Rok szkolny 2019/20

Koncert wiosenny

Kon­ty­nu­ujemy obchody 75-lecia Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego oraz 25-rocznicy śmierci Jerzego Kur­czew­skiego.
W związku z tym kolejny kon­cert uświet­nia­jący te ważne wyda­rze­nia. Tym razem będzie to kon­cert poświę­cony naszemu Dyry­gen­towi, Wycho­wawcy, Przy­ja­cie­lowi, zało­ży­cie­lowi Chóru i Szkoły – […]

Koncert fortepianowy z okazji dnia “Babci i dziadka”

 

 

Poznańskie Kolędowanie

Za nami trzy kon­certy kolęd, w tym dwa w ramach pro­jektu Poznań­skie Kolę­do­wa­nie. Cie­szymy się, że Alla Fine ma szansę kon­cer­to­wać z innymi chó­rami żeń­skimi. Nigdy dość chó­ral­nego Grils’ Power!

Koncert Kolęd — Studenci i ich chóry

Pierw­szy ze stycz­nio­wych kon­cer­tów kolęd za nami! Zespół Alla Fine pod ręką naszej asy­stentki Domi­niki Nakiel­nej, wystą­pił pod­czas wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­nego przez Stu­denc­kie Koło Artystyczno-Naukowe Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu. Dzię­ku­jemy za tak cie­płe przy­ję­cie naszego zespołu! […]

DZIEŃ PATRONAAULA PSCHJK

CZWARTEK, 28.11.2019 R., GODZ. 11:00
 Każ­dego roku pamię­tamy o naszym zało­ży­cielu , wycho­wawcy, dyry­gen­towi – Jerzym Kur­czew­skim
 W tym roku  — Dzień Patrona – wiąże się ze szcze­gólną rocz­nicą – przy­pa­da­jącą  w 2020 r. 25  rocznicą […]

Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego

Rok  1945 — pierw­szy kon­cert har­cer­skiego zespołu „ Minia­turka” — począ­tek ist­nie­nia, roz­woju Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego Jerzego Kur­czew­skiego
Rok 1995 — żegnamy ś.p. Naszego Dyry­genta, Wycho­wawcę, Peda­goga, Przy­ja­ciela, Patrona – Jerzego Kur­czew­skiego
Te dwie daty – to […]

Nowe godziny lekcji i przerw

Lek­cja 1 — 8.00 – 8.45

Lek­cja 2 — 8.50 – 9.35

Lek­cja 3 — 9.45 – 10.30

Lek­cja 4 — 10.45 – […]

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkol­nego 2019/2020 odbę­dzie się w ponie­dzia­łek, 2 wrze­śnia 2019 r.

godzina 9.00 ucznio­wie klas IV — VIII

godzina 10.00 ucznio­wie klas I - III