Rok szkolny 2020/21

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Na dwo­rze upał, atmos­ferę waka­cji już czuć w powie­trzu. A u nas na ostat­niej pró­bie Chóru… KARAOKE

 

Przesłuchania do Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Prze­słu­cha­nia do Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego

Drzwi otwarte w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Drzwi otwarte
w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego
13 maja 2021 r. o godz. 18.30

 Zachę­camy do obej­rze­nia:
siatki godzin w 8 kla­so­wej szkole muzyczne
losów absol­wen­tów
szkol­nego fan­page na fb
strony Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego
fan­page Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego
strony Dziew­czę­cego Chóru PSChJK na […]

Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna dla Alla Fine!

Miło nam poin­for­mo­wać, że zarówno Chór Dziew­częcy, jak i zespół Alla Fine zostały nagro­dzone na  II Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Chó­rów On-line “O Crux Ave” — Wysoka 2021.!!!

Alla Fine (Poznań) wraz z dyry­gentką — Laurą Stie­ler, zdobyli […]

Deklaracja dostępności

 
Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu zobo­wią­zuje się zapew­nić
dostęp­ność swo­jej strony inter­ne­to­wej www.szkolachoralna.pl zgod­nie z prze­pi­sami ustawy z
dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych
pod­mio­tów publicz­nych.
Data publi­ka­cji i aktu­ali­za­cji
Data […]

Z życia szkoły 2020/21

Rok szkolny 2020/2021 jest rokiem wyjąt­kowo nie­ty­po­wym i trud­nym. Wyda­rze­nia zwią­zane z wpro­wa­dze­niem ogra­ni­czeń covi­do­wych w poprzed­nim roku, dały nam moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do róż­nych „nie­spo­dzia­nek pan­de­micz­nych” i bły­ska­wicz­nego reago­wa­nia na nie w obec­nym czasie. […]