Klasa II

Matematyczne rewolucje

W I seme­strze ucznio­wie klasy dru­giej uczest­ni­czyli w pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym reali­zo­wa­nym w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Roz­woju Czy­tel­nic­twa „Mate­ma­tyczne rewo­lu­cje”. Ostat­nim eta­pem pracy było przy­go­to­wa­nie lunch bok­sów: kana­pek i prze­ką­sek skła­da­ją­cych się ze zdro­wych składników.

 

Wigilia klasowa

 

Warsztaty w Bramie Poznania

Opo­wiem ci o wol­no­ści” – warsz­taty  prze­pro­wa­dzone w Bra­mie Pozna­nia z oka­zji 100 lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę niepodległości.

Spotkanie z przedstawicielem wydawnictwa Zakamarki

Spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem wydaw­nic­twa Zaka­marki – zaję­cia prze­pro­wa­dzone na pod­sta­wie ksią­żek „Biuro detek­ty­wi­styczne Las­sego i Mai”.

Muzeum Rogala

W pięk­nej rene­san­so­wej kamie­nicy Muzeum Rogala ucznio­wie klasy dru­giej pozna­wali tajem­nice wypieku Rogali Świę­to­mar­ciń­skich oraz ele­menty gwary i histo­rii Poznania.

Gra Miejska

Z oka­zji 100 lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści dzieci brały udział w Grze Miej­skiej. Poprzez roz­wią­zy­wa­nie cie­ka­wych zadań  zdo­by­wały infor­ma­cje o wiel­kich Pola­kach. Wyj­ście reali­zo­wane było w ramach pro­jektu edu­ka­cyj­nego Zabytkomaniak.

Zajęcia w interaktywnej sali „Ognik”

W paź­dzier­niku ucznio­wie klasy dru­giej uczest­ni­czyli w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez funk­cjo­na­riu­szy Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej. Naj­pierw zapo­znali się z pracą stra­żaka i sprzę­tem jaki wyko­rzy­stuje w swo­ich dzia­ła­niach. Następ­nie w inte­rak­tyw­nej sali „Ognik” pro­wa­dzący przy­po­mniał zasady […]

Spotkanie z przedstawicielami policji

We wrze­śniu odbyło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lami poli­cji. Goście przy­po­mnieli zasady bez­pie­czeń­stwa w szkole, na dro­dze, w cza­sie wycie­czek oraz w kon­tak­tach z nie­zna­jo­mymi. Spraw­dzali rów­nież zna­jo­mość nume­rów tele­fo­nów alarmowych.

Dzień Młodego Europejczyka

Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył […]

Goście z aszteatru

Dnia 9.06.2017 gościli w naszej szkole po raz pierw­szy akto­rzy z asz­te­atru, któ­rzy czy­tali uczniom książki. W kla­sie 1 i 2 były to Nie­do­parki, w 3 kla­sie 8+2 i cię­żą­rówka, nato­miast w 6. Łowcy burz. […]

Międzynarodowy Tydzień Bibliotek

12 Maja klasa II wybrała się do Biblio­teki Uni­wer­sy­tec­kiej w Pozna­niu. Celem było zapo­zna­nie uczniów z pracą ludzi zwią­za­nych z książką i jej renowacją.

Wielkanocne pisanki

28 marca klasa II wybrała się do Muzeum Etno­gra­ficz­nego w Pozna­niu. Dzieci zapo­znały się z wyko­ny­wa­niem pisa­nek. Malo­wano woskiem i zanu­rzano w natu­ral­nych barwnikach.

Sport z licealistami

W pierw­szy dzień wio­sny ucznio­wie klasy II mieli oka­zję do odby­cia lek­cji spor­to­wych pod kie­run­kiem lice­ali­stów z pobli­skiego Liceum im. Marii Magdaleny.

Pierwszy dzień wiosny

W pierw­szy dzień wio­sny ucznio­wie klasy II poszli na spa­cer powi­tać wio­snę i jej oznaki. Na zakoń­cze­nie wszy­scy udali się na plac zabaw.

Konkurs czytelniczy

W dniu 10 marca odbył się kon­kurs czy­tel­ni­czy „I Ty możesz zostać Detek­ty­wem”.
Lau­re­aci:
I – Wero­nika Huda
II – Gabriela Adam­czyk, Lila Komo­row­ska, Gabriela Wró­blew­ska
III – Agata Bart­ko­wiak, Wero­nika Bąk

Bal karnawałowy

W dniu 17 lutego odbył się w kla­sach I-III Bal kar­na­wa­łowy. Była to zabawa, w któ­rej ucznio­wie brali udział w róż­nych grach i zaba­wach, oraz tań­czyli do muzyki, nad którą czu­wał pro­fe­sjo­nalny DJ.

Andrzejki

W dniu 29 listo­pada klasa II wybrała się do Świe­tlicy Cafe na gry i zabawy zwią­zane z imie­ni­nami Andrzeja.

Fabryka bombek

W dniu 1 grud­nia klasa II poje­chała na wycieczkę do Komor­nik i oko­lic Wolsz­tyna. Ucznio­wie zwie­dzili pocztę i drogę listów do adre­sa­tów, potem udali się do fabryki bom­bek, gdzie poznali taj­niki pro­duk­cji bom­bek i innych […]

Spotkanie z pisarką

W dniu 21 listo­pada odbyło się spo­tka­nie klasy II z pisarką – Joanną Krzy­ża­nek. Przed­sta­wiła ona swoje książki, które two­rzy dla naj­młod­szych czytelników.

Wycieczka do Straży Pożarnej

W dniu 11,10.2016 Klasa II wybrała się przyj­rzeć, w jakich warun­kach i z jakim sprzę­tem mają do czy­nie­nia poznań­scy stra­żacy. Spo­tka­nie zawdzię­czamy p. Patrzy­kon­towi, który rów­nież jest stra­ża­kiem od 30 lat.

Międzynarodowy Dzień Muzyki

W dniu 10 paź­dzier­nika odbyło się spo­tka­nie klasy II z panem Romu­al­dem Jędrasz­kiem – dudzia­rzem zwią­za­nym z Wiel­ko­pol­ską. Zaję­cia odbyły się dzięki uprzej­mo­ści p. Lisz­kow­skiej, za co cała klasa dziękuje.

Międzynarodowy Dzień Bibliotek

W dniu 13 paź­dzier­nika klasa II brała udział w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez p. E. Jaskółkę – biblio­te­ka­rza szkol­nego. Tema­tem spo­tka­nia było two­rze­nie arty­stycz­nych ini­cja­łów do wybra­nych liter.

Wycieczka do Starego Zoo

W dniu 30 wrze­śnia klasa II poje­chała na wycieczkę do Sta­rego Zoo w Pozna­niu z oka­zji Dnia Chło­paka. Odbyła się pre­zen­ta­cja żywych zwie­rząt, róż­nice mię­dzy­ga­tun­kowe, dobór zwie­rzę­cia pod oso­bo­wość właściciela

Wycieczka do Biskupina

W dniu 19 wrze­śnia klasa II poje­chała na wycieczkę do Bisku­pina. Celem wycieczki było pozna­nie życia ludzi wiel­ko­pol­skiego grodu. Jedną z atrak­cji był pokaz mody stro­jów pra­dzie­jo­wych (od epoki kamie­nia do żelaza) oraz pre­zen­ta­cja walk […]

Rocznica 1050-lecia Chrztu Polski

Rocz­nica 1050-lecia Chrztu Pol­ski — to wyda­rze­nie, w któ­rym uczest­ni­czy nie tylko cały Poznań, ale i cały kraj. W Pozna­niu odbę­dzie się wyjaz­dowe posie­dze­nie Senatu i Sejmu. A jed­nym z waż­nych , arty­stycz­nych wyda­rzeń upamiętniających […]

Konkurs czytelniczy „I ty możesz zostać detektywem”

Książki z serii „Biuro detek­ty­wi­styczne Las­sego i Mai” cie­szą się wśród uczniów dużą popu­lar­no­ścią. Dla­tego też przy­goda z mło­dymi detek­ty­wami roz­po­częła się już w ubie­głym roku szkol­nym od zor­ga­ni­zo­wa­nia przez panią biblio­te­karkę spo­tka­nia z przedstawicielem […]

Warsztaty w Muzeum Etnograficznym

Tra­dy­cje Świąt Wiel­ka­noc­nych. Kra­szanka czy pisanka? Pod takim tytu­łem odbyły się warsz­taty, w któ­rych uczest­ni­czyły dzieci z klasy dru­giej. Pod­czas lek­cji omó­wione zostały główne sym­bole i zwy­czaje zwią­zane z począt­kiem wio­sny i okre­sem Świąt Wielkanocnych. […]

Warsztaty mydełkowe

Z oka­zji zbli­ża­ją­cego się Dnia Kobiet zostały zor­ga­ni­zo­wane warsz­taty mydeł­kowe. Wzięli w nich udział rów­nież chłopcy, któ­rzy z dużym zaan­ga­żo­wa­niem two­rzyli wła­sne mydełka. Każde dziecko samo­dziel­nie wybie­rało zapach i kolor, a póź­niej łączyło z masą […]

Napisali o nas

Balik karnawałowy

08.02. dzieci z klasy dru­giej uczest­ni­czyły w baliku kar­na­wa­ło­wym. Ucznio­wie prze­brani byli za swo­ich ulu­bień­ców z fil­mów ani­mo­wa­nych. Poza tań­cami dużym powo­dze­niem cie­szyły się zabawy konkursowe.

U Marcina na imieninach

10.11. dzieci z klasy dru­giej uczest­ni­czyły w zaję­ciach warsz­ta­to­wych „U Mar­cina na imie­ni­nach” w Bra­mie Pozna­nia.
Ucznio­wie wysłu­chali legendy o św. Mar­ci­nie, uło­żyli tema­tyczne puz­zle oraz wyko­nali prace plastyczne.

Z wizytą na Cytadeli

W ostat­nich dniach paź­dzier­nika dru­go­kla­si­ści odwie­dzili groby powstań­ców wiel­ko­pol­skich na Cyta­deli. Naj­pierw dzieci uprząt­nęły liście, a póź­niej poło­żyły ele­menty deko­ra­cyjne. Na końcu opie­ku­no­wie zapa­lili zni­cze. Wizyta na cmen­ta­rzu była też dobrą oka­zją, żeby przy­po­mnieć uczniom […]

XVII Konkurs Chopinowski

19.10. w kla­sie dru­giej odbyła się lek­cja biblio­teczna, w trak­cie któ­rej dzieci posze­rzyły swoje wia­do­mo­ści o Kon­kur­sie Cho­pi­now­skim. Na początku pani biblio­te­karka prze­czy­tała książkę „Mały Cho­pin” Michała Rusinka. Chciała w ten spo­sób przy­bli­żyć postać wybitnego […]

Wizyta w Rogalowym Muzeum

15.10. ucznio­wie klasy dru­giej wybrali się do Roga­lo­wego Muzeum Pozna­nia, które mie­ści się w rene­san­so­wej kamie­nicy na Sta­rym Rynku. Naj­pierw Wuja Biniu uczył mówić gwarą poznań­ską. W dal­szej czę­ści spo­tka­nia Roga­lowy Mistrz zapo­znał z recepturą […]

Warsztaty z Unikids

30 wrze­śnia w dru­giej kla­sie odbyły się zaję­cia warsz­ta­towe z terio­lo­gii i robo­tyki w ramach pro­gramu Uni­kids.
Pod­czas pierw­szych warsz­ta­tów pro­wa­dzący przy­bli­żył dzie­ciom gro­madę ssa­ków:  czym są ssaki, jakie mają cechy, do czego służą im niesamowite […]

Materiały dodatkowe Incredible English

Wszyst­kich uczniów klas I – III zachę­cam do korzy­sta­nia z mate­ria­łów dodat­ko­wych do naszego pod­ręcz­nika. Na stro­nie https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/?cc=pl&selLanguage=pl można zna­leźć nie tylko pio­senki czy histo­ryjki, ale także słow­ni­czek obraz­kowy oraz gry dydak­tyczne roz­wi­ja­jące umie­jęt­no­ści języ­kowe.
Have […]