Rok szkolny 2021/22

Lato na Madalinie

Tego­roczne waka­cje Chór Dziew­częcy roz­po­czął kon­cer­tem. Dawna zajezd­nia tram­wa­jowa, zamie­niła się w kul­tu­ralne miej­sce spo­tkań miesz­kań­ców Pozna­nia. Lato na Mada­li­nie, to cykl kon­cer­tów i kul­tu­ral­nych spo­tkań, które roz­po­częło się 25 czerwca 2022, tym samym rozpoczynając […]

Umówmy się na Gołębiej 24.06.2022

Za nami fan­ta­styczne wyda­rze­nie muzyczne roz­po­czy­na­jące waka­cje dla uczniów. Kon­cert pio­se­nek Chó­ral­nych, prze­bo­jów swin­go­wych i roz­ryw­ko­wych wyko­na­nych przez Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego. Przy for­te­pia­nie: Cze­sław Łyn­sza, dyry­go­wała Laura Stieler.

Dzię­ku­jemy za ten wspaniały […]

Muzyka w Kostkach

Kon­cert “Muzyka w Kost­kach” za nami. Tego­roczne zakoń­cze­nie sezonu arty­stycz­nego Chó­ral­nej wybrzmiało naj­wspa­nial­szymi prze­bo­jami muzyki roz­ryw­ko­wej. Po 2 let­niej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią, wró­ci­li­śmy z przytupem!

Na sce­nie poja­wiły się wszyst­kie zespoły PSChJK:

Kuku­łeczki przy­go­to­wane przez Mar­tynę Kozanecką […]

Współpraca chórów poznańskich i ukraińskich

4.06.2022 po mszy świę­tej w poznań­skiej Farze, trzy chóry wyko­nały wspól­nie „Woka­lizę” Jacka Sykul­skiego. Ukra­iń­scy goście zawi­tali do Pozna­nia. Nie­zwy­kła jest ta wizyta i to nie tylko z powo­dów arty­stycz­nych, ale z całego kon­tek­stu sytuacji […]

Chór Kukułeczki wystąpił z koncertem

W dniu 31 marca Chór Kuku­łeczki z Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego wystą­pił z kon­cer­tem w Auli Szkoły Muzycz­nej przy ul. Byd­go­skiej w Pozna­niu. Zespół do występu przy­go­to­wały Panie Anna Micha­lak i Mar­tyna Koza­necka. Kukułeczki […]

Koncert Wiosenny Chóru Dziewczęcego i Alla Fine

o 2 latach prze­rwy wró­ciło nasze cykliczne wyda­rze­nie — 22 marca 2022 odbył się Kon­cert Wio­senny Chóru Dziew­czę­cego i Alla Fine. Wie­czór upły­nął w rytm muzyki roz­ryw­ko­wej i jaz­zo­wej, choć nie zabra­kło chó­ral­nych kla­sy­ków m.in. […]

Spotkania edukacyjne w klasach 4 i 5

W ubie­głym tygo­dniu do naszej szkoły zawi­tała grupa uczniów z VIIILO w Pozna­niu oraz LOMM w ramach pro­jektu spo­łecz­nego z olim­piady Zwol­nio­nych z Teo­rii. Prze­pro­wa­dzili oni spo­tka­nia edu­ka­cyjne w kla­sach 4 i 5. Nasi najmłodsi […]

XVIII Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. S. Kulczyńskiego

Zapra­szamy do obej­rze­nia pierw­szych ujęć z I etapu kon­kur­so­wych prze­słu­chań, które miały miej­sce 31.03.2022 r.  Po raz kolejny Chór Dziew­częcy wziął udział w prze­słu­cha­niach kon­kur­so­wych, mając tym samym moż­li­wość spo­tka­nia naj­lep­szych dyry­gen­tów — stu­den­tów z […]

13 marca 2022 społeczność PSChJK wzięła udział w projekcie organizowanym przez Poznański Chór Chłopięcy

Tak o wyda­rze­niu napi­sali orga­ni­za­to­rzy:
“Od kil­ku­na­stu dni oczy całego świata zwró­cone są w stronę Ukra­iny. Z nie­do­wie­rza­niem i prze­ra­że­niem obser­wu­jemy co czło­wiek może uczy­nić dru­giemu czło­wie­kowi… Nikt nie powi­nien pozo­stać obo­jętny wobec wyda­rzeń, doty­ka­ją­cych naszych […]

Zapraszamy na Koncert Wiosenny!

Sza­nowni Państwo

Po 2 latach prze­rwy wraca nasze cykliczne wyda­rze­nie — zapra­szamy na Kon­cert Wio­senny! Wystą­pią: Chór Dziew­częcy oraz zespół absol­wen­tek Alla Fine.
22 marca 2022 roku.
19:00
Aula POSM 2, ulica solna 12

W związku z pan­de­mią obo­wią­zują obostrzenia […]

Audycja muzyczna IIIII klasy

Wtor­kowe przed­po­łu­dnie w Szkole Chó­ral­nej (15 lutego) wypeł­niła muzyka for­te­pia­nowa. Nasi naj­młodsi ucznio­wie z klas dru­giej i trze­ciej pięk­nie zapre­zen­to­wali się pod­czas audy­cji muzycz­nej, a trzeba dodać, że był to ich pierw­szy solowy występ przed […]

Zmiana terminu Przeglądu Piosenki Przedszkolaka

Sza­nowni Pań­stwo, Kochani Mali Arty­ści, Wszy­scy Miło­śnicy Pięk­nego Śpiewu
Ze względu na kom­pli­ka­cje wywo­łane pan­de­mią, kwa­ran­tan­nami i innymi zawi­ro­wa­niami, na które nie mie­li­śmy wpływu,
prze­kła­damy ter­min Prze­glądu Pio­senki Przed­szko­laka na  24 MARCA  (czwar­tek) 2022 roku.  Do wszystkich […]

Poznańskie Kolędowanie

Mimo pan­de­mii, cią­głych przerw w pracy, lock­dow­nów, kwa­ran­tann, obostrzeń, doty­czą­cych chó­rów szkol­nych, udało się dopro­wa­dzić do kon­certu, pod­czas któ­rego zaśpie­wał Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod dyrek­cją Laury Stie­ler — Bile­wicz oraz zespół […]

Koncert w wykonaniu wokalistów i instrumentalistów PSChJK

W czwar­tek 13 stycz­nia 2022 r. w auli szkoły odbył się kon­cert pod­su­mo­wu­jący pracę w I pół­ro­czu roku szkol­nego 2021/2022. Swoje umie­jęt­no­ści zapre­zen­to­wali woka­li­ści oraz instru­men­ta­li­ści, wystą­pił także chór dzie­cięcy „Kuku­łeczki” pod dyrek­cją pani Anny […]

Koncerty w Muzeum Archeologicznym

23.11.2021 w Muzeum Arche­olo­gicz­nym odbyły się dwa kon­certy, pod­czas któ­rych wystą­pili:
Chór Dzie­cięcy “Kuku­łeczki” pod dyrek­cją Łuka­sza Matu­sika (przy­go­to­wa­nie Anna Micha­lak oraz Łukasz Matu­sik), Chór Dziew­częcy, pod dyrek­cją Laury Stieler-Bilewicz (przy­go­to­wa­nie Laura Stieler-Bilewicz, opieka emi­syjna Eliza […]

Lekcja słuchania muzyki dla dzieci i młodzieży — z różnych stron świata

 

Dzię­ku­jemy Pani Tere­sie Nowak I Cen­trum Kul­tury ZAMEK w Pozna­niu za zapro­sze­nie na “Lek­cję…”, pod­czas któ­rej, zapre­zen­to­wały się nasze naj­młod­sze chó­rzystki. To był nasz pierw­szy występ po tak dłu­giej prze­rwie. A przy oka­zji pierw­szy występ […]

O rekru­ta­cji do naszej Szkoły słów kilka

Sza­nowni Pań­stwo – nabór uczniów do Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, na rok szkolny 2021/2022, wyło­nił  naj­bar­dziej roz­śpie­wane malu­chy – gra­tu­lu­jemy! Będą tu od wrze­śnia reali­zo­wać swoje arty­styczne pasje.  Po zapla­no­wa­niu wszyst­kich zajęć i przy­go­to­wa­niu pro­jek­tów muzycz­nych na naj­bliż­szą przy­szłość doszliśmy […]