1610, 2023

Dzień Dziewczyński w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Nasze uczen­nice z klasy VIII miały nie­po­wta­rzalną oka­zję do uczest­nic­twa w Kon­fe­ren­cji “Dzień Dziew­czyń­ski”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Cen­trum Sztuki Dziecka w Pozna­niu. To wyjąt­kowe wyda­rze­nie, które sku­piało się na reflek­sji nad poję­ciem dziew­czyń­stwa oraz rela­cjami między […]

Czytaj dalej

1608, 2023

Wykaz podręczników obowiązujących w PSChJK w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz pod­ręcz­ni­ków na roku szkolny 2023/2024 klasy I - VIII PDF

Czytaj dalej

2504, 2023

Chóru dziewczęcego zaśpiewał na obchodach rocznicy powstania w getcie warszawskim

19 kwiet­nia 2023 r. kame­ralny skład chóru dziew­czę­cego zaśpie­wał na obcho­dach rocz­nicy powsta­nia w get­cie war­szaw­skim. Występ miał miej­sce w auli VIII LO w Pozna­niu. „Ana­te­vka”, „Mia­steczko Bełz” oraz „Kin­de­ryon” zaśpie­wany w języku jiy­dysz zrobiły […]

Czytaj dalej

1404, 2023

Koncert “Pedagodzy, absolwenci i ich chóry”

Peda­go­dzy, absol­wenci i ich chóry”, to kon­cert, który odbył się 19 lutego 2023 roku w Auli Nova w Aka­de­mia Muzyczna im. Igna­cego Jana Pade­rew­skiego w Pozna­niu. Kon­cert odbył się w ramach cyklicz­nego wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­nego przez […]

Czytaj dalej

1404, 2023

Alla Fine wywalczyło Złoty Dyplom na XI Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym!!!

Miło nam poin­for­mo­wać o kolej­nych suk­ce­sach absol­wen­tów! 19 marca 2023 Alla Fine wywal­czyło Złoty Dyplom z naj­wyż­szą punk­ta­cją na XI Gdań­skim Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Chóralnym!!!

https://www.youtube.com/watch?v=5QQNA5nVQj0

Czytaj dalej

3003, 2023

Szkolny konkurs Mam talent

Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym Dnia samo­rząd­no­ści był szkolny kon­kurs Mam Talent. Kolejna edy­cja cie­szyła się wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem uczniów. Co tam się działo ❤!! Tańce, śpiewy, recy­ta­cje, nasi ucznio­wie poka­zali prze­różne talenty, a wszystko przy wspa­nia­łym wspar­ciu nieocenionej […]

Czytaj dalej

2503, 2023

Wiosenny dzień samorządności w PSChJK. Kiermasz charytatywny i dzień bez plecaka.

Dnia 21.03.2023 r. Samo­rząd Uczniow­ski wspól­nie z Radą Rodzi­ców zor­ga­ni­zo­wał w naszej szkole Dzień samo­rząd­no­ści. Od godziny 8 roz­po­czął się cha­ry­ta­tywny kier­masz, na któ­rym można było kupić prze­pyszne ciastka, cia­steczka, babeczki i inne przy­smaki upieczone […]

Czytaj dalej

2103, 2023

Darmowa aplikacja internetowa do nauki języka angielskiego

Ucznio­wie VIII LO im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu stwo­rzyli dar­mową apli­ka­cję inter­ne­tową do nauki języka angiel­skiego, nazwaną Lang­Barą. Dostępna dla każ­dego, inte­rak­tywna strona inter­ne­towa umoż­li­wia roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych w pro­sty i wygodny spo­sób. Sys­tem zgadywania […]

Czytaj dalej

1301, 2023

Koncert Swarzędz 8.01.2023

Wyko­nane utwory znaj­dują się w zakładce Gale­ria -> Filmy i audio.

 

Czytaj dalej

1001, 2023

Przegląd piosenki przedszkolaka formularze i playlista

Regu­la­min 2023

Załącz­nik nr 1 For­mu­larz zgłoszeniowy

Załącz­nik nr 2 Wize­ru­nek dziecka i opie­kuna prawnego

Mate­riały nutowe

 

Play­li­sta z nagra­niami pio­senki obligatoryjnej:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoluKsN74_GShxARsSHNDvsCnnlHXZEr4

Czytaj dalej