Klasa I

Powitanie wiosny

21 marca klasa I powi­tała kalen­da­rzową wio­snę, szu­ka­jąc pierw­szych oznak nowej pory roku.

Urodziny

21 lutego odbyły się uro­dziny jed­nego z uczniów klasy I – Gre­go­rego Koniecz­nego. Zabawa odbyła się w Muzeum Archeologicznym.

Przedszkole

27 lutego odbyły się wspólne zaję­cia, gry i zabawy we współ­pracy z przed­szko­lem „Miś Uszatek”.

Balik karnawałowy

14 lutego w Walen­tynki odbył się balik kar­na­wa­łowy dla klas 1–3.

Projekt Edukacyjny

6 grud­nia odbył się pro­jekt edu­ka­cyjny reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Roz­woju Czy­tel­nic­twa. Tema­tem pro­jektu był inter­pre­ta­cja zacza­ro­wa­nego świata na pod­sta­wie książki „Syrop maga Abrakabry”.

Andrzejki

30 listo­pada odbyły się gry i zabawy zwią­zane z obcho­dami imie­nin św. Andrzeja.

Zajęcia Biblioteczne

29 listo­pada odbyły się zaję­cia biblio­teczne mające na celu zachę­ca­nie uczniów do wypo­ży­cza­nia ksią­żek. Każdy z uczniów otrzy­mał dyplom i kartę czytelnika.

Zajęcia na podstawie książki „Szczurki chwytają życie za ogon”

20 listo­pada odbyły się zaję­cia dot. pro­jektu edu­ka­cyj­nego reali­zo­wane w ramach pro­gramu roz­woju czytelnictwa.

Spotkanie z jeżem

23 paź­dzier­nika klasa I zapo­znała się z życiem, budową oraz zwy­cza­jami leśnych zwie­rząt – jeży. Lek­cję popro­wa­dziła pani weterynarz.

Spektakl baletowy

23 paź­dzier­nika klasa I wybrała się na spek­takl bale­towy pt. „Kró­lewna Śnieżka” w Teatrze Wiel­kim w Poznaniu.

Pasowanie na ucznia PSCHJK

12 paź­dzier­nika odbyła się uro­czy­stość paso­wa­nia pierw­szo­kla­si­stów na uczniów Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej. Uro­czy­stość zaszczy­ciła p. Alina Kur­czew­ska, córka zało­ży­ciela szkoły.

Spotkanie z Policją i Strażą Miejską

12 wrze­śnia odbyło się spo­tka­nie uczniów klasy I z przed­sta­wi­cie­lami służb Poli­cji i Straży miej­skiej. Funk­cjo­na­riu­sze opo­wia­dali o bez­pie­czeń­stwie do i ze szkoły.

Dzień Rodziny

26.05. dzieci wraz z rodzi­cami i wycho­wawcą  świę­to­wały na Cyta­deli Dzień Rodziny.

Warsztaty Multimedialne Pan Tablet

Klasa pierw­sza brała udział w warsz­ta­tach mul­ti­me­dial­nych „Kodo­wa­nie Code Karts”. Już od początku zajęć każdy uczeń pra­co­wał z wła­snym table­tem, przy pomocy apli­ka­cji poznał pod­sta­wowe zna­cze­nie pro­gra­mo­wa­nia i kodo­wa­nia w codzien­nym życiu. Samo­dziel­nie pro­gra­mo­wał drogę samo­chodu. Na […]

Wycieczka „Do kowalskiej zagrody”

…A W KOWALSKIEJ ZAGRODZIE dzieci — poznały zwy­czaje jakie od dawna panują w kowal­skiej zagrodzie,

–  zja­dły „słodką nie­spo­dziankę”- wypiek z kowal­skiej kuchni,

–  oglądały pracę kowala,

–  poma­gały przy codzien­nym obrządku gospo­dar­skim (kar­mie­nie zwierząt, dojenie),

-  jeź­dziły bryczką,

- […]

Spotkanie z przedstawicielem policji

21.05. przed wyjaz­dem na szkolną wycieczkę odbyło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cielką poli­cji. Pani przy­po­mniała zasady bez­pie­czeń­stwa nie tylko pod­czas wycieczki, ale rów­nież w cza­sie let­nich waka­cji. Uczu­liła dzieci jak mają reago­wać, gdy zaczepi je nieznajoma […]

Dzień Młodego Europejczyka

Fla­menco i kra­ko­wiak, fado i muzyka celtycka,pizza i cro­is­santy, Ber­lin i Ateny… Wszystko w jed­nym dniu i w jed­nym miej­scu można było zoba­czyć, posłu­chać i spró­bo­wać w naszej szkole pod­czas Dnia Mło­dego Euro­pej­czyka, który odbył […]

Dzień Europejczyka

Klasa pierw­sza brała udział w ogól­nosz­kol­nym pro­jek­cie Dzień Euro­pej­czyka. Dzieci wspól­nie z rodzi­cami i wycho­wawcą zgro­ma­dziły i zapre­zen­to­wały mate­riały o Pol­sce. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się kącik regio­nalny oraz kuli­narny. Odwie­dza­jący mogli spró­bo­wać pol­skich spe­cja­łów: chleba […]

Lekcja biblioteczna

05.02. odbyła się lek­cja biblio­teczna „ Czy­tam sobie. Mogę być, kim chcę”. Na początku zajęć ucznio­wie obej­rzeli spot pro­mu­jący czy­tel­nic­two wśród dzieci, a następ­nie zapo­znali się z zasa­dami korzy­sta­nia z zaso­bów biblio­teki szkol­nej. W dalszej […]

Balik karnawałowy

Wigilia klasowa

 Wigi­lia klasowa

Warsztaty zdobienia pierniczków

W grud­niu odbyły się warsz­taty zdo­bie­nia pier­nicz­ków. Na początku zajęć dzieci  zapo­znały się z pier­ni­kową histo­rią, z pocho­dze­niem przy­praw. Następ­nie samo­dziel­nie deko­ro­wały pier­niczki spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym lukrem.

Andrzejki

W ostat­nich dniach listo­pada w Świe­tlicy Cafe odbyły się kla­sowe andrzejki. Były wróżby, zabawa taneczna i oczy­wi­ście tra­dy­cyjne pączki.

Dzień Pluszowego Misia

Pomimo róż­nych nowo­cze­snych zaba­wek to plu­szowy miś jest naj­więk­szym przy­ja­cie­lem dzieci. Z oka­zji Dnia Plu­szo­wego Misia ucznio­wie przy­nie­śli do szkoły swoje przy­tu­lanki. Chęt­nie też o nich opo­wia­dali. Poznali histo­rię maskotki, roz­wią­zy­wali rebusy, krzy­żówki oraz wysłuchali […]

Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej

Wczo­raj odbyło się spo­tka­nie dzieci z przed­sta­wi­cie­lami Poli­cji i Straży Miej­skiej. Panie przy­po­mi­nały uczniom numery alar­mowe, zasady zacho­wa­nia się w kon­tak­tach z nie­zna­jo­mymi oraz zasady bez­piecz­nego poru­sza­nia się na ulicy. Na zakoń­cze­nie dzieci uczyły się […]

Warsztaty „Jesienne lampiony”

W ostat­nich dniach paź­dzier­nika odbyła się lek­cja połą­czona z warsz­ta­tami „Jesienne lam­piony”. W pierw­szej czę­ści dzieci roz­ma­wiały o tra­dy­cjach zwią­za­nych z dniem Wszyst­kich Świę­tych, a następ­nie wyko­nały szklane dekoracje.

Pasowanie na ucznia

13.10. odbyło się uro­czy­ste paso­wa­nie na ucznia PSChJK. Pierw­szo­kla­si­ści zostali powi­tani przez kole­gów z klasy trze­ciej, przed­sta­wi­ciela samo­rządu szkol­nego oraz dyrek­tora szkoły. Następ­nie zło­żyli  ślu­bo­wa­nie, po któ­rym pan dyrek­tor  klu­czem wio­li­no­wym paso­wał ich na uczniów  […]

Goście z aszteatru

Dnia 9.06.2017 gościli w naszej szkole po raz pierw­szy akto­rzy z asz­te­atru, któ­rzy czy­tali uczniom książki. W kla­sie 1 i 2 były to Nie­do­parki, w 3 kla­sie 8+2 i cię­żą­rówka, nato­miast w 6. Łowcy burz. […]

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I w roku szkolnym 2016 / 2017

Cio­mek Tymo­te­usz
Gabriel­ska Micha­lina
Gąsio­row­ska Helena
Gra­bow­ska Helena
Jana­sek Gabriela
Kasiń­ska Kaja
Kina­stow­ski Tomasz
Kro­musz­czyń­ska Ewa
Kukawka Oli­wier
Kwa­śnik Emi­lia
Lisz­kow­ska Gabriela
Lul­kie­wicz Juliusz
Mach­nicki Wik­tor
Piwo­war­czyk Agnieszka
Plu­ciń­ska Micha­lina
Rybicka Nata­sza
Wie­czo­rek Wero­nika
Wołk Liliana
Żoły­niak Alicja

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I w roku szkolnym 2016 / 2017

1. Cio­mek Tymo­te­usz
2. Gabriel­ska Micha­lina
3. Gąsio­row­ska Helena
4. Jana­sek Gabriela
5. Kasiń­ska Kaja
6. Kina­stow­ski Tomasz
7. Kro­musz­czyń­ska Ewa
8. Kukawka Oli­wier
9. Kwa­śnik Emi­lia
10. Lisz­kow­ska Gabriela
11. Lul­kie­wicz Juliusz
12. Mach­nicki Wik­tor
13. Piwo­war­czyk Agnieszka
14. Plu­ciń­ska Micha­lina
15. Rybicka Nata­sza
16. Wieczorek […]

Prima aprilis

Przy współ­pracy PSChJK ze Świe­tlicą “Caffe” odbyły się zaję­cia zapo­zna­jące dzieci ze zwy­cza­jami ludo­wymi zwią­za­nymi ze świę­tami Wiel­kiej Nocy.

Klasa I podczas lekcji bibliotecznej

Dnia 11.01.2016r. odbyła się lek­cja biblio­teczna prze­pro­wa­dzona przez p. Jaskółkę w kla­sie I. Zaję­cia pole­gały na zain­te­re­so­wa­niu dzieci róż­nymi typami ksią­żek dot. ich wieku roz­woju. Lek­cja ta miała na celu zachę­ce­nie dzieci do czytania.

Fryderyk Chopin – lekcja biblioteczna w kl. I

20.10.2015r. odbyła się lek­cja biblio­teczna pro­wa­dzona przez p. E. Jaskółkę w Kl. I. Lek­cja miała na celu przy­bli­że­nie postaci wiel­kiego pol­skiego kom­po­zy­tora uczniom. Lek­cja była zwią­zana z trwa­ją­cym w tym roku Kon­kur­sie Chopinowskim.

Pasowanie na ucznia I klasy

Dnia 14.10.2015r. w Święto Edu­ka­cji Naro­do­wej odbyła się uro­czy­stość paso­wa­nia na ucznia pierw­szej klasy w PSChJK. Na uro­czy­stość zostali zapro­szeni oprócz dyrek­cji szkoły p. Alina Kur­czew­ska – córka zało­ży­ciela szkoły, prze­wod­ni­czący rady rodzi­ców oraz nauczyciele, […]

Zaczarowany klucz

30 wrze­śnia klasa I i III wzięły udział w przed­sta­wie­niu muzycz­nym pt. „Zacza­ro­wany Klucz”.
“Zacza­ro­wany klucz” poświę­cony jest dwóm wybi­tym twór­com minio­nego wieku. Reper­tuar kon­certu sta­no­wią utwory muzyczne Witolda Luto­sław­skiego, do któ­rych tek­sty stwo­rzył Julian Tuwim. Będzie to zatem oka­zja do usły­sze­nia takich dziecięcych […]

Gościmy w naszej szkole studentki z zagranicy

W tym tygo­dniu (15–19 czerwca) gościmy w naszej szkole stu­dentki z zagra­nicy: Lisę z Hong­kongu oraz Hazel z Sin­ga­puru. Nasi ucznio­wie poznają ele­menty histo­rii, kul­tury, muzyki i geo­gra­fii Chin oraz Sin­ga­puru, a dodat­kowo mają możliwość […]

Do kowalskiej zagrody

19 maja pierw­szo­kla­si­ści wybrali się na wycieczkę do kowal­skiej zagrody. Naj­pierw zwie­dzili loko­mo­ty­wow­nię w Śmi­glu i jeź­dzili dre­zyną ręczną, a póź­niej cią­gni­kiem dotarli do Klu­czewa. Tam cze­kał już na nich słodki poczę­stu­nek. Dzieci poznały zwyczaje […]

Materiały dodatkowe Incredible English

Wszyst­kich uczniów klas I – III zachę­cam do korzy­sta­nia z mate­ria­łów dodat­ko­wych do naszego pod­ręcz­nika. Na stro­nie https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/?cc=pl&selLanguage=pl można zna­leźć nie tylko pio­senki czy histo­ryjki, ale także słow­ni­czek obraz­kowy oraz gry dydak­tyczne roz­wi­ja­jące umie­jęt­no­ści języ­kowe.
Have […]

Lista kandydatów przyjętych do klasy I PSChJK na rok szkolny 2015/2016

Powitanie wiosny

20.03. pierw­szo­kla­si­ści poże­gnali zimę. Z wio­senną pio­senką i kolo­ro­wym gaikiem wró­cili do klasy.

Dni otwarte w naszej Szkole

6 lutego i 6 marca zapraszamy o 16:30 na Dni Otwarte do naszej szkoły.

Konkurs na najładniejszy wieniec adwentowy i szopkę betlejemską

Konkurs trwa od 09.12.2014r. do 16.12.2014r. Rozstrzygnięcie i podanie wyników nastąpi 19.12.2014r.