POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA
Ogła­sza nabór na rok szkolny 2024/2025 dla kan­dy­da­tów do klasy I i II.

Szkoła Chó­ralna reali­zuje pro­gram przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych, obo­wią­zu­jący we wszyst­kich szko­łach pod­sta­wo­wych, oraz przed­mioty arty­styczne (śpiew, ryt­mikę, grę na instru­men­tach, dyk­cję i recytację).

Szkoła jest bez­płatna, zin­for­ma­ty­zo­wana i bar­dzo przy­ja­zna dla uczniów.

Zain­te­re­so­wa­nych kan­dy­da­tów zapra­szamy w dniu 7 maja (wto­rek) od godziny 14.30. Przy­byłe w tym dniu uta­len­to­wane dzie­ciaki popro­simy o indy­wi­du­alne wyko­na­nie ich ulu­bio­nej pio­senki. Na każ­dego Małego Arty­stę czeka słodka niespodzianka :)

     Pro­simy o wcze­śniej­sze skon­tak­to­wa­nie się z nami tele­fo­nicz­nie lub mailowo w celu usta­le­nia dokład­nej godziny występu kandydata.

Pozdra­wiamy ser­decz­nie i cze­kamy na roz­śpie­wane dzieciaki :)

Dyrek­cja Poznań­skiej Szkoły Chóralnej

 Tel.: 61 852 41 76
E-mail: kurczewski@info.com.pl

Aktu­al­no­ści

Wię­cej aktualności

Powie­dzieli o nas

Szkoła uni­kalna w skali kraju, zało­żona przez wiel­kiego Arty­stę i Pedagoga.
Ryszard Gro­belny, Pre­zy­dent Mia­sta Poznania
Jedna z naj­lep­szych tego typu pla­có­wek oświa­to­wych w Pol­sce i Euro­pie. (…) Szkoła, która nie tylko pozy­skała nie­za­chwianą pozy­cję lidera wśród śro­do­wisk edu­ku­ją­cych mło­dzież, ale też zaowo­co­wała pięk­nym kwia­tem, jakim jest Poznań­ski Chór Chłopięcy.
Jan Łuka­szew­ski, Dyry­gent chóru „Schola Can­to­rum Gedanensis”
Szkoła, która wykształ­ciła wielu zna­ko­mi­tych śpie­wa­ków. Dzięki jej wspa­nia­łym wyni­kom Poznań, jako rodzinne mia­sto Szkoły, stał się rów­nież sławny.
Ste­fan Miko­łaj­czak, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Wielkopolskiego