204, 2022

Chór Kukułeczki wystąpił z koncertem

W dniu 31 marca Chór Kuku­łeczki z Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego wystą­pił z kon­cer­tem w Auli Szkoły Muzycz­nej przy ul. Byd­go­skiej w Pozna­niu. Zespół do występu przy­go­to­wały Panie Anna Micha­lak i Mar­tyna Koza­necka. Kukułeczki […]

Czytaj dalej

104, 2022

Koncert Wiosenny Chóru Dziewczęcego i Alla Fine

o 2 latach prze­rwy wró­ciło nasze cykliczne wyda­rze­nie — 22 marca 2022 odbył się Kon­cert Wio­senny Chóru Dziew­czę­cego i Alla Fine. Wie­czór upły­nął w rytm muzyki roz­ryw­ko­wej i jaz­zo­wej, choć nie zabra­kło chó­ral­nych kla­sy­ków m.in. […]

Czytaj dalej

2503, 2022

Spotkania edukacyjne w klasach 4 i 5

W ubie­głym tygo­dniu do naszej szkoły zawi­tała grupa uczniów z VIIILO w Pozna­niu oraz LOMM w ramach pro­jektu spo­łecz­nego z olim­piady Zwol­nio­nych z Teo­rii. Prze­pro­wa­dzili oni spo­tka­nia edu­ka­cyjne w kla­sach 4 i 5. Nasi najmłodsi […]

Czytaj dalej

1703, 2022

XVIII Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. S. Kulczyńskiego

Zapra­szamy do obej­rze­nia pierw­szych ujęć z I etapu kon­kur­so­wych prze­słu­chań, które miały miej­sce 31.03.2022 r.  Po raz kolejny Chór Dziew­częcy wziął udział w prze­słu­cha­niach kon­kur­so­wych, mając tym samym moż­li­wość spo­tka­nia naj­lep­szych dyry­gen­tów — stu­den­tów z […]

Czytaj dalej

1303, 2022

13 marca 2022 społeczność PSChJK wzięła udział w projekcie organizowanym przez Poznański Chór Chłopięcy

Tak o wyda­rze­niu napi­sali orga­ni­za­to­rzy:
“Od kil­ku­na­stu dni oczy całego świata zwró­cone są w stronę Ukra­iny. Z nie­do­wie­rza­niem i prze­ra­że­niem obser­wu­jemy co czło­wiek może uczy­nić dru­giemu czło­wie­kowi… Nikt nie powi­nien pozo­stać obo­jętny wobec wyda­rzeń, doty­ka­ją­cych naszych […]

Czytaj dalej

603, 2022

Zapraszamy na Koncert Wiosenny!

Sza­nowni Państwo

Po 2 latach prze­rwy wraca nasze cykliczne wyda­rze­nie — zapra­szamy na Kon­cert Wio­senny! Wystą­pią: Chór Dziew­częcy oraz zespół absol­wen­tek Alla Fine.
22 marca 2022 roku.
19:00
Aula POSM 2, ulica solna 12

W związku z pan­de­mią obo­wią­zują obostrzenia […]

Czytaj dalej

1702, 2022

Audycja muzyczna IIIII klasy

Wtor­kowe przed­po­łu­dnie w Szkole Chó­ral­nej (15 lutego) wypeł­niła muzyka for­te­pia­nowa. Nasi naj­młodsi ucznio­wie z klas dru­giej i trze­ciej pięk­nie zapre­zen­to­wali się pod­czas audy­cji muzycz­nej, a trzeba dodać, że był to ich pierw­szy solowy występ przed […]

Czytaj dalej

802, 2022

Zmiana terminu Przeglądu Piosenki Przedszkolaka

Sza­nowni Pań­stwo, Kochani Mali Arty­ści, Wszy­scy Miło­śnicy Pięk­nego Śpiewu
Ze względu na kom­pli­ka­cje wywo­łane pan­de­mią, kwa­ran­tan­nami i innymi zawi­ro­wa­niami, na które nie mie­li­śmy wpływu,
prze­kła­damy ter­min Prze­glądu Pio­senki Przed­szko­laka na  24 MARCA  (czwar­tek) 2022 roku.  Do wszystkich […]

Czytaj dalej

1501, 2022

Poznańskie Kolędowanie

Mimo pan­de­mii, cią­głych przerw w pracy, lock­dow­nów, kwa­ran­tann, obostrzeń, doty­czą­cych chó­rów szkol­nych, udało się dopro­wa­dzić do kon­certu, pod­czas któ­rego zaśpie­wał Chór Dziew­częcy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod dyrek­cją Laury Stie­ler — Bile­wicz oraz zespół […]

Czytaj dalej

1501, 2022

Koncert w wykonaniu wokalistów i instrumentalistów PSChJK

W czwar­tek 13 stycz­nia 2022 r. w auli szkoły odbył się kon­cert pod­su­mo­wu­jący pracę w I pół­ro­czu roku szkol­nego 2021/2022. Swoje umie­jęt­no­ści zapre­zen­to­wali woka­li­ści oraz instru­men­ta­li­ści, wystą­pił także chór dzie­cięcy „Kuku­łeczki” pod dyrek­cją pani Anny […]

Czytaj dalej