Klasa IV

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

18.05. 2018r. w naszej szkole odbył się Kon­kurs Pio­senki Anglo­ję­zycz­nej We Can Sing.
Nikt nie miał wąt­pli­wo­ści, że nasi ucznio­wie potra­fią śpie­wać, ale to była świetna oka­zja, żeby się o tym jesz­cze raz prze­ko­nać. W konkursie […]

Dzień Młodego Europejczyka

Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył […]

Klasa IV w Energi Super Parku

12.10.17 klasa IV inte­gro­wała się aktyw­nie pod­czas wspól­nej zabawy w Energi Super Parku. Piru­ety w powie­trzu, akro­ba­cje, skoki z wyso­ko­ści, siło­wa­nie na rów­no­ważni, zjazdy  – potrzeba było nie­złej kon­dy­cji, zręcz­no­ści i spraw­no­ści fizycz­nej, by sprostać […]

Wokół Jubileuszu szkoły

Klasa IV – nie­co­dzien­nie i nie­po­wta­rzal­nie uwiecz­niamy chwilę wpi­su­jąc się w histo­rię 60 lat Szkoły Chóralnej

Goście z aszteatru

Dnia 9.06.2017 gościli w naszej szkole po raz pierw­szy akto­rzy z asz­te­atru, któ­rzy czy­tali uczniom książki. W kla­sie 1 i 2 były to Nie­do­parki, w 3 kla­sie 8+2 i cię­żą­rówka, nato­miast w 6. Łowcy burz. […]

Lekcje przyrody w Palmiarni

Nasi ucznio­wie mieli oka­zję poznać życie orga­ni­zmów róż­nych stref kli­ma­tycz­nych. Wybra­li­śmy się do Pal­miarni: klasa IV w dniu 14 czerwca 2016 r. pod opieką p. Rado­sława Atrasa, a 15 czerwca klasa V pod opieką p. […]

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że uczen­nice klasy IV – Pola Reisner i Ame­lia Perzyń­ska – zdo­były 5. miej­sce w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie z języka angiel­skiego „Pin­gwin”. Uczen­nice otrzy­mały Dyplomy Wyróż­nie­nia i nagrody książ­kowe, a wszy­scy uczest­nicy konkursu […]

Odkrywcy zaginionej wyspy

6 paź­dzier­nika 2015 r. klasa IV brała udział w zaję­ciach warsz­ta­to­wych z przy­rody pt. „Odkrywcy zagi­nio­nej wyspy”. Zaję­cia odby­wały się na Ostro­wie Tum­skim. Ucznio­wie opi­sy­wali znane im wyspy, ich walory i zagro­że­nia – dawno temu […]

Gościmy w naszej szkole studentki z zagranicy

W tym tygo­dniu (15–19 czerwca) gościmy w naszej szkole stu­dentki z zagra­nicy: Lisę z Hong­kongu oraz Hazel z Sin­ga­puru. Nasi ucznio­wie poznają ele­menty histo­rii, kul­tury, muzyki i geo­gra­fii Chin oraz Sin­ga­puru, a dodat­kowo mają możliwość […]

IV  Międzyszkolny Turniej Sudoku dla uczniów klas IV — VI

W ponie­dzia­łek, 9 lutego 2015 roku w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 65 im. Fran­ciszka Żwirki i  Sta­ni­sława Wigury odbył się IV  Mię­dzysz­kolny Tur­niej Sudoku dla uczniów klas IVVI. Tur­niej skła­dał się z dwóch eta­pów:
Eliminacji […]

Sukces Uli Bogackiej

Wielki suk­ces Uli Bogac­kiej, uczen­nicy IV klasy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego! Przy­go­to­wana przez Marzenę Micha­łow­ską, przy akom­pa­nia­men­cie Cze­sława Łyn­szy, zdo­była I miej­sce (ex aequo), na IX Regio­nal­nym Kon­kur­sie Na Wyko­na­nie Pio­senki “Lubimy Śpie­wać”! Ulka […]