Klasa III

Dzień Młodego Europejczyka

Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył […]

Dzień Europejczyka

27 marca odbył się szkolny Dzień Euro­pej­czyka. Klasa III przed­sta­wiała kul­turę grecką. Domi­no­wały togi, maski, wieńce lau­rowe oraz kuch­nia grecka wraz z naukami antycznymi.

Dzień Babci i Dziadka

19 stycz­nia klasa obcho­dziła Dzień Babci i Dziadka. Odbył się kon­cert i wspólny poczęstunek.

Bal karnawałowy

26 stycz­nia odbył się balik z oka­zji Kar­na­wału. Ucznio­wie przy­szli poprze­bie­rani za różne postaci.

Żabki i święta

13 grud­nia klasa III uczest­ni­czyła w zaję­ciach w Teatrze Ani­ma­cji przy CK Zamek w Pozna­niu. Ucznio­wie pozna­wali taj­niki sztuki ani­ma­cji z uży­ciem kukiełek.

Wigilia Klasowa

22 grud­nia Klasa III obcho­dziła Wigi­lię klasową.

Andrzejki

30 listo­pada klasa III obcho­dziła imie­niny Andrzeja. Uczniom towa­rzy­szyły gry i zabawy o tema­tyce andrzejkowej.

Warsztaty – Szkoła Opowiadania

14 listo­pada odbyło się spo­tka­nie autorki i tłu­maczki ksią­żek dla dzieci, współ­twórcy wydaw­nic­twa TRZY POMARAŃCZE, p. Anety Cruz-Kąciak, która opo­wia­dała i two­rzyła wraz z dziećmi histo­rie i opowiadania.

Poznań wczoraj, dzisiaj i jutro

9 listo­pada odbyły się zaję­cia plastyczno-techniczne prze­pro­wa­dzone w gru­pach kil­ku­oso­bo­wych nt. wizji mia­sta w prze­szło­ści, cza­sach obec­nych i przyszłości.

Spotkanie z Policją

9 listo­pada odbyło się spo­tka­nie uczniów z przed­sta­wi­cie­lami Poli­cji i Straży Miej­skiej celem przy­po­mnie­nia o bez­pie­czeń­stwie w dro­dze do i ze szkoły.

Lampiony – Święto Zmarłych

30 paź­dzier­nika klasa III udała się do zaprzy­jaź­nio­nej świe­tlicy CAFE, w któ­rej to ucznio­wie wyko­ny­wali lam­piony z oka­zji nad­cho­dzą­cego święta.

Goście z aszteatru

Dnia 9.06.2017 gościli w naszej szkole po raz pierw­szy akto­rzy z asz­te­atru, któ­rzy czy­tali uczniom książki. W kla­sie 1 i 2 były to Nie­do­parki, w 3 kla­sie 8+2 i cię­żą­rówka, nato­miast w 6. Łowcy burz. […]

Lekcja z pupilem

Już kolejny raz odbyły się zaję­cia z pie­skiem. Tym razem swo­jego pupila przy­nio­sła Tosia. Opo­wie­działa dzie­ciom o rasie coc­ker spa­niel, a także o upodo­ba­niach i zwy­cza­jach Hap­sika. Na zakoń­cze­nie każdy mógł poba­wić się z gościem.

Lekcja muzealna

Już kolejny raz klasa III wzięła udział w zaję­ciach warsz­ta­to­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych w Muzeum Naro­do­wym. Tema­tem lek­cji były „Opo­wie­ści obra­zów” – dla­czego warto czy­tać, słu­chać i oglą­dać, czyli baśnie, legendy, mity i inne histo­rie ukryte w […]

Skąd się bierze woda w kranie?”

W pią­tek odbyły się zaję­cia, które popro­wa­dziła pani z Aqu­anetu.  Opo­wie­działa o zaso­bach wody na naszej pla­ne­cie, skąd czer­piemy wodę słodką oraz jakie ma zna­cze­nie dla ludzi, zwie­rząt i roślin. Omó­wiła rów­nież drogę wody od […]

Zajęcia z ratownikiem medycznym

We wto­rek odwie­dził klasę III tata Ady, który jest ratow­ni­kiem medycz­nym.  Roz­po­czął lek­cję od przy­po­mnie­nia dzie­ciom nume­rów tele­fo­nów alar­mo­wych. Następ­nie zapre­zen­to­wał wypo­sa­że­nie torby ratow­nika medycz­nego oraz opo­wie­dział o prze­zna­cze­niu każ­dego przy­rządu. Poka­zał na fan­to­mie jak […]

Warsztaty w Muzeum Narodowym

09.03. dzieci uczest­ni­czyły w lek­cji muze­al­nej w Muzeum Naro­do­wym. Poznały barwy pod­sta­wowe i pochodne, a także spo­sób łącze­nia ich. Szu­kały obra­zów wyko­na­nych kolo­rami cie­płymi i zim­nymi. Na zakoń­cze­nie odbyły się warsz­taty plastyczne.

Balik karnawałowy

W ostat­nim tygo­dniu przed feriami dzieci z klasy pierw­szej, dru­giej i trze­ciej uczest­ni­czyły w baliku kar­na­wa­ło­wym. Pra­wie wszy­scy ucznio­wie wcie­lili się w ulu­bio­nych boha­te­rów fil­mów czy ksią­żek. Chętni mogli spró­bo­wać swo­ich sił w róż­nych konkurencjach.

Dzień Babci i Dziadka

Z oka­zji Dnia Babci i Dziadka ucznio­wie klasy trze­ciej przy­go­to­wali dla swo­ich dziad­ków insce­ni­za­cję. Były rów­nież pre­zenty, samo­dziel­nie wyko­nane mydełka. Na zakoń­cze­nie goście zostali zapro­szeni na słodki poczęstunek.

Wigilia klasowa

Wycieczka

1 grud­nia ucznio­wie uczest­ni­czyli w wycieczce auto­ka­ro­wej „Bombki, cho­inka, świą­teczne kartki”. W pocz­to­wej roz­dzielni  poznali drogę, jaką poko­nuje świą­teczna kartka, a następ­nie zwie­dzili zakład ozdób cho­in­ko­wych. Na zakoń­cze­nie udali się do szkółki leśnej, żeby wybrać […]

Spotkanie z panią Joanną Krzyżanek

W listo­pa­dzie odbyło się spo­tka­nie z panią Joanną Krzy­ża­nek autorką ksią­żek o Cecylce Kne­de­lek. W pierw­szej czę­ści pani Joanna opo­wie­działa dzie­ciom o Cecylce oraz o innych boha­te­rach, a póź­niej prze­pro­wa­dziła warsz­taty kuli­narne. Ucznio­wie robili słodkiego […]

Lekcja biblioteczna

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Mie­siąca Biblio­tek Szkol­nych w kla­sie III odbyła się lek­cja biblio­teczna „Kuli­na­ria w języku – związki fra­ze­olo­giczne”. Na początku pani biblio­te­karka zapo­znała dzieci z książ­kami o tema­tyce kuli­nar­nej, a następ­nie prze­czy­tała opo­wia­da­nia dotyczące […]

Lekcja z pupilem

Dzieci bar­dzo lubią zwie­rzęta i chęt­nie o nich opo­wia­dają. Dla­tego też zapro­po­no­wały przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie zajęć o swo­ich pupi­lach. W tym roku szkol­nym pierw­szą pro­wa­dzącą była Kalina. Nie tylko zapre­zen­to­wała infor­ma­cje o psach rasy maltańczyk, […]

Zajęcia terenowe na Ostrowie Tumskim

Wczo­raj dzieci z klasy III uczest­ni­czyły w zaję­ciach tere­no­wych „Kiedy Poznań był gro­dem”. Dowie­działy się z jakich czę­ści skła­dał się gród, a także jak wyglą­dało życie codzienne jego miesz­kań­ców. Pro­wa­dząca zaję­cia przy­bli­żyła uczest­ni­kom postać Mieszka […]

Wycieczka do Biskupina

We wrze­śniu ucznio­wie klasy III poje­chali na festyn arche­olo­giczny do Bisku­pina. Dzieci oglą­dały pokaz mody pra­dzie­jo­wej, a także walki wojów. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyła się insce­ni­za­cja chrztu Mieszka I. Chętni pró­bo­wali swo­ich sił w skrę­ca­niu liny […]

Uczniowie III klasy w roli św. Mikołaja dla bezdomnych zwierząt

Ucznio­wie III klasy w tym roku sami stali się św. Miko­ła­jem, obda­ro­wu­jąc karmą i kocami zwie­rzęta ze schro­ni­ska przy ul. Bukow­skiej.
Ten miły gest i wspa­niała akcja z pew­no­ścią prze­ko­nały dar­czyń­ców, że radość można czer­pać niosąc […]

Gościmy w naszej szkole studentki z zagranicy

W tym tygo­dniu (15–19 czerwca) gościmy w naszej szkole stu­dentki z zagra­nicy: Lisę z Hong­kongu oraz Hazel z Sin­ga­puru. Nasi ucznio­wie poznają ele­menty histo­rii, kul­tury, muzyki i geo­gra­fii Chin oraz Sin­ga­puru, a dodat­kowo mają możliwość […]

Spelling BEE

Ele­onora Klo­now­ska zwy­cię­żyła w szkol­nym kon­kur­sie języka angiel­skiego „SPELLING BEE”. Do roz­grywki fina­ło­wej dostali się rów­nież Jan Nowicki, Pola Reisner, Ame­lia Perzyń­ska oraz Michał Dra­bo­wicz.
Gra­tu­luję wszyst­kim uczest­ni­kom i zachę­cam do udziału w kolej­nych konkursach.

Konkursu języka angielskiego dla klasy III

25 maja 2015 roku odbędą się eli­mi­na­cje do kon­kursu języka angiel­skiego dla klasy III szkoły pod­sta­wo­wej. Finał odbę­dzie się 8 czerwca. Nagro­dami w kon­kur­sie są mię­dzy innymi oceny z języka angiel­skiego. Fina­li­ści otrzy­mają oceny BARDZO […]

Materiały dodatkowe Incredible English

Wszyst­kich uczniów klas I – III zachę­cam do korzy­sta­nia z mate­ria­łów dodat­ko­wych do naszego pod­ręcz­nika. Na stro­nie https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/?cc=pl&selLanguage=pl można zna­leźć nie tylko pio­senki czy histo­ryjki, ale także słow­ni­czek obraz­kowy oraz gry dydak­tyczne roz­wi­ja­jące umie­jęt­no­ści języ­kowe.
Have […]

Konkurs matematyczny

Maks Mate­ma­tyczny edy­cja I jest zupeł­nie nową kon­cep­cją kon­kursu mate­ma­tycz­nego, która wyko­rzy­stuje tech­no­lo­gie infor­ma­tyczne. Kon­kurs w znacz­nej czę­ści nie wymaga wie­dzy, ale umie­jęt­no­ści. Sta­nowi przede wszyst­kim inte­lek­tu­alną roz­rywkę w for­mie inter­ne­to­wych gier mate­ma­tycz­nych. Prze­zna­czony jest […]