Samorząd Uczniowski

Podsumowanie konkursu na najładniejszą salę lekcyjną

Nie­mal przez cały rok szkolny od paź­dzier­nika 2018r.  do czerwca 2019r. odby­wał się szkolny kon­kurs na naj­ład­niej­szą salę lek­cyjną. Głów­nymi kry­te­riami oceny były:

gazetka (tema­tyka, aktu­al­ność, ory­gi­nal­ność),
ogólna este­tyka klasy (czy­stość, ozdoby, rośliny).

[…]

Szkolny konkurs Mam talent

Dnia 27.03.2019 r. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK zor­ga­ni­zo­wał kolejną, szkolną edy­cje  kon­kursu  Mam Talent, w któ­rym udział wzięło aż 15 zespo­łów i soli­stów. Wszy­scy pięk­nie zaśpie­wali, zatań­czyli oraz zagrali.

Do zdo­by­cia były cztery nagrody:  I, II i […]

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet  święto wszyst­kich Pań, tych dużych i tych naj­młod­szych. W ten wyjąt­kowy dzień  Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK  przy­go­to­wał słod­kie nie­spo­dzianki dla wszyst­kich kobiet uczą­cych się lub pra­cu­ją­cych w naszej szkole. Ucznio­wie zło­żyli życze­nia oraz zamieścili […]

SZKOLNE WALENTYNKI

14 lutego to miły dzień dla każ­dego z nas, dzień uśmie­chów, cie­płych słów i gestów, po pro­stu Dzień Zako­cha­nych. W tygo­dniu poprze­dza­ją­cym walen­tynki ucznio­wie, któ­rzy chcieli wyra­zić uczu­cia swoim sym­pa­tiom, wrzu­cali kartki walen­tyn­kowe do specjalnie […]

Dzień Chłopaka

Dnia 28.09.2018 r. w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chłopca. Z tej oka­zji ucznio­wie obda­ro­wani zostali słod­kimi nie­spo­dzian­kami. Dzień wcze­śniej 27 wrze­śnia prze­pro­wa­dzono gło­so­wa­nie wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca w szkole.

Uwień­cze­niem szkol­nego świę­to­wa­nia była międzyszkolna […]

Głosowanie na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz wybory do Rady SU PSChJK

W dniu 25.09.2018r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego.
Łącz­nie zgło­szono 9 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddało 137 osób.

Wyniki:

Rado­sław Atras 97 gło­sów (71%)
Piotr Kusz 15 gło­sów (11%)
Adam Galas 11 gło­sów (8%)

Pozo­stali kan­dy­daci uzyskali […]

Zakończenie szkolnej rywalizacji klas

Zakoń­czył się cało­roczny szkolny kon­kurs pt. “NAJŁADNIEJSZA SALA LEKCYJNA”.

Wyniki

I miej­sce : nagroda 200 zł dla klasy VI
II miej­sce: nagroda 100 zł dla klasy V
III miej­sce: nagroda 50 zł dla klasy VII

Nagrody zostały ufun­do­wane ze składek […]

Przygotowanie do Dnia Europejskiego

W pią­tek 9.02.2018 r. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK wraz z przed­sta­wi­cie­lami wszyst­kich klas prze­pro­wa­dził loso­wa­nie  państw na Dzień Euro­pej­ski. Celem przy­go­to­wy­wa­nej imprezy jest przy­bli­że­nie uczniom tema­tyki zwią­za­nej z Unią Euro­pej­ską, a także poprzez dobrą zabawę lepsze […]

Dyskoteka karnawałowo-walentynkowa

W ostatni czwar­tek przed feriami w auli naszej szkoły odbyła się dys­ko­teka karnawałowo-walentynkowa. Była to oka­zja dla uczniów, aby miło spę­dzić czas, zin­te­gro­wać się poprzez wspólną zabawę i poru­szać się w ryt­mie muzyki. Harce i […]

Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec adwentowy i szopkę betlejemską

Jak co roku w naszej szkole odbył się w grud­niu kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betle­jem­ską, doty­czący dwóch grup wie­ko­wych: klasy I-III oraz klasy IV-IX.
Dnia 22 grud­nia 2017r. nastą­piło roz­strzy­gnie­cie kon­kur­sów.
W skład jury […]

Dyskoteka andrzejkowa

W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego nie tylko się uczymy, śpie­wamy i gramy ale też świet­nie bawimy. Ide­alną oka­zją do zabawy była dla nas zor­ga­ni­zo­wana przez Samo­rząd Uczniow­ski dys­ko­teka andrzej­kowa.
Wspól­nie z nami bawili się zaproszeni […]

Walentynki i dyskoteka karnawałowa

14 lutego obcho­dzi­li­śmy Dzień Zako­cha­nych czyli popu­larne „Walen­tynki”. W tym dniu zwy­cza­jem jest wysy­ła­nie listów zawie­ra­ją­cych miło­sne wyzna­nia lub zwy­kłe wyrazy sym­pa­tii i przy­jaźni. Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK uru­cho­mił akcję „Poczta Walen­tyn­kowa”. Każdy, kto chciał przekazać […]

Konkurs na najładniejszy wieniec adwentowy i szopkę betlejemską

Tra­dy­cyj­nie w okre­sie przed­świą­tecz­nym prze­pro­wa­dzi­li­śmy w naszej szkole kon­kurs na naj­ład­niej­szy wie­niec adwen­towy i szopkę betle­jem­ską. Przy­nie­sione prace zostały oce­nione przez przed­sta­wi­cieli uczniów, nauczy­cieli oraz dyrek­cji.
Wszy­scy uczest­nicy otrzy­mali upo­minki a zwy­cięzcy dodat­kowo atrak­cyjne nagrody ufundowane […]

Szkolne obchody Dnia Chłopaka

Dnia 30.09.2016r. w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chłopca. Z tej oka­zji ucznio­wie obda­ro­wani zostali słod­kimi nie­spo­dzian­kami. Dzień wcze­śniej 29 wrze­śnia prze­pro­wa­dzono gło­so­wa­nie wśród dziew­cząt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chłopca w szkole.

Wyniki ple­bi­scytu:

miej­sce I – Filip Jankowski

miej­sce […]

Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego PSChJK

Wybory Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego PSChJK

W dniach 05–07.09.2016r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego. Łącz­nie zgło­szono 8 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddały 124 osoby.
Wyniki:
p. Rado­sław Atras 76 gło­sów (61%)
p. Mag­da­lena Bie­law­ska 23 głosów […]

Informacje o konkursie „NAJŁADNIEJSZA SALA LEKCYJNA

Szkolny konkurs ”Mam talent”

Dnia 21 marca 2016r. w auli naszej szkoły odbył się kon­kurs „Mam talent” wpro­wa­dza­jący uczniów w wio­senną aurę. W kon­kur­sie udział wzięło 8 zespo­łów z klas 4–7, któ­rzy zapre­zen­to­wali swoje umie­jęt­no­ści przed licz­nie zgro­ma­dzoną publicznością […]

Szkolna akcja “Radość pod choinkę” oraz informacja o konkursie na najładniejszy wieniec adwentowy i szopkę betlejemską

Radość pod choinkę”

Od dnia 03.12.2015r. do 17.XII 2015 r. roz­po­czy­namy w PSChJK akcję „Radość pod cho­inkę”. Ucznio­wie pro­szeni są o przy­no­sze­nie sło­dy­czy, dłu­go­ter­mi­no­wych pro­duk­tów spo­żyw­czych, przy­bo­rów szkol­nych, gier, zaba­wek, ubrań… Zostaną one prze­ka­zane oso­bom potrzebującym. […]

Ogólnopolska akcja GÓRA GROSZA

Jeden grosz zna­czy nie­wiele,
ale góra gro­sza jest naj­więk­sza na świecie.

W dniach od 24 listo­pada do 4 grud­nia na tere­nie PSChJK Samo­rząd Uczniow­ski prze­pro­wa­dzi zbiórkę monet.

Celem akcji „Góra Gro­sza” jest zebra­nie fun­du­szy na pomoc dzie­ciom wychowującym […]

Szkolne obchody Dnia Chłopca

Dnia 30 wrze­śnia w PSChJK odbyły się obchody Dnia Chło­paka. W ramach tego święta prze­pro­wa­dzony został ple­bi­scyt na naj­sym­pa­tycz­niej­szego chło­paka w naszej szkole (klasy IV-IX). Na podium sta­nęli chłopcy, któ­rzy zdo­byli naj­wię­cej gło­sów. Zwy­cięzcy otrzymali […]

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego PSChJK

Spra­woz­da­nie z wybo­rów do Rady Samo­rządu Uczniow­skiego
W dniach 8–11.09.2015r. odbyły się wybory do nowej Rady Samo­rządu Uczniow­skiego w roku szkol­nym 2015/2016.
Repre­zen­tanci poszcze­gól­nych klas otrzy­mali nastę­pu­jącą ilość głosów:

Klasa IV

Zofia Gutow­ska 53 głosy
Zuzanna Rybacka 61 gło­sów
Tymo­te­usz Jabłoński […]

Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego PSChJK

W dniach 3–7.09.2015r. wśród uczniów kl. IV-IX zostało prze­pro­wa­dzone gło­so­wa­nie na Opie­kuna Samo­rządu Uczniow­skiego. Łącz­nie zgło­szono 8 kan­dy­da­tów.
Ważny głos oddało 117 osób.

Wyniki:

p. Rado­sław Atras 62 głosy (53%)
p. Agata Moskal 40 gło­sów (34%)
Pozo­stali kan­dy­daci uzy­skali łącznie […]

Śpiew i nauka w PSChJK” — konkurs

Wyróż­nie­nia uzy­skane w kon­kur­sie Samo­rządu Uczniow­skiego na pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dialną “Śpiew i nauka w PSChJK”.

Wyniki konkursu szkolnego na najładniejszą salę

Zakoń­czył się cało­roczny szkolny kon­kurs pt. „NAJŁADNIEJSZA GAZETKA KLASOWA”.
Nagrody zostały ufun­do­wane ze skła­dek uczniów na dzia­łal­ność Samo­rządu Uczniow­skiego.
Zwy­cięz­com gratulujemy.

Klasa IV Sala nr 27
Klasa V Sala nr 25
Klasa VI Sala nr 7
Klasa VII Sala nr 8
Klasa […]

Zapraszamy na dyskotekę 14.05.2015 r. 17.30 — 20.30

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich uczniów klas IVIX oraz nauczy­cieli i pra­cow­ni­ków Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego na dys­ko­tekę mię­dzysz­kolną, która odbę­dzie się 14.05.2015 r. od godziny 17.30 do 20.30 w auli szkolnej.

Samo­rząd Uczniow­ski PSChJK

Konkurs multimedialny

Śpiew i nauka w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego”
Cele:

roz­wi­ja­nie twór­czego myśle­nia i umie­jęt­no­ści mul­ti­me­dial­nych;
zain­te­re­so­wa­nie uczniów wie­dzą doty­czącą szkoły i chóru;
kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści samo­dziel­nego zdo­by­wa­nia i roz­sze­rza­nia wie­dzy o histo­rii i współ­cze­sno­ści PSChJK;
stwo­rze­nie uczniom moż­li­wo­ści szla­chet­nego współzawodnictwa […]