Biblioteka

Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

Dnia 20 listo­pada 2018 roku odbyło się w naszej szkole kolejne spo­tka­nie z pisa­rzem Łuka­szem Wierz­bic­kim.
Tema­tem była naj­now­sza książka Ocean to pikuś. Ucznio­wie z zain­te­re­so­wa­niem słu­chali histo­rii o nie­sa­mo­wi­tych przy­go­dach A. Doby.
Książka jest dostępna w […]

Młodzieżowe słowo roku — głosowaliśmy

Po raz drugi zor­ga­ni­zo­wano kon­kurs na mło­dzie­żowe słowo roku. Uczniów naszej szkoły zapo­znano z kon­kur­sem.
Wygrał  rze­czow­nik XD, który może też funk­cjo­no­wać jak wykrzyk­nik, par­ty­kuła, nie­odmienny przy­miot­nik lub przy­słó­wek, powstał jako połą­cze­nie liter sym­bo­li­zu­jące gra­ficz­nie uśmiech. […]

Zakamarki — spotkanie

Dnia 16.10.2017 po raz kolejny gości­li­śmy przed­sta­wi­ciela wydaw­nic­twa Zaka­marki. Klasa 2. miała zaję­cia poświę­cone serii Biuro Datek­ty­wi­styczne Las­sego i Mai. Klasa 4. spo­tkała się z boha­te­rami książki Anty­kwa­riat pod Błę­kit­nym Lustrem. Nato­miast klasa 5. rozmawiała […]

Literacki Nobel 2017 przyznany

Bry­tyj­czyk Kazuo Ishi­guro jest tego­rocz­nym lau­re­atem lite­rac­kiej Nagrody Nobla.

Jego pierw­sza powieść to “Pej­zaż w kolo­rze sepii” i Malarz świata ułudy” roz­gry­wają się w Naga­saki kilka lat po II woj­nie świa­to­wej. W 1989 został lau­re­atem Nagrody […]

Goście z aszteatru

Dnia 9.06.2017 gościli w naszej szkole po raz pierw­szy akto­rzy z asz­te­atru, któ­rzy czy­tali uczniom książki. W kla­sie 1 i 2 były to Nie­do­parki, w 3 kla­sie 8+2 i cię­żą­rówka, nato­miast w 6. Łowcy burz. […]

Warsztaty czytelnicze z Zakamarkami

Dnia 2.06.2017r. gościł w naszej szkole p. M. Gło­wiń­ski — przed­sta­wi­ciel wydaw­nic­twa Zaka­marki. Prze­pro­wa­dził zaję­cia dla klasy 4 i 5 o książce Anty­kwa­riat pod Błę­kit­nym Lustrem. To nowa seria Mar­tina Wid­marka – autora best­sel­le­ro­wej serii Biuro Detektywistyczne […]

Teatralne bilety za 500 groszy

Dzień Teatru Publicz­nego obcho­dzony będzie już po raz trzeci. Pomysł tego święta zro­dził się w 2015 roku, kiedy teatr publiczny w Pol­sce – a więc teatr dostępny i mówiący w imie­niu każ­dego – obcho­dził 250-lecie […]

Jeden z dzie­się­ciu. Wokół lek­tur gimnazjalnych – konkurs dla klasy 9

W 12 kwiet­nia 2017 r., prze­pro­wa­dzono kon­kurs ze zna­jo­mo­ści lek­tur. Został on ogło­szony w marcu, pisemne eli­mi­na­cje odbyły się w kla­sie. Kon­kurs prze­pro­wa­dzono w sali nr16 w obec­no­ści Dyrek­cji, a także uczniów klas gim­na­zjal­nych. W miłej atmos­fe­rze i kon­wen­cji popu­lar­nego tele­tur­nieju ucznio­wie zmierzyli […]

Pomysł na sobotę u Raczyńskich –25.03.2017, godz. 12.

Zachę­cam do zapo­zna­nia z nową, cie­kawą pro­po­zy­cją Biblio­teki Raczyń­skich. CZYTATY to nowy cykl spo­tkań orga­ni­zo­wany przez Biblio­tekę Raczyń­skich z myślą o ojcach i dzie­ciach, któ­rzy chcą cie­ka­wie spę­dzić sobot­nie popo­łu­dnia. Spo­tka­nia będą doty­czyły m.in. sportu, […]

Wieczór z twórczością Boba Dylana w Bibliotece Raczyńskich

Zachę­cam do zapo­zna­nia się z ofertą Salonu u Raczyń­skich. Dnia 20 lutego o godzi­nie 18.00 odbę­dzie się Wie­czór z twór­czo­ścią B. Dylana. Będzie można posłu­chać wykła­dów znaw­ców lite­ra­tury i utwo­rów nobli­sty w wyko­na­niu M. […]

Czytam sobie

Dnia 16.12.16 w kla­sie pierw­szej odbyła się lek­cja biblio­teczna zachę­ca­jąca do czy­ta­nia. Zaję­cia doty­czyły Syropu maga Abra­ka­bry W. Widłaka, bak­cyla czy­ta­nia i mocy wyobraźni. Ucznio­wie wypo­ży­czyli ze szkol­nej biblio­teki pierw­sze książki. Wszy­scy otrzy­mali pamiąt­kowe dyplomy […]

Spotkanie z panią Joanną Krzyżanek

W listo­pa­dzie odbyło się spo­tka­nie z panią Joanną Krzy­ża­nek autorką ksią­żek o Cecylce Kne­de­lek. W pierw­szej czę­ści pani Joanna opo­wie­działa dzie­ciom o Cecylce oraz o innych boha­te­rach, a póź­niej prze­pro­wa­dziła warsz­taty kuli­narne. Ucznio­wie robili słodkiego […]

Biblioteka Raczyńskich – rodzinne czytanie

Na gru­dnio­wym spo­tka­niu akto­rzy Teatru mplusm prze­czy­tają frag­menty książki „Naj­pięk­niej­sze opo­wie­ści pod cho­inkę”. Te pełne cie­pła opo­wie­ści o cze­ka­niu na pierw­szą gwiazdkę, pre­zen­tach od losu oraz wyjąt­ko­wych ozdo­bach cho­in­ko­wych pozwolą poczuć kli­mat nad­cho­dzą­cych świąt oraz […]

Ciekawa wystawa w Zamku

Zachę­cam do odwie­dze­nia Cen­trum Kul­tury Zamek i obej­rze­nia wystawy prac Elż­biety Wasiu­czyń­skiej. Zoba­czymy ilu­stra­cje do serii ksią­żek o „Panu Kuleczce” autor­stwa Woj­cie­cha Widłaka oraz do wydaw­nic­twa „Baśnie Pol­skie. Cudowna Stu­dzienka” autor­stwa Joanny Papu­ziń­skiej.
Wystawa […]

Rok Henryka Sienkiewicza

Klasa 9. dnia 29.11.16. udała się do Muzeum Lite­rac­kiego H. Sien­kie­wi­cza, które jest jed­nym z trzech w całym kraju. Na wysta­wie z oka­zji 100. rocz­nicy śmierci zoba­czy­li­śmy eks­po­no­wane tylko przy wyjąt­ko­wych oka­zjach ory­gi­nały maski pośmiertnej […]

Światowy Dzień Misia

Z oka­zji Świa­to­wego Dnia Misia prze­pro­wa­dzono w kla­sie pierw­szej zaję­cia o Kubu­siu Puchatku. Prze­czy­ta­łam frag­ment książki. Następ­nie ucznio­wie ryso­wali, kolo­ro­wali misiowe posta­cie, słu­cha­jąc audio­bo­oka z Kubu­siem Puchat­kiem w wyko­na­niu J. Gajosa.
Wszyst­kim dzia­ła­niom przy­glą­dały się ukochane […]

Spotkanie z pisarką

W dniu 21 listo­pada odbyło się spo­tka­nie klasy II z pisarką – Joanną Krzy­ża­nek. Przed­sta­wiła ona swoje książki, które two­rzy dla naj­młod­szych czytelników.

Spotkanie z pisarką J. Krzyżanek

Dnia 21 listo­pada 2016 r. gościła w naszej szkole p. Joanna Krzy­ża­nek. W kla­sie dru­giej prze­pro­wa­dziła warsz­taty o serii ksią­żek Kot Papla i … Ucznio­wie przy­go­to­wali z pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych misia. Po zaję­ciach dzieci mogły zakupić […]

Tajemnica biblioteki

Paź­dzier­nik jest Mię­dzy­na­ro­do­wym Mie­sią­cem Biblio­tek Szkol­nych.
Z tej oka­zji w kla­sie II prze­pro­wa­dzi­łam 13.10.16 lek­cję o książce M. Wid­marka Tajem­nica biblio­teki. Dzieci z zain­te­re­so­wa­niem słu­chały frag­mentu o zagi­nię­ciu sta­ro­druku, poznały histo­rię powsta­wa­nia książki w daw­nych wie­kach.
Na […]

Literacki Nobel– niespodzianka

Bob Dylan dostał Nagrodę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tury. Pio­sen­karz, poeta, kom­po­zy­tor, bard – to ikona współ­cze­snej kul­tury ame­ry­kań­skiej. Dostał Nobla za „stwo­rze­nie nowego, poetyc­kiego wyrazu wewnątrz całej ame­ry­kań­skiej tra­dy­cji muzycz­nej” – napi­sano w uzasadnieniu.

http://www.newsweek.pl/kultura/bob-dylan-laureatem-literackiej-nagrody-nobla-2016-kto-dostal-nobla-z-literatury,artykuly,398627,1.html

Światowy Dzień Muzyki z Szymborską u Raczyńskich

Biblio­teka Raczyń­skich dnia 1 paź­dzier­nika 2016 o godz. 18.00 i 20.00 orga­ni­zuje cie­kawy kon­cert. Pole­cam. Wstęp za oka­za­niem bez­płat­nych zapro­szeń (odbiór w Biblio­tece Raczyń­skich od 26 września).

Witam w nowym roku szkolnym 2016/17

Minęły już emo­cje zwią­zane z koń­cem waka­cji i począt­kiem roku szkol­nego.
Czy­tel­ni­ków, uczniów i nauczy­cieli, zapra­szam serdecznie!

Biblioteka Raczyńskich – rodzinne czytanie

Już w waka­cyj­nym nastroju Biblio­teka Raczyń­skich zapra­sza na Rodzinne czy­ta­nie, któ­rego boha­terką będzie naj­sil­niej­sza dziew­czynka świata, Pippi Lang­strumpf.  Walki z reki­nami, poszu­ki­wa­nie pereł oraz wesołe zabawy z dziećmi z wyspy Kurre Kurre Dutt  to tylko […]

Warsztaty z Zakamarkami

Dnia 17.05.2016 r. gościł w naszej szkole p. M. Gło­wiń­ski — przed­sta­wi­ciel wydaw­nic­twa Zaka­marki. Z klasą 1. roz­ma­wiał o uwiel­bia­nej przez dzieci serii Biuro detek­ty­wi­styczne Las­sego i Mai. W kla­sie 5. prze­pro­wa­dził zaję­cia o książce […]

Spotkanie z ilustratorką książek

Dnia 5 maja 2016 r. gościła w naszej szkole p. E. Krygowska-Butlewska ilu­stra­torka ksią­żek, wła­ści­cielka wydaw­nic­twa Mila. W kla­sie czwar­tej prze­pro­wa­dziła warsz­taty o powsta­wa­niu książki (od szkicu do druku, skła­da­nia i sprze­daży). W auli dla […]

Biblioteczne klejdry

Pole­cam serię Spi­rit Ani­mals i tom 1. – Zwie­rzo­du­chy B. Mulla. Czworo Pole­głych, czworo wybrań­ców. W dniu jede­na­stych ime­nin wszyst­kie dzieci w Erdas przyj­mują nek­tar Ninani, aby spraw­dzić, czy uda im się przy­znać zwierzoducha. […]

Biblioteka Raczyńskich — wystawa

Zachę­cam do odwie­dze­nia Biblio­teki Raczyń­skich i obej­rze­nia wystawy E. Krygowskiej-Butlewskiej Inspi­ru­jące ilu­stra­cje. Wystawa czynna do 4 czerwca.

Nela – mała reporterka

23.03.2016 prze­pro­wa­dzi­łam w kla­sie dru­giej lek­cję zachę­ca­jącą do czy­ta­nia. Tema­tem spo­tka­nia były książki z serii Nela– mała repor­terka. Dziew­czynka ma 10 lat i podró­żuje po świe­cie, nagrywa filmy. Poka­zuje dzie­ciom świat, zwie­rzęta i dale­kie kraje, […]

Czytam sobie — Syrop maga Abrakabry

21 marca 2016 prze­pro­wa­dzi­łam w kla­sie pierw­szej zaję­cia zachę­ca­jące do samo­dziel­nego czy­ta­nia. Zapo­zna­łam dzieci z książką z serii Czy­tam sobie( poziom 1.) W. Widłaka Syrop maga Abra­ka­bry. Potem jak naj­praw­dziwsi cza­ro­dzieje two­rzy­li­śmy różne mik­stury i […]

Biblioteczne klejdry

Dro­dzy czytelnicy!

Ostat­nio kolega pole­cił mi cykl ksią­żek Zwia­dowcy. Jest to nie­sa­mo­wita seria opo­wia­da­jąca o przy­go­dach pięt­na­sto­let­niego chłopca imie­niem Will. Akcja roz­grywa się w śre­dnio­wie­czu, w kraju Ara­luen. Nad­cho­dzi dzień wyboru, w któ­rym pod­opieczni sie­ro­cińca zamku […]

Biblioteczne klejdry

Alan Bra­dley Fla­wia de Luce Zatrute cia­steczko
Zatrute cia­steczko to pierw­sza część sze­ścio­to­mo­wego cyklu Fla­wia de Luce. Cała akcja kręci się wokół Fla­wii – jede­na­sto­let­niej dziew­czynki z che­miczną pasją, która mieszka w jed­nym domu z siostrami […]

Targi Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców 18–20 marca

Targi Książka dla Dzieci, Mło­dzieży i Rodzi­ców to ważne wyda­rze­nie kul­tu­ralne, łączące zabawę z popu­la­ry­za­cją czy­tel­nic­twa. Impreza jest barwna i rado­sna, jak barwne i rado­sne powinno być dzie­ciń­stwo, a rów­no­cze­śnie sta­ran­nie obu­do­wana boga­tym pro­gra­mem wydarzeń […]

Rodzinne czytanie w Bibliotece Raczyńskich

Zachę­cam do udziału w rodzin­nym czy­ta­niu, które orga­ni­zuje Biblio­teka Raczyń­skich i Teatr mplusm. Spo­tka­nie odbę­dzie się 12.03.2016 o godz.11 na Al. Mar­cin­kow­skiego 23/24. Wstęp wolny. Pole­cam serdecznie!

Czytam sobie

Zapra­szam ser­decz­nie do zain­te­re­so­wa­nia się akcją Czy­tam sobie. Każdy, kto pra­gnie zachę­cić dziecko i pomóc mu w nauce czy­ta­nia znaj­dzie coś dla sie­bie. Można wydru­ko­wać frag­menty ksią­żek, kolo­ro­wanki, odznaki czy­tel­nika, dyplom, które będą miłą nagrodą za […]

83. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich

Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia z oferty Biblio­teki Raczyń­skich, A. Mierzwa (aktorka Teatru Nowego w Pozna­niu) prze­czyta frag­menty opo­wia­da­nia R. Jędrzejewskiej-Wróbel Humory Hipo­lita Kabla.
Wstęp z bez­płat­nymi zapro­sze­niami, które odbie­rać można w Biblio­tece dla dzieci (Al. Mar­cin­kow­skiego 23/24) […]

Spotkanie z księdzem A. Bonieckim w Bibliotece Raczyńskich

Zachę­cam do udziału w spo­tka­niu autor­skim z ks. A. Boniec­kim, które odbę­dzie się 11 lutego (czwar­tek), godz. 18.00. Wstęp wolny.

Kulturalne pomysły na ferie w mieście — kolejne pomysły

Zachę­cam do aktyw­nego wyko­rzy­sta­nia wol­nego czasu w cza­sie ferii zimo­wych. Gdyby zabra­kło pomy­słów pod­po­wia­dam.….
Biblio­teka Raczyń­skich orga­ni­zuje w cza­sie ferii cie­kawe zaję­cia. Ser­decz­nie pole­cam.
16–31 stycz­nia 2016 r.
Filie Biblio­teki Raczyńskich

Jeśli nie macie w pla­nach zimo­wego wyjazdu, a […]

Pożegnanie z krainą nieczytania

Dnia 11 stycz­nia 2016 roku odbyło się paso­wa­nie na czy­tel­nika uczniów klasy I. Wpro­wa­dzi­łam pierw­szo­kla­si­stów w świat biblio­teki oraz uczy­łam  posza­no­wa­nia ksią­żek i innych doku­men­tów biblio­tecz­nych. Prze­czy­ta­łam frag­menty książki Poże­gna­nie z kra­iną nie­czy­ta­nia M. Zaręb­skiej. Boha­te­rami są Kac­per i […]

Kulturalne pomysły na ferie w mieście

Zachę­cam do aktyw­nego wyko­rzy­sta­nia wol­nego czasu w cza­sie ferii zimo­wych. Gdyby zabra­kło pomy­słów podpowiadam.….

Teatra­nek w Teatrze Pol­skim, 31.01.2016
Insty­tut zda­rzeń kosmicz­nych
wiek: 6–8 lat
Warsz­tat pozwoli na doświad­cze­nie poszcze­gól­nych wra­żeń zmy­sło­wych zare­zer­wo­wa­nych dla kon­kret­nego zmy­słu poprzez wszyst­kie inne […]

Zabawy teatralne dla dzieci w Teatrze Polskim

Zachę­cam do zapo­zna­nia z nową, cie­kawą pro­po­zy­cją Teatru Pol­skiego w Pozna­niu, który zapra­sza na nie­dzielne Teatranki.

Opie­rają się one na rodzin­nej współ­pracy, zachę­cają do eks­pe­ry­men­to­wa­nia z teatrem przez zabawę, uwal­niają swo­bodną eks­pre­sję dzieci i roz­wi­jają wyobraźnię.

6 […]

Michał Rusinek Mały Chopin

W ubie­głym tygo­dniu w kla­sach 1–3 prze­pro­wa­dzono lek­cje biblio­teczne o Fry­de­ryku Cho­pi­nie, z oka­zji XVII Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Pia­ni­stycz­nego im. Fry­de­ryka Cho­pina. Czy­ta­li­śmy książkę z naszej biblio­teki M. Rusinka pt. Mały Cho­pin,
słu­cha­li­śmy muzyki, szu­ka­li­śmy śla­dów kompozytora […]

Literacki Nobel 2015 dla Swietłany Aleksijewicz

Nagrodę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tury otrzy­mała Swie­tłana Alek­si­je­wicz, bia­ło­ru­ska pisarka pisząca po rosyj­sku. Nagrodę otrzy­mała za “poli­fo­niczne pisar­stwo — pomnik cier­pie­nia i odwagi w naszych cza­sach”. Lite­racka Nagroda Nobla dla Swie­tłany Alek­si­je­wicz jest dowo­dem na […]

Książki z górnej półki

Nagroda Nike 2015 dla Olgi Tokar­czuk. Księgi Jaku­bowe książką roku!

Nie­mal 1000 stron w papie­rze, kil­ka­dzie­siąt wąt­ków i postaci – Księgi Jaku­bowe impo­nują lite­rac­kim roz­ma­chem, wie­lo­ścią pozio­mów i moż­li­wych inter­pre­ta­cji.
Rok 1752. Do Roha­tyna na Podolu przybywają […]

Chopin bez granic

Ruszyła kam­pa­nia pro­mo­cyjna XVII Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Pia­ni­stycz­nego im. Fry­de­ryka Cho­pina pod hasłem Cho­pin bez gra­nic. W całej Pol­sce i za gra­nicą 15 wrze­śnia poja­wiło się tysiące nośni­ków, mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych, emi­sji spo­tów pre­zen­tu­ją­cych reak­cje przed­sta­wi­cieli róż­nych pokoleń […]

Witam w nowym roku szkolnym 2015/2016

Minęły już emo­cje zwią­zane z koń­cem waka­cji i począt­kiem roku szkol­nego. Ucznio­wie klasy pierw­szej budy­nek szkoły już nieco oswoili.

Czy­tel­ni­ków, uczniów i nauczy­cieli, zapra­szam serdecznie!

BIGBOOK FESTIVAL 2015

Hasło „Czło­wiek nie pies i czy­tać musi!” to wię­cej niż żart. Książki są jedną z naj­więk­szych i naj­ła­twiej dostęp­nych czło­wie­kowi przy­jem­no­ści.
Zdol­no­ści inter­pre­to­wa­nia i prze­ży­wa­nia lite­ra­tury dane są tylko ludziom. Korzy­stajmy z nich.
Życzę miłych waka­cji z […]

Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim

W naj­bliż­szy wto­rek 23.06.15 o godz. 10 odbę­dzie się spo­tka­nie z Łuka­szem Wierz­bic­kim — pisa­rzem, auto­rem m.in. Afryki Kazika, Dziadka i niedź­wiadka. Będzie można zdo­być auto­graf! Ser­decz­nie zapra­szam i polecam.

Zwie­rzęta potra­fią być wspa­nia­łymi przy­ja­ciółmi,
a życie […]

NINATEKA – filmy, spektakle, koncerty

NINATEKA – filmy, spek­ta­kle, kon­certy. Oglą­daj i słu­chaj! Za darmo!

W Nina­tece znajdziesz:

ponad 5000 fil­mów i audy­cji o kul­tu­rze
nowe tematy i intu­icyjną nawi­ga­cję
filmy bez reklam, 98% dostęp­nych bezpłatnie

NINATEKA EDU to część NINATEKI prze­zna­czona tylko dla uczniów i […]

Noc Muzeów

W nocy z soboty na nie­dzielę, 16 maja, trwać będzie w Pozna­niu Noc Muzeów. Poznań­skie pla­cówki zapra­szają zwie­dza­ją­cych od 17.00 do 1.00 w nocy.

Wstęp wszę­dzie wolny!

Na czym polega magia tego czasu?

Muzea ofe­rują bez­płatny dostęp do […]

Bilet do teatru za 250 groszy

Poznań­skie teatry: Nowy i Pol­ski dołą­czyły do grona insty­tu­cji, które zagrają spek­ta­kle za 2,5 zł w ramach, przy­go­to­wa­nej przez Mini­ster­stwo Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego oraz Insty­tut Teatralny im. Zbi­gniewa Raszew­skiego, akcji „Bilet do teatru za […]

Konkurs dla uczniów klasy 9

Jeden z dzie­się­ciu. Wokół lek­tur gim­na­zjal­nych.
W przed­dzień egza­mi­nów gim­na­zjal­nych, 20 kwiet­nia 2015 r., prze­pro­wa­dzi­łam wspól­nie z p. Agatą Moskal, polo­nistką uczącą klasę 9, kon­kurs ze zna­jo­mo­ści lek­tur. Został on ogło­szony w marcu, pisemne eli­mi­na­cje odbyły […]

Wycieczka z klasą V do Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Dnia 30.03.2015 r. wybra­łam się z klasą 5 na lek­cję biblio­teczną do Biblio­te­kie Poznań­skiego Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Nauk. Sko­rzy­sta­li­śmy z oferty Wykłady Otwarte na Życze­nie i wysłu­cha­li­śmy pre­lek­cji pt. Porad­niki dobrego zacho­wa­nia (savoir-vivre’u) w zbio­rach Biblioteki […]

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

Dnia 19 marca 2015 roku odbyło się paso­wa­nie na czy­tel­nika uczniów klasy I. Wpro­wa­dzi­łam pierw­szo­kla­si­stów w świat biblio­teki oraz uczy­łam  posza­no­wa­nia ksią­żek i innych doku­men­tów biblio­tecz­nych. Następ­nie dzieci wyka­zały się zna­jo­mo­ścią cyfr i alfa­betu. Z […]

Wybory Książek

Dnia 6 marca 2015 nasza szkoła wzięła udział w Ogól­no­pol­skich Wybo­rach Ksią­żek. Przed­sta­wi­ciele Samo­rządu Szkol­nego odwie­dzili wszyst­kie klasy i roz­dali karty do gło­so­wa­nia, które zostały wrzu­cone do rucho­mej urny.

Na 198 uczniów naszej szkoły oddano 140 […]

Wolne lektury

Pole­cam stronę wolnelektury.pl
Wolne Lek­tury to biblio­teka inter­ne­towa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, któ­rej zasoby dostępne są cał­ko­wi­cie za darmo. W jej zbio­rach znaj­duje się 3254 utwo­rów, w tym wiele lek­tur szkolnych […]