2207, 2021

O rekru­ta­cji do naszej Szkoły słów kilka

Sza­nowni Pań­stwo – nabór uczniów do Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, na rok szkolny 2021/2022, wyło­nił  naj­bar­dziej roz­śpie­wane malu­chy – gra­tu­lu­jemy! Będą tu od wrze­śnia reali­zo­wać swoje arty­styczne pasje.  Po zapla­no­wa­niu wszyst­kich zajęć i przy­go­to­wa­niu pro­jek­tów muzycz­nych na naj­bliż­szą przy­szłość doszliśmy […]

Czytaj dalej

705, 2021

Przesłuchania do Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Prze­słu­cha­nia do Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego

Czytaj dalej

505, 2021

Drzwi otwarte w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

Drzwi otwarte
w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego
13 maja 2021 r. o godz. 18.30

 Zachę­camy do obej­rze­nia:
siatki godzin w 8 kla­so­wej szkole muzyczne
losów absol­wen­tów
szkol­nego fan­page na fb
strony Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego
fan­page Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego
strony Dziew­czę­cego Chóru PSChJK na […]

Czytaj dalej

703, 2021

Deklaracja dostępności

 
Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu zobo­wią­zuje się zapew­nić
dostęp­ność swo­jej strony inter­ne­to­wej www.szkolachoralna.pl zgod­nie z prze­pi­sami ustawy z
dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych
pod­mio­tów publicz­nych.
Data publi­ka­cji i aktu­ali­za­cji
Data […]

Czytaj dalej

103, 2021

Z życia szkoły 2020/21

Rok szkolny 2020/2021 jest rokiem wyjąt­kowo nie­ty­po­wym i trud­nym. Wyda­rze­nia zwią­zane z wpro­wa­dze­niem ogra­ni­czeń covi­do­wych w poprzed­nim roku, dały nam moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do róż­nych „nie­spo­dzia­nek pan­de­micz­nych” i bły­ska­wicz­nego reago­wa­nia na nie w obec­nym czasie. […]

Czytaj dalej

2502, 2020

Koncert wiosenny

Kon­ty­nu­ujemy obchody 75-lecia Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego oraz 25-rocznicy śmierci Jerzego Kur­czew­skiego.
W związku z tym kolejny kon­cert uświet­nia­jący te ważne wyda­rze­nia. Tym razem będzie to kon­cert poświę­cony naszemu Dyry­gen­towi, Wycho­wawcy, Przy­ja­cie­lowi, zało­ży­cie­lowi Chóru i Szkoły – […]

Czytaj dalej

1401, 2020

Koncert fortepianowy z okazji dnia “Babci i dziadka”

 

 

Czytaj dalej

2611, 2019

DZIEŃ PATRONAAULA PSCHJK

CZWARTEK, 28.11.2019 R., GODZ. 11:00
 Każ­dego roku pamię­tamy o naszym zało­ży­cielu , wycho­wawcy, dyry­gen­towi – Jerzym Kur­czew­skim
 W tym roku  — Dzień Patrona – wiąże się ze szcze­gólną rocz­nicą – przy­pa­da­jącą  w 2020 r. 25  rocznicą […]

Czytaj dalej

2111, 2019

Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego

Rok  1945 — pierw­szy kon­cert har­cer­skiego zespołu „ Minia­turka” — począ­tek ist­nie­nia, roz­woju Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego Jerzego Kur­czew­skiego
Rok 1995 — żegnamy ś.p. Naszego Dyry­genta, Wycho­wawcę, Peda­goga, Przy­ja­ciela, Patrona – Jerzego Kur­czew­skiego
Te dwie daty – to […]

Czytaj dalej

209, 2019

Nowe godziny lekcji i przerw

Lek­cja 1 — 8.00 – 8.45

Lek­cja 2 — 8.50 – 9.35

Lek­cja 3 — 9.45 – 10.30

Lek­cja 4 — 10.45 – […]

Czytaj dalej