Peda­gog i psycholog

Praca peda­goga i psy­cho­loga szkol­nego dosto­so­wana jest do spe­cy­fiki Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego. Zespół psychologiczno-pedagogiczny:

  • odpo­wiada za wspar­cie uczniów w trud­nej sytu­acji materialnej,
  • orga­ni­zuje zaję­cia psychoedukacyjne,
  • pro­wa­dzi zaję­cia korekcyjno-kompensacyjne i zaję­cia z tech­nik ucze­nia się, czy radze­nia sobie ze stresem,
  • pro­wa­dzi warsz­taty z zakresu roz­woju oso­bi­stego dla nauczy­cieli oraz indy­wi­du­alne sesje coachingowe,
  • wspiera rodzi­ców poprzez kon­sul­ta­cje i porady,
  • współ­pra­cuje przy reali­za­cji planu wycho­waw­czego i pro­fi­lak­tycz­nego PSChJK,
  • reaguje na wszyst­kie bie­żące wyzwa­nia wycho­waw­cze i rozwojowe.

Kształ­to­wa­nie moż­li­wo­ści poznaw­czych i oso­bo­wo­ści dzieci oraz ich rela­cji z innymi ludźmi to wiel­kie wyzwa­nie, w które zaan­ga­żo­wani są przede wszyst­kim rodzice i inni naj­bliżsi człon­ko­wie rodziny oraz szkoła. Ponie­waż roz­wój dziecka składa się z wielu eta­pów, szcze­gólne zna­cze­nie ma zna­jo­mość jego moż­li­wo­ści i ogra­ni­czeń w róż­nych sytu­acjach. Radze­nie sobie z trud­no­ściami, umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia coraz bar­dziej zło­żo­nych pro­ble­mów przez dziecko wyma­gają wspar­cia ze strony świa­do­mych swo­jej odpo­wie­dzial­no­ści doro­słych. Dzieci potrze­bują auto­ry­tetu rodzi­ców i nauczy­cieli, także, a może przede wszyst­kim w trud­nym okre­sie dora­sta­nia. Auto­ry­tet ten powi­nien być jed­nak „ela­styczny”, oparty na racjo­nal­nych pod­sta­wach, a także wsparty zaan­ga­żo­wa­niem emo­cjo­nal­nym w pro­blemy mło­dego czło­wieka. Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom rodzi­ców uczniów, pole­camy powy­żej kilka pozy­cji zorien­to­wa­nych na prak­tyczną reali­za­cję wspo­mnia­nych wyzwań:

lite­ra­tura:

Danie­lew­ska J., Agre­sja u dzieci – szkoła poro­zu­mie­nia, War­szawa 2002;
Gole­man D., Inte­li­gen­cja emo­cjo­nalna, Poznań 1997;
Gor­don T., Wycho­wa­nie bez pora­żek, War­szawa 2002;
McKay M., Fan­ning P., Davis M., Sztuka sku­tecz­nego poro­zu­mie­wa­nia się. Praca, rodzina, zabawa, Gdańsk 2007;
Rosen­berg M.B., Poro­zu­mie­nie bez prze­mocy. O języku serca, War­szawa 2003;
Schulz von Thun F., Sztuka roz­ma­wia­nia, Kra­ków 2007;
Wój­cik B., Zarzą­dza­nie sobą, War­szawa 2008.

linki:

ppp5poznan.pl — porad­nia psy­cho­lo­giczno — peda­go­giczna współ­pra­cu­jąca z PSChJK
www.agresja.pl — Tre­ning Zastę­po­wa­nia Agresji

GODZINY PRACY:

 

Peda­gog (sala 20)
Monika Szmyt

ponie­dzia­łek   7.00 — 8.00 i 8.50 — 9.50
wto­rek   7.00 — 12.00
środa   7.00 — 8.00 i 8.50 — 9.50 i 14.30 — 17.30

Peda­gog (sala 20)
Mag­da­lena Macie­jew­ska peda­gog spe­cjalny

wto­rek   7.00 — 9.30
środa   7.00 — 10.30
pią­tek   14.30 — 16.30

Psy­cho­log (sala 20)
Janusz Macie­jew­ski

wto­rek   7.15 — 8.45
środa   7.15– 11.15
czwar­tek 7.15 — 7.45 i 15.00 — 17.45
pią­tek 7.15 — 9.30