Ulotka-przegląd-piosenki-przedszkolaka_01

Regu­la­min
Załącz­nik nr 1
Załącz­nik nr 2
Nuty
Mate­riały do nauki piosenki


O rekru­ta­cji do naszej Szkoły słów kilka

                           Sza­nowni Pań­stwo – nabór uczniów do Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, na rok szkolny 2021/2022, wyło­nił  naj­bar­dziej roz­śpie­wane malu­chy – gra­tu­lu­jemy! Będą tu od wrze­śnia reali­zo­wać swoje arty­styczne pasje.  Po zapla­no­wa­niu wszyst­kich zajęć i przy­go­to­wa­niu pro­jek­tów muzycz­nych na naj­bliż­szą przy­szłość doszli­śmy do wnio­sku, że mamy moż­li­wość przy­ję­cia jesz­cze dwójki uczniów do klasy pierw­szej i jesz­cze jed­nej dwójki do klasy dru­giej.  Czy znajdą się chętni ? Roz­ko­chani w muzyce, śpie­wie, tańcu i teatrze? ZAPRASZAMY w sierp­niu. Wystar­czy zadzwo­nić do nas na numer: 618 524 176 lub napi­sać na adres kurczewski@info.com.pl i umó­wić młodą Artystkę lub Arty­stę na odpo­wia­da­jący  Pań­stwu ter­min. Potem to już naj­prost­sze z pro­stych: przyjść, zaśpie­wać i zostać z nami i z muzyką.

Z chó­ral­nym pozdro­wie­niem – Dyrek­cja PSChJK

Group of kids jumping on grass hill


 Wykaz pod­ręcz­ni­ków 2021 — 2022

pobierz pdf


film_zapraszamy

Sztan­dar jest jed­nym z naj­waż­niej­szych sym­boli szkoły. Składa się z płata, drzewca i głowicy.

Pła­tem sztan­daru jest tka­nina o wymia­rach 100 na 110 cm koloru czer­wo­nego po stro­nie głów­nej i nie­bie­skiego po stro­nie odwrot­nej, obszyta obu­stron­nie wzdłuż obwodu srebrną taśmą. Trzy kra­wę­dzie płata sztan­daru (poza kra­wę­dzią prze­wi­dzianą do moco­wa­nia na drzewcu) obszyte są srebrną frędzlą dłu­go­ści 5 cm. Wszyst­kie hafty wyko­nane są ręcz­nie spe­cjalną nicią, zwaną szychem.

Główna strona płata, czyli awers, nawią­zuje do sym­bo­liki naszej Ojczy­zny. W jego cen­tral­nej czę­ści znaj­duje się godło pań­stwowe, wize­ru­nek orła bia­łego. Roz­po­starte skrzy­dła orła sym­bo­li­zują dąże­nie do naj­wyż­szego lotu i goto­wość do poko­ny­wa­nia wszel­kich trud­no­ści. Orzeł jest hafto­wany srebr­nym szy­chem, zaś jego korona, dziób i szpony zło­tym szychem.

Awers sztandaru (fot. R. Szymański)

Awers sztan­daru (fot. R. Szymański)

Na odwrot­nej stro­nie płata sztan­daru, na rewer­sie, umiesz­czone jest logo szkoły, nawią­zu­jące do tego, co w naszej szkole jest ważne — śpiewu chó­ral­nego. Są tu trzy roz­śpie­wane twa­rze uczniów i uczen­nic. Koli­ście dookoła logo wyha­fto­wana została nazwa: Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego. Logo i nazwa szkoły są hafto­wane srebr­nym szychem.

Rewers sztandaru (fot. R. Szymański)

Rewers sztan­daru (fot. R. Szymański)

Drzewce wyko­nane z jasnego toczo­nego drewna o dłu­go­ści 230 cm jest dwu­dzielne, łączone meta­lową tuleją i zakoń­czone gło­wicą. Gło­wicę sztan­daru sta­nowi wize­ru­nek orła, umiesz­czony na pod­sta­wie w kształ­cie kuli.

Sztan­dar szkoły jest dla całej jej spo­łecz­no­ści sym­bo­lem Pol­ski i Narodu, Małej Ojczy­zny, miejsc bli­skich uczniom. Od tej chwili będzie łączył uczniów PSChJK obec­nych z tymi, któ­rzy do niej przy­będą za kilka czy kil­ka­na­ście lat. Rangę sztan­daru pod­nio­sła cere­mo­nia jego poświę­ce­nia.
Szkoła wystę­puje ze sztan­da­rem pod­czas naj­waż­niej­szych wyda­rzeń szkol­nych: roz­po­czę­cie i zakoń­cze­nie roku szkol­nego, poże­gna­nie absol­wen­tów, Święto Patrona, święta naro­dowe oraz inne uro­czy­ste apele.

Nie­zwy­kły honor i wyróż­nie­nie spo­tyka osoby, które wcho­dzą w skład pocztu sztan­da­ro­wego. Są to ucznio­wie osią­ga­jący dobre i bar­dzo dobre wyniki w nauce oraz wyróż­nia­jący się odpo­wied­nią postawą etyczną i kul­turą oso­bi­stą. Uro­czy­sto­ści z udzia­łem sztan­daru wyma­gają zacho­wa­nia powagi, a prze­cho­wy­wa­nie, trans­port i przy­go­to­wa­nie sztan­daru do pre­zen­ta­cji, wła­ści­wych postaw jego posza­no­wa­nia. Sztan­dar powinno się ota­czać czcią i odda­wać należne mu honory.

Poczet sztandarowy PSChJK (fot. R. Szymański)

Poczet sztan­da­rowy PSChJK (fot. R. Szymański)

Szcze­góły doty­czące udziału sztan­daru w uro­czy­sto­ściach oraz zacho­wa­nie pocztu sztan­da­ro­wego w róż­nych sytu­acjach zawarte są w doku­men­cie uchwa­lo­nym przez Radę Peda­go­giczną 20 paź­dzier­nika 2017 r. pt.: Cere­mo­niał szkolny z udzia­łem pocztu sztandarowego.

Sztan­dar i insy­gnia pocztu sztan­da­ro­wego będą prze­cho­wy­wane w zamknię­tej gablo­cie obok wej­ścia do sekre­ta­riatu szkoły i gabi­ne­tów dyrekcji.


Hymn Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego

„Zgod­nym chó­rem, bra­cia” — L. Spohr
Zgod­nym chó­rem, bra­cia, pieśń nie­siemy wam,
tę co z serca wie­dzie do rado­ści bram.
Niech ze wszyst­kich stron zabrzmi pie­śni ton,
niech ze wszyst­kich stron zabrzmi pie­śni ton.
Kto chce tu po pracy mile spę­dzić czas,
nie­chaj zgod­nym chó­rem śpiewa z nami wraz.
Nie­chaj brzmi jak dzwon naszej pie­śni ton
nie­chaj brzmi jak dzwon naszej pie­śni ton.

Sza­nowni Rodzice!!!!
Muzyczne ABC dla dzieci przed­szkol­nych roz­po­czyna kolejny rok swo­jej działalności !!!

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa dzieci w wieku 5 – 7 lat do uczest­nic­twa w popo­łu­dnio­wych
zaję­ciach muzyczno – rucho­wych pod nazwą „Muzyczne ABC

Okres przed­szkolny to dosko­nały czas na kształ­to­wa­nie uzdol­nień muzycz­nych dzieci i ich zain­te­re­so­wa­nia muzyką. To czas, kiedy kształ­tuje się u dziecka wraż­li­wość muzyczna. Dziecko od naro­dzin ma kon­takt z muzyką i łatwo zaob­ser­wo­wać, jak potrafi ona pobu­dzić je lub uspo­koić. Muzyka pozwala na osią­ga­nie wielu pożą­da­nych efek­tów , zarówno dydak­tycz­nych, jak i wychowawczych.

Zaję­cia roz­po­czy­namy w dniu 17 listo­pada (środa) 2021r.

W ramach zajęć proponujemy:

  • pozna­wa­nie piosenek
  • ćwi­cze­nia emi­syjne — uświa­da­mia­nie moż­li­wo­ści głosu i popra­wia­nie jego sprawności
  • praca nad dykcją
  • ćwi­cze­nia i zabawy ryt­miczne roz­wi­ja­jące eks­pre­sję ciała
  • zabawy w grupie
  • pozna­wa­nie nie­któ­rych instru­men­tów muzycznych
  • nauka gry na pro­stych instru­men­tach perkusyjnych

Zaję­cia będą się odby­wać w budynku Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w każdą środę
w godz. 16:15 – 17:00

Odpłat­ność : 45 min – 30 zł . Płat­ność z góry za cały mie­siąc do 10 każ­dego mie­siąca
na konto 30 1020 4027 0000 1102 1263 6322, wpi­su­jąc w tytuł prze­lewu imię i nazwi­sko dziecka.

Zapisy w sekre­ta­ria­cie Szkoły Chó­ral­nej przy ul. Cegiel­skiego 1, codzien­nie w godz. 8:00 – 15:00 oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie
(pod nume­rem 61 852 41 76).

PRZYPROWADŹ SWOJE DZIECKO!
SPRAWDŹ JEGO MOŻLIWOŚCI MUZYCZNE!

Nauczy­cielka ryt­miki
mgr Anna Głowacka

Lek­cja 1 — 8.00 – 8.45

Lek­cja 2 — 8.50 – 9.35

Lek­cja 3 — 9.45 – 10.30

Lek­cja 4 — 10.45 – 11.30

Lek­cja 5 — 11.40 – 12.25

Lek­cja 6 — 12.35 – 13.20

Lek­cja 7 — 13.45 — 14.30

Lek­cja 8 — 14.35 – 15.20

Aktu­al­no­ści

Wię­cej aktualności

Kalen­da­rium

sty­czeń 2022

Opcje sor­to­wa­nia

Brak wyda­rzeń

Powie­dzieli o nas

Szkoła uni­kalna w skali kraju, zało­żona przez wiel­kiego Arty­stę i Pedagoga.
Ryszard Gro­belny, Pre­zy­dent Mia­sta Poznania
Jedna z naj­lep­szych tego typu pla­có­wek oświa­to­wych w Pol­sce i Euro­pie. (…) Szkoła, która nie tylko pozy­skała nie­za­chwianą pozy­cję lidera wśród śro­do­wisk edu­ku­ją­cych mło­dzież, ale też zaowo­co­wała pięk­nym kwia­tem, jakim jest Poznań­ski Chór Chłopięcy.
Jan Łuka­szew­ski, Dyry­gent chóru „Schola Can­to­rum Gedanensis”
Szkoła, która wykształ­ciła wielu zna­ko­mi­tych śpie­wa­ków. Dzięki jej wspa­nia­łym wyni­kom Poznań, jako rodzinne mia­sto Szkoły, stał się rów­nież sławny.
Ste­fan Miko­łaj­czak, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Wielkopolskiego

Infor­ma­cje i komunikaty