci nie tylko z Pozna­nia, Wielkopolski […]

Terminarz sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych rok szkolny 2015/2016

Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
Sek­cja przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych Rok szkolny 2015/2016
Ter­mi­narz
Semestr I
1. 20 Rocz­nica śmierci Patrona Szkoły – Jerzego Kur­czew­skiego 9.09.2015
2. Kon­cert z oka­zji 20 rocz­nicy śmierci prof.
3. Test Gor­dona
4. Spek­takl „Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” 25–26.09.2015 […]

O teście Średnia miara słuchu muzycznego

Test Śred­nia miara słu­chu muzycz­nego prze­zna­czony jest do pomiaru zdol­no­ści muzycz­nych (melo­dycz­nych i ryt­micz­nych) dzieci w wieku 6–9 lat. Test ten ma słu­żyć nauczy­cie­lom i rodzi­com do obiek­tyw­nej oceny zdol­no­ści muzycz­nych dzieci, tak aby każ­demu z nich można […]

EGZMINY PROMOCYJNEZMIANA TERMINÓW !!!

CHÓR, ZESPOŁY WOKALNE CZERWIEC 2015 R.
PONIEDZIAŁEK, 8 CZERWCA 2015 R.
GODZ. 11:00 — KLASA IVCHÓR ( 17 uczniów zda­ją­cych)
( Komi­sja : p. J.Lehmann, p. D.Wojnowska, p. J. Krenz )
GODZ. 13:00 — KLASA V — […]

V edycja Warsztatów Chóralnych „Chóralne abecadło”

W dniu 8 maja 2015 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbyła się kolejna, jubi­le­uszowa, V już edy­cja Warsz­ta­tów Chó­ral­nych „Chó­ralne abe­ca­dło”.
Wykła­dow­cami byli :

dr hab. Agnieszka Fran­ków – Żela­zny z Wro­cła­wia,
dr Zbi­gniew Gro­chal z […]